January 14, 2022

تفسیر خبر جمعه ۲۴ دی

از بیت رهبری جمهوری اسلامی تا جاسوسی در اسرائیل

میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و منشه امیر

جمعه ۲۴ دی | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/91115

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Pn51sD5BSXE

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/14-jan-1-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/14-jan-1-k-1

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 24 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای حمید آصفی روزنامه نگار و منتقد سیاسی خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/91109

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/9q-uNIf8KAQ

لینک دانلود:

https://vimeo.com/665860169

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-140122-2?si=46dbdf5f2c76494882825dda4d235e55&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-140122-k?si=5b8352aca1184414a132bbd93bd0a3bf&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

January 13, 2022

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 23 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/91072

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/lMLN7tcdnFI

لینک دانلود:

https://vimeo.com/665446431

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-130122-2?si=93219b029a444397bab39c5cd7be5225&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-130122-k?si=0e813958cee14dcaa1659f0d1921763e&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

January 12, 2022

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 22 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای دکتر محمد صدیق یزدچی (اندیشه ورز و پژوهشگر فلسفه) خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/91035

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/7wkYYDOpTFI

لینک دانلود:

https://vimeo.com/665213857

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-120122-2?si=58f8f55b7a95449aba2be4adc9b4e48a&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-120122-k?si=f7b2a8d6944f473a86328358979d1ea0&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

January 11, 2022

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۲۱ دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی و تحلیل معیشت مردم و دروغ و نیرنگ رژیم جهل و جور و فساد، مجوز خامنه ای برای گرفتن وام از بانک جهانی و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/90975

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/1tHshnUFdBE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/664910276

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-110122-2?si=4d8108f76baf48f09a5e0dc13ab27eca&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-110122-k?si=9d48c95a7ed54cc883c46edbb6280cf1&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

January 10, 2022

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۲۰ دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی و تحلیل مرگ بکتاش آبتین شاعر و فیلمساز در زندان، سالروز سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه، ملاقات احمد مسعود و طالبان در تهران و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/90917

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Nq9UXbjVqtk

لینک دانلود:

https://vimeo.com/664404760

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-100122-2?si=f0667e6fc7864f87b2f4c423a99a2968&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-100122-k?si=951d925fda694d6e8b0fa91bd2624851&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

January 07, 2022

تفسیر خبر جمعه ۱۷ دی

.
سالگرد نخست وزیری دکتر شاپور بختیار و رویدادهای دیگر

میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده

جمعه ۱۷ دی | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/90841

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/q2jWf2POIgA

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/7-jan-1-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/7-jan-1-k-1

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 17 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای دکتر کاظم کردوانی (نویسنده و جامعه شناس) خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/90852

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/QDeimLCjGqM

لینک دانلود:

https://vimeo.com/663202740

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-070122-2?si=ee2800b6255e4be6aba70cea50fc7a48&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-070122-k?si=8750ad25beec4f40907a71d92cd8775c&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

January 06, 2022

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 16 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/90774

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/LD0BrIUn28E

لینک دانلود:

https://vimeo.com/662852502

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-060122-2?si=78c687d2124e4387aeaf9a4a695f8d01&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-060122-k?si=d181c3a812b145cb93acb73076ba49d8&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

January 05, 2022

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 15 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای حمید آصفی روزنامه نگار و منتقد سیاسی خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/90764

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/jZrJ1Z24Ups

لینک دانلود:

https://vimeo.com/662621795

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-050122-1?si=c66999d663654d258c76e31c79bd9632&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-050122-k?si=11c22ccdff244200bd278179114d53e7&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

January 04, 2022

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۱۴ دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی و تحلیل سخنان ابراهیم رئیسی و قصاص ترامپ، اظهارات امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه درباره اسرائیل و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/90721

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/jXt6aQjzLfQ

لینک دانلود:

https://vimeo.com/662360041

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-040122-2?si=6d838b9ba4194cdfa323ce21ed652992&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-040122-k?si=47dcbc91e4e94942bdaa83efad08d22e&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

