August 20, 2019

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه ۱۸ امرداد

nor4-300x160.jpg

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای دکترمحمد حسین صدیق یزدچی خواهیم نشست.

دکتر نوری زاده:سئوالاتی که میخواهم راجع به مشروطه از شما بپرسم سئوالاتی است که ازمن هم میپرسند جوانتر ها که چگونه در زمان مشروطه که تعداد باسوادان مملکت انگشت شمار بود ولی مفهوم مشروطه و قانون اساسی اینها خیلی دیر هضم بود برای جامعه ،بگونه ای که مخبر السلطنه هدایت میگوید شب کلاس گذاشته بودیم که به این نمایندگان مجلس مشروطه را تدریس میکردیم یا ستار خان میگوید به من بگویید، من خون و جان داده ام این مشروطه را برای من بگویید چیست ؟؟ در چنین شرایطی چجوری میشود مردمانی در آن وضعیت میآیند و حکومتی سکولار را پایه میگذارند ودرواقع درست است که در متمم قانون اساسی ۵ تا آخوند آمده ولی در عمل هیچوقت عملی نشد و قوانین آنطور که آنها میخواستند تصویب نمی شد ، شما وقتی نگاه میکنید به آن زمانه و آن تاریخ چه عاملی را در توفیق ما در آن زمان و شکست ما در سال ۵۷ موثر میدانید؟؟

دکتر صدیق یزدچی: البته پرسش پیچیده تر از این است یعنی در این قضیه یک پرسش دیگری قبلا باید مطرح بشود که مردم ایران دنبال بنیانی ترین حاکمیت مشروطه که نه در ذهن و اندیشه و یا فعالان یا کنشگران مشروطه خواهی ایران ولی در ذهن اندکی از پیشروان ،که میتوانستند این پیشروان رهبران باشند میتوانستند در کنار این جنبش باشند و دخالت مستقیمی نداشته باشند و در ذهن اینها میگذشته و آنهم اینست که آنچه در ذهن اینها میگذشته در ذهن عموم کسانی که دنبال مشروطه رفته اند وجود نداشته است و آن چه بوده ؟ حاکمیت اراده انسانی توده های ایرانی، که مطلق این مفهوم، اراده آزاد توده های ایرانی یا شهروندان ایرانی که نه تحقق داشته در ایران ، و نه وجود داشته و در اندیشه کسانی بوده این را میخواستند محققش کنند ، این جوهره مشروطیت موانع بسیار عمده ای در مقابلش بود بخشی از آنها در جریان مشروطیت آن را از خودش نشان داد و برخی دیگرش تا به امروز در هر یک از این دوره های عصر جدید خودش را نشان داده و آخرینش هم انقلاب ۵۷ بود وتداوم آن در این چهار دهه است.

