September 28, 2020

پیمان نوین – پیام شاهزاده رضا پهلوی مهرماه ۱۳۹۹

این نظام اصلاح پذیر نیست و واقعیت اینست که لیاقت شما این نیست، این جایگاه در خور نام ایران نیست، انگیزه من برای این پیمان نوین رسیدن به قدرت سیاسی نیست بلکه تلاش برای برقراری سیستمی است که در آن قدرت هرگز در انحصار یک فرد یا گروه نباشد.

September 28, 2020 07:17 PM


advertise at nourizadeh . com