January 03, 2022

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۱۳ دی

در پنجره ای رو به خانه پدری امروز به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده ویژه برنامه ای خواهیم داشت در وصف دکتر صدرالدین الهی با حضور میهمانان برنامه خانم نوشابه امیری و آقایان هوشنگ اسدی، فریدون شیبانی و ایرج ادیب زاده. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/90662

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/dU6FyoFZQpw

لینک دانلود:

https://vimeo.com/662039859

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-030122-2?si=ec3965260be24753a780779fd7dcb430&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-030122-k?si=db115259962c4015b15b9b78bce966c6&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

December 31, 2021

تفسیر خبر جمعه ۱۰ دی

بررسی آخرین اخبار ایران و جهان
میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده

جمعه ۱۰ دی | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/90600

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/pzAnW0SZ-Mc

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-311221-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-311221-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 10 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با خانم دکتر نیما صورتگر محقق و استاد دانشگاه خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای اخیر افغانستان با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/90588

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Zld1V7UaQ3M

لینک دانلود:

https://vimeo.com/661455236

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-311221-2?si=a237ab37d58c47e09e423812d30bcb91&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-311221-k?si=40ee4114995442658d0f382fabef22e3&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

December 30, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 9 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/90545

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/tIlsJaD-FUk

لینک دانلود:

https://vimeo.com/661115557

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-301221-2?si=2f4c3ce1bf5945daa8ecd233ca11eac0&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-301221-k?si=8c8c24b9ae15445cada5bbd94859ae45&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

December 29, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 8 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای دکتر رضا حسین بر تحلیلگر و کارشناس مسایل سیاسی خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/90514

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/pdGuVQSCwV0

لینک دانلود:

https://vimeo.com/660951628

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-291221-2?si=3800d8783b1f49f99590031daaa77c27&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-291221-k?si=5d26e45438fa44e082dd5065779dc8f7&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

December 28, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۷ دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی و تحلیل انتخاب حسین الله کرم به عنوان سفیر جدید ایران در یمن، مذاکرات نهایی اتمی در وین، تداوم اعتراضات معلمان بازنشسته، حمله اسراییل به انبار مهمات جمهوری اسلامی در بندر لاذقیه و دیگر رویدادهای داخلی و منطقه ای خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/90472

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/OIkd8ucXVsg

لینک دانلود:

https://vimeo.com/660735442

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-281221-2?si=e4c1a7fe9db44ed39ea071b44d727d27&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-281221-k?si=c97fe803b91041709e359eee4cc6e36a&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

December 27, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۶ دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی و تحلیل یورش آخوندها به آموزش و پرورش و اعتراض سراسری معلمین، نمایش موشکی حمله به مراکز اتمی اسرائیل، سفر رئیس جمهور ونزوئلا به ایران و مذاکرات اتمی و دیگر رویدادهای داخلی و منطقه ای خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/90420

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/3Ai3HfxoFRw

لینک دانلود:

https://vimeo.com/660483538

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-271221-2?si=3d34a7cd9eee469aa1652775c86b50bd&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-271221-k?si=96b222bdacf84eb3b9dd4de87b96e99f&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

December 25, 2021

تفسیر خبر جمعه ۳ دی

نگاهی به مهمترین رویدادهای سال گذشته میلادی در ایران

میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و عطا هودشتیان

جمعه 3 دی | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/90340

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/NhFGZ7p1NLk

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-241221-2?si=5554ab83710d481092930f5dbd4eec94&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-241221-k?si=5f679f58b4ed43f8ab767e184023a67e&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

December 24, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 3 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای حمید آصفی روزنامه نگار و منتقد سیاسی خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/90351

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/KvbdqfjcREE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/659966408

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-241221-2?si=9fe1674cc290473b970a447ff4697299&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-241221-k?si=a98bef2e570044d48c89c91ad80096fc&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

December 23, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 2 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/90283

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/OVlbyZLKlYU

لینک دانلود:

https://vimeo.com/659685352

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-231221-2/s-Fi10PEsgyJX?si=2efcc7fd600d4e32919523baa1e78cbb&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-231221-k/s-aZZiHABsiFK?si=ddb63f2da5cf44f88e2daee8160133be&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

December 22, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 1 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای امیر حسین اعتمادی تحلیلگر سیاسی خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/90262

