May 12, 2016

برنامه پانوراما کانال العربیة

90ec7c5a-4f99-46ad-a493-94ac69a20d71_4x3_296x222.jpg

در این برنامه در بخش نخست ، موضوع یمن ودر بخش دوم تلفات سنگین ایران در سوریه با حضور هادی بهره از رهبران اپوزیسیون سوریه و علیرضا نوری زاده مدیر مرکز پژوهشهای ایران و عرب مورد بحث قرار میگیرند .


May 12, 2016 07:07 PM


advertise at nourizadeh . com