August 20, 2019

مدتی این مثنوی تاخیر شد

با پوزش از تأخیر در عرضه برنامه در سایت به علت سفر و باتوجه به در دسترس بودن برنامه ها از طریق سایت ایران فردا و تلگرام و ... باردیگر برنامه پنجره و دیگر مطالب مرا در سایت شخصی ام ملاحظه خواهید کرد

با درود علیرضا نوری زاده

August 20, 2019 09:17 AM


advertise at nourizadeh . com