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/YjDZHmq3Cwk

لینک دانلود:

https://vimeo.com/659344868

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-221221-2/s-RVUCZ0hVhmr?si=f455f380b0d04fe29971965d2ec115d0&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-221221-k/s-uu8nU3JegA7?si=e3f50832601f4d7c9e7e428247bf7743&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

December 21, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۳۰ آذر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده، در بخش اول برنامه به گفتگو با خانم وحیده امیری (صدای عدالت خواهی زنان افغانستان) خواهیم نشست. سپس در بخش دوم به بررسی و تحلیل اظهارات احمدی نژاد، بر کناری امام جمعه اهل سنت آزاد شهر و درگذشت حسن ایرلو سفیر ایران در یمن پس از بازگشت به ایران خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/90230

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/0MqNEhMKSO4

لینک دانلود:

https://vimeo.com/659088087

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-211221-2?si=08be3aa4c31640729b6004ee8687375a&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-211221-k?si=42e8d188d77345db813fa4e20eda757a&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

December 20, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۲۹ آذر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده، ابتدا اشاره ای به برگزاری مراسم یادبود زنده یاد محمد سفریان خواهیم داشت. سپس به بررسی و تحلیل فیلم جعلی منتشر شده در مورد خانم گوهر عشقی مادر ستار بهشتی، توقف مذاکرات اتمی، افزایش قیمت بنزین در کیش و قشم و علل شلیک پدافند هوایی بوشهر خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/90164

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/6rC6oOt1MV4

لینک دانلود:

https://vimeo.com/658714821

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-201221-2?si=87a94a9c40cb44e2b31c0c717979978d&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-201221-k?si=cc04b2b727ef4b74bd24baf0b99c00fd&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

December 17, 2021

تفسیر خبر جمعه ۲۶ آذر

سفره خالی مردم و شهوت اتمی فقیه

میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده

جمعه ۲۶ آذر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/90091

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/U1XtNy1wkBI

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/17-dec-1-3

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/17-dec-1-k-2?si=ee25842e2ea6420f9e6c0829bb2bf1b8&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 26 آذر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای حمید آصفی روزنامه نگار و منتقد سیاسی خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/90067

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Juf3L3G2UnY

لینک دانلود:

https://vimeo.com/657678812

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-171221-2/s-e9RNKlNFfz0?si=c42028ab5f9a4813a3a22aba7467557d&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-171221-k/s-G6SGixPLWyc?si=7ba0535f622641d78c299da559019161&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

December 16, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 25 آذر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/90021

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/sokSeL_noXw

لینک دانلود:

https://vimeo.com/657310495

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-161221-2/s-7azLKBEErtk?si=25e77d48f6554ac7a91223e57ce6faf1&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-161221-k/s-WvhwvBkWXG4?si=57f97bc3d91f4b6dbc3bb23b5a233919&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

December 15, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 24 آذر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده گفتگویی خواهیم داشت با خانم هدا خموش شاعر، نویسنده و فعال حقوق زنان در ارتباط با شرایط کنونی در افغانستان. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/90000

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/idBM7oB3ORQ

لینک دانلود:

https://vimeo.com/657047043

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-151221-2?si=260152947e6e4594a5c1a8dc04675cc1&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-151221-k?si=3b114cb3654f437eabcfd25ddc32c041&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

December 14, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۲۳ آذر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده اشاره ای به ۲۱ آذر سالروز آزادی آذربایجان خواهیم نمود. سپس به دیدن ویدیوهایی از سومین روز اعتراضات معلمان و مراسم بزرگداشت روح الله زم خواهیم نشست. در ادامه شما را از آخرین خبرهای مذاکرات وین و وقت کشی جمهوری جهل و جور و فساد آگاه خواهیم ساخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/89950

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/3A-VWM9Rm14

لینک دانلود:

https://vimeo.com/656722205

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-141221-2?si=da3c0cf434bc4b97bd1f4cd05acb50ec&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-141221-k?si=a219afbff8d64b8ca3faf7b0b1d66849&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

December 13, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۲۲ آذر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی و تحلیل حمله و سوء قصد به جان مادر ستار بهشتی، ارائه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس توسط ابراهیم رئیسی، نشست وین و حمله به تجمع معلمان و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/89902

