March 26, 2016

از جمله رفتگان این راه دراز...

همراه با دکتر علیرضا نوری زاده در این برنامه یادی می کنیم از درگذشتگان در عرصه های مختلف فرهنگی، هنری و سیاسی که امسال در میان ما نیستند. با ما همراه باشید.

http://iranefardalive.com/Archive/20368

March 26, 2016 04:32 PM


advertise at nourizadeh . com