من مایلم اینجا البته یک مسئله بنیانی را در این گفتگو و در مقابل پرسش شما توضیح بدهم و عناصر دیگری نیز وجود دارد که باید به آنها پرداخت در امر مشروطیت که هرگز تحقق پیدا نکرد به دلائل روشن تاریخی، این فقط دستگاه استبداد سلطنت قاجار نبود که مانع این بود ساختار های عینی و ذهنی منظور از عینی تمام نهادهایی که جامعه ایران را هدایت میکرد اعم از سلطنت، شاهزادگان، قدرت حکام محلی، بزرگان ایل و رهبران ایل، سلسله مراتب تا بزرگ خانواده ، اینها نهاد های عینی قدرت استبدادی بودند که مثلا مشروطیت میخواست در امر مدیریت سیاسی دولت این را عوض کند ولی موفق نشد چرا برای اینکه آن اولین مشخصه ای که میگویم مایلم شنونده این صحبتها دقت بیشتری داشته باشد.
ببینید در فرهنگ سیاسی سنتی ایران بنابر محوریت و کانونیت و بنیانیت دین اسلام، ساکنان مملکت ایران نامیده میشده اند اول مجموعه جغرافیایی ایران ، گفته میشد ممالک محروسه ،چرا اینجا میگوید محروسه؟ محروسه یعنی حراست شده ،حراست به چه معنایی است اینجا معنای حقوقی ندارد حراست به مفهوم دینی کلمه است مجموعه ساکنان این مملکت گفته میشد ساکنان ممالک محروسه این نکته اول ،
شرط انسانی تشخص پیدا میکرد به موجب محوریت ضوابط شرعی اسلام ،گرایش شیعی اسلامی چیزی که در متمم قانون اساسی مشروطه میاید و پادشاه حافظ دین اسلام و مروجش هم هست و مذهب حقه جعفری است نظرتان هست خاطرتان هست حقه یعنی چیست اینجا یعنی تنها بنیانی که بر مبنای آن حقوق به اصطلاح مردم ممالک محروسه داده میشود و محاسبه میشود براین اصل است و تمام ساکنین این مملکت حفاظت حقوقی به معنای قانونی که امروز هست نداشته، ضابطه های شرعی بوده است و لزوماً مسلمانان و در قانون مدنی بعد از انقلاب که تنظیم میشود تا پیدایش جمهوری اسلامی آن قانون مدنی به اجرا در میآید روابط حقوقه مردم ، ما میبینیم آنجا که حقوق مردم مسلمان از حقوق غیر مسلمان در جاهایی از یکسانی برخوردار نیست و جدا میشود مثلا اگر یک غیر مسلمانی بدست مسلمانی کشته بشود همان دیه به او پرداخت نمیشود و مجازاتی به او تعلق نمیگیرد که اگر مسلمانی کشته شود؟؟!!

دکتر نوری زاده: من یک سئوال اینجا دارم ببخشید الارغم این این حق را برای نمایندگان اقلیت های مذهبی قائل شده اند که یک نماینده در مجلس داشته باشند بهر حال در آن شرایط ....من با شما موافق هستم.

دکتر صدیق یزدچی: من روی این حرف دارم یعنی چه اقلیت های مذهبی، من میدانم من نظرم به آن قانون اساسی است و نه شما، قانون اساسی اینجا از همان بنیانی که میخواهد مشروطیت را ابداع یا پی ریزی بکند تخطی میکند شما وقتی در قانون میبینید که بین اعضای جامعه تفاوت حقوق نهاده میشود به هر علت دینی یا غیر دینی ، اینجا حقوق معنی ندارد !! قانون جامعیت دارد، مطلقیت دارد...............

با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


A Window to the Fatherland – Friday 9 August 2019

We begin tonight’s edition of A Window to the Fatherland with Dr. Alireza Nourizadeh reading one of his poems from the book of his collected works.

Dr. Alireza Nourizadeh:

Tonight we speak to our special guest Dr. Mohammad Hossein Sadigh Yazdchi who would share with us his views about why the Constitution Revolution of 1905 in Iran was made by a handful of educated elite and so much sacrifices by the likes of Sattar Khan, but only five clergies’ rulings affected the outcome of this secular revolution which finally ended in the complete victory for the religious establishment in 1979 revolution.

Dr. Sadigh Yazdchi:

The question is much more complicated than this. It must be why the Iranian people did not follow the ideals and thoughts of those who wanted to establish theprinciples of the constitution revolution and those ideal were only limited to the elite.

The fact remains that there had been many obstacles on the path of realizing those ideals which continued up until the 1979 revolution, which finally resulted in the clerical regime overwriting the secular 1905 revolution.

It was not just the despotic system of the Qajar’s monarchy that was the target of the constitution revolution. It had to demolish many other entities that were related to this system, including the aristocracy, the feudalism, warlords and powerful families, to be able to establish a workable secular system of governance for Iran.

We must note that Iran’s traditional political culture has been a religious one since many centuries ago. The definition of Iranian nation had long been structured around religious identity as a people who followed Shia Islam, which provided them with a security against the Sunni countries that encircled it.

That is why the secular constitution revolution of the 1905 could easily be redirected towards a religious path, which was finally overturned completely in 1979 revolution.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/54882

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Bt_4f51R0b8

لینک دانلود:

https://vimeo.com/353024578

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/18-8k

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/18-7j
گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1-qa4egeO9brBVH5QX4Ql4FDBJdiqynTD/view?usp=sharing


August 20, 2019 09:25 AM


advertise at nourizadeh . com