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/HM-5j4XjUeg

لینک دانلود:

https://vimeo.com/656247892

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-131221-2?si=035af29d55c24c888df807d2a036d36e&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-131221-k?si=12a05e0b6c9d41ab96e646ce4f5c1945&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

December 10, 2021

تفسیر خبر جمعه ۱۹ آذر

آیا جمهوری اسلامی برای غرب تحمل ناپذیر شده است؟

میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و منشه امیر

جمعه ۱۹ آذر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/89834

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/ww612dOd9iI

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/10-dec-1-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/10-dec-1-k-1

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 19 آذر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای هوشنگ کردستانی از اعضای شورای جبهه ملی ایران خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/89843

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/XPTzUITKqY4

لینک دانلود:

https://vimeo.com/655399634

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-101221-2?si=ea8e0899305d4ec4ba827c3df442279f&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-101221-k?si=96477f316b634c8696c66f25aa190ca0&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

December 09, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 18 آذر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/89772

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/wR3Nbq8nABg

لینک دانلود:

https://vimeo.com/654781082

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-091221-2/s-OUVSWKObqih?si=24e76ee1018b470e8853b38752a16650&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-091221-k/s-67sD9bivAaF?si=6f9c845b92ea4a9cb202713adaad415b&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

December 08, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 17 آذر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای حمید آصفی روزنامه نگار و منتقد سیاسی خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/89757

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Lm6zVTLuu3U

لینک دانلود:

https://vimeo.com/654587270

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-081221-2?si=56406f8924c14b258a25d737ea64cf6b&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-081221-k?si=3795d4e2cb4843608f5df4e8811c4bdc&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

December 07, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۱۶ آذر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده، به بررسی سخنان محمدرضا باهنر، دلار ۳۰ هزار تومانی، اظهارات خانم خزعلی در مورد زنان، اعترافات اجباری از دستگیر شدگان در اعتراضات اصفهان و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/89709

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/_3p4N83U-dY

لینک دانلود:

https://vimeo.com/654234064

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-071221-2?si=469682129a404800a8c1b509ce644633&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-071221-k?si=584a1cb217f8499387eabc519b776943&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

December 06, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۱۵ آذر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده، ابتدا شما را از درگذشت محمد سفریان همکار و دوست عزیزمان آگاه خواهیم نمود. در ادامه به گفتگو با آقای محمدرضا شاهید در ارتباط با سفر امانوئل مکرون به امارات و منطقه خواهیم پرداخت. سپس به بررسی و تحلیل ماجرای نطنز و سقوط پهپاد، توقف مذاکرات و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/89661

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/4MpnZNiYZwA

لینک دانلود:

https://vimeo.com/653786159

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-061221-2?si=e5e004942cc94e76aa05079d4e4488c7

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-061221-k?si=27b32c9a13064859ae34755e3bc01a4d

December 03, 2021

تفسیر خبر جمعه ۱۲ آذر


آیا شلیک به مردم ضامن بقای حکومت فقیه است؟
میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده

جمعه ۱۲ آذر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/89587

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/h5cmIa1oaQ0

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/03-dec-2?si=035a3e2247a4461f908d0b156785fb49

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/03-dec-k?si=2a2f962eff9f4ba3997160dc08d5a7ea

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 12 آذر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقایان دکتر آرش علائی – مشاور ارشد سازمان جهانی بهداشت و دکتر کامیار علائی – مدیر موسسه بین المللی آموزش و سلامت خواهیم نشست و به بررسی وضعیت سلامت در ایران خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/89585

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/YB7cmrNxOGs

لینک دانلود:

https://vimeo.com/652884748

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-031221-2/s-dFfW4zWa6Xt?si=7fe579ef4794438ba54e8f8bd7ae96ce

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-031221-k/s-3DAElufKlrz?si=f9ffe593f2014c1fb4315215fa387a99

December 02, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 11 آذر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/89550

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/q6v6GRDkJfo

لینک دانلود:

https://vimeo.com/652505433

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-021221-2?si=1b20e6d3a6e44d128e6d532807ea8e6a

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-021221-k?si=40166e431090461e8d899eaffb025a92

December 01, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 10 آذر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای عیسی خان حاتمی مدیر مجله ایران مهر خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/89507

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/t0NTqPSUPr4

لینک دانلود:

https://vimeo.com/652016729

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-011221-2?si=7bf64e62ba304799a5ac4d2c566a7808

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-011221-k?si=415dd4a4cdd84e069bfbe000fc74047a

November 30, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 9 آذر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده، در بخش اول برنامه به گفتگوی تلفنی با خانم آمنه مبارز فعال مدنی از افغانستان خواهیم نشست. و در بخش دوم شما را در جریان شروع مذاکرات برجام در وین و اظهارات نخست وزیر اسرائیل قرار خواهیم داد و همچنین اشاره ای به سرکوب کشاورزان اصفهان و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم داشت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/89472

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/cgOPUaYI9zA

لینک دانلود:

https://vimeo.com/651671844

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-301121-2?si=c99d6cda253742f7bbf6e2cd692607e3

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-301121-k?si=77afb008caa244978fdef00af9e8e03c

November 29, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۸ آذر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده، ابتدا اشاره ای به مراسم بزرگداشت مرحوم اردشیر زاهدی خواهیم نمود. سپس به بررسی و تحلیل سرکوب وحشیانه کشاورزان اصفهان، مذاکرات هسته ای و تعلل و بهانه جمهوری جهل و جور و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/89414

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/yc_FKqK6bn4

لینک دانلود:

https://vimeo.com/651241387

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-291121-2?si=8abc7c69e61d46568339e3a27528773b

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-291121-k?si=1caccf1cb642423eaf2c4bea12c90b70

November 26, 2021

تفسیر خبر جمعه ۵ آذر

اقتصاد ایران: نقش ملایان و حاجی زاده ها در فساد جاری

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و نوید جمشیدی

جمعه ۵ آذر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/89343

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/QN1HHIE78L0

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/26-nov-1-2?si=37a943ba7d814588ae053e44bebc1e13

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/26-nov-1-k?si=50f91d2a57384f21b3f0b7ecb5ab2397

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 5 آذر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای دکتر سید حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/89341

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/6ZV_8dqWHaE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/650328989

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-261121-2/s-xbEmwhasLqH?si=6b75b655c359488a91a550bd595d68e4

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-261121-k/s-jnLGYvFGzPg?si=3fa6b98e9a164b6d8228bdf938c06878

November 25, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 4 آذر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/89294

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/bafmPAb1f7Y

لینک دانلود:

https://vimeo.com/649816851

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-251121-2/s-KCpT0agJ6OJ?si=41484ad46935456fbe1d2cea91806b11

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-251121-k/s-chF4oTXzBTv?si=af218ac1caef40439d2571fbf27165ad

November 24, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 3 آذر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای حمید آصفی روزنامه نگار و منتقد سیاسی خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/89254

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/CyP-7jzonlM

لینک دانلود:

https://vimeo.com/649346093

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-241121-2?si=50de5795c3ef4685b14602124cdcd85a

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-241121-k?si=66c5c9c6057e41a6b62b659a729adb95

November 23, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 2 آذر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی و تحلیل سالروز قتل های زنجیره ای و فروهرها، دادگاه حمید نوری، زاینده رود و حق آب کشاورزان، مذاکرات اتمی ایران و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/89233

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/0Zfpzc7rAPY

لینک دانلود:

https://vimeo.com/649185285

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-231121-2?si=a804f64611a249d7a0d3654b996a7e03

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-231121-k?si=c3e643d4451f41909b120dcd85d2f4c3

November 22, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 1 آذر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی و تحلیل تداوم اعتراض کشاورزان اصفهان، پیام امیرعبداللهیان و زندانیان دو تابعیتی، سخنان احمدی نژاد درباره کوروش ، خیانت جمهوری ولایت فقیه به مردم افغانستان، اظهارات پدر روح الله زم و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/89174

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/km8lnDNcQmU

لینک دانلود:

https://vimeo.com/648711738

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-221121-2?si=06feaa208c3d434aa076ed25f25521b4

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-221121-k?si=c30df2f290f2433f8331df32152b029a

November 20, 2021

تفسیر خبر جمعه ۲۸ آبان

ایران :صادرکننده یا واردکننده نفت؟
با نگاهی به تظاهرات در اصفهان، واگذاری برخی منابع نفت و گاز ایران به روسیه و کارنامه اردشیر زاهدی وزیر خارجه پیشین ایران که در سوئیس در گذشت

میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده

جمعه ۲۸ آبان | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/89091

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Xi52jZFnV1I

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/19-nov-1-2?si=37a943ba7d814588ae053e44bebc1e13

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/19-nov-1-k?si=50f91d2a57384f21b3f0b7ecb5ab2397

November 19, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 28 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای حمید آصفی روزنامه نگار و منتقد سیاسی خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/89080

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/W-V_Wx1m9kM

لینک دانلود:

https://vimeo.com/647607478

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-191121-2?si=1264258b40db4c7c89c16568813026f8

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-191121-k?si=224f0bc385db446a8c46c0584c7c13a0

November 18, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 27 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/89033

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/nms4h0uuMNQ

لینک دانلود:

https://vimeo.com/647187636

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-181121-2?si=d0efd4f872d349098a700dcdd4d7ac01

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-181121-k?si=5c59aa868efa417d92fd0be7df636b59

November 17, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 26 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای مهران براتی معاون سیاسی شورای گذار خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/89001

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/y5N2GRWzi9k

لینک دانلود:

https://vimeo.com/646975848

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-171121-2?si=19b41e97728846e3a53535911482faf8

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-171121-k?si=87f8bb5f62a6471da30acec0e14788db

November 16, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 25 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده، در بخش اول به گفتگوی تلفنی با آقای توفان فعال مدنی از افغانستان خواهیم نشست و در ارتباط با وضعیت کنونی افغانستان با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. و در بخش دوم به بررسی و تحلیل سخنان احمدی نژاد و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/88969

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/H429JLMAtMA

لینک دانلود:

https://vimeo.com/646541361

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-161121-2?si=abd38d43a0e2415babba6356ee913aa7

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-161121-k?si=d2df742e50fc421ab28f1d5f282377e8

November 15, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 24 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی و تحلیل دادگاه مجازی کشتار آبان ۹۸، زلزله در بندرعباس، اعتراض کشاورزان اصفهان و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/88919

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/fG8kJ4uwPpU

لینک دانلود:

https://vimeo.com/646133433

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-151121-2?si=6b5397da2416444593b5963b8fe37f76

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-151121-k?si=7533b968d8b14506891757c0b10f16fc

November 12, 2021

تفسیر خبر جمعه ۲۱ آبان

ایران: صادرات نخل، واردات نفت و گاز

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده

جمعه ۲۱ آبان | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


http://iranefardalive.com/Archive/88835
https://youtu.be/u_Gebs52viQ
https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/12-nov-1-3?si=d6c881ee571249a5b58597e4d58d26f5
https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/12-nov-1-k-1?si=abd3795a9ce44d8786d25129510a5426

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 21 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای رضا حسین بر تحلیل گر و کارشناس مسائل سیاسی خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/88814

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/u1AaxEG_Nzo

لینک دانلود:

https://vimeo.com/645076308

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-121121-2?si=b7ec46f0e62a4355a6401f040491b6e6

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-121121-k?si=6da88ecb81e042cba111289895b36a82

November 11, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 20 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/88807

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/c0xEDtp7gnA

لینک دانلود:

https://vimeo.com/644682632

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-111121-2?si=3d7158e28e76493fabdb144d42555238

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-111121-k?si=c0d4fa6e3f8045e383b1b869934fa305

November 10, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 19 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای حمید آصفی روزنامه نگار و منتقد سیاسی خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/88760

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/SHhRWbuXnrk

لینک دانلود:

https://vimeo.com/644440334

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-101121-2?si=d012efd0ecdb49838326e017780ad74b

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-101121-k?si=26839c5d4e2f4e459adfe0cb38856385

November 09, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 18 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی و تحلیل انتقاد نماینده مجلس از ابراهیم رئیسی، اظهارات احمدی نژاد، مذاکرات اتمی و وقت کشی ایران و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/88727

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/9Snh5qzffGs

لینک دانلود:

https://vimeo.com/644072537

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-091121-2?si=2275c034de554e8181bc7e8ca311e166

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-091121-k?si=7477e094060d46628ca6d045fa75375b

November 08, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۱۷ آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی و تحلیل حمله پهبادی به منزل نخست وزیر عراق، سالروز گروگانگیری دیپلمات های آمریکایی و سخنان فرمانده سپاه، واکنش وزرای دولت به وضعیت اقتصادی و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/88667

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/G1hygPXHESI

لینک دانلود:

https://vimeo.com/643639246

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-081121-2?si=50be9b1a8d0e4ec383e79ac892a46a85

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-081121-k?si=98e9092676a74f9880d4e50aadb411cf

November 05, 2021

تفسیر خبر جمعه ۱۴ آبان

ایران و آینده ی خاورمیانه

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و منشه امیر

جمعه ۱۴ آبان | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/88593

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/9DQOILAlwLo

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/5-nov-1-2?si=45dad9b099164a58a0d5026ad0218b5d

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/5-nov-1-k?si=79bb08bc2865423895b6d6ea93be6890

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 14 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای دکتر کاظم کردوانی (نویسنده و جامعه شناس) خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/88605

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/RwNXo3dYIcQ

لینک دانلود:

https://vimeo.com/642738201

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-051121-2?si=c847431d8cb84fa093184f3c9ed94c02

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-051121-k?si=8f8594561297439bb2b67f2dea744ae1

November 04, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 13 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/88546

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/zjvt4HX0Ydk

لینک دانلود:

https://vimeo.com/642174641

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-041121-2?si=d31327cc36b949deb18ea2f8fc717b14

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-041121-k?si=4e1adb9932b94eca81ddbd2d8a41d468

November 03, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 12 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای حمید آصفی روزنامه نگار و منتقد سیاسی خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/88493

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/M0i0C027RPM

لینک دانلود:

https://vimeo.com/641791935

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-031121-2?si=d933793c8b8f4ef68d3552a7b60128a1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-031121-k?si=8fd5c101f3fe4f39aefb8a1ca163eb75

November 02, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۱۱ آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده شما را از خبر درگذشت زنده یاد سیروس آموزگار روزنامه نگار و وزیر کابینه دکتر بختیار و همکار تلویزیون ایران فردا آگاه خواهیم ساخت. سپس به بررسی کنفرانس همسایگان افغانستان در تهران، محکومیت جدید نازنین زاغری و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/88468

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/ydOOKsXyuPo

لینک دانلود:

https://vimeo.com/641647054

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-021121-2?si=163ceb3288c54ef282677d36650eed99

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-021121-k?si=94e146253cca4a7c87e55aea81deba9f

November 01, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۱۰ آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده، ابتدا اشاره ای به درگذشت فیلسوف و متفکر ایرانی آقای آرامش دوستدار خواهیم نمود و در همین رابطه گفتگویی خواهیم داشت با دکتر محمد صدیق یزدچی (اندیشه ورز و پژوهشگر فلسفه). همچنین در بخش دوم برنامه به بررسی رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/88417

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/yxsnRA8PlTo

لینک دانلود:

https://vimeo.com/641241873

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-011121-2?si=dbfaffabcfdf46cda43825b5dbb211d1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-011121-k?si=b940b9cec5b94168994e529278a74ab6

October 29, 2021

تفسیر خبر جمعه ۷ آبان

میراث تاریخی ایران در برابر حکومت فقیه

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده

جمعه ۷ آبان | ۲۰:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۵ صبح و ۱۳:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/88328

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/LyjGWpjEvzI

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/29-oct-1-2?si=45dad9b099164a58a0d5026ad0218b5d

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/29-oct-1-k?si=79bb08bc2865423895b6d6ea93be6890

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 7 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای عبداله مهتدی دبیرکل حزب کومله کردستان ایران خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/88310

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/v9ACkf1rfrE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/640229934

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-291021-2?si=3f451cc7cb9c4494b2cea9def3a5d8d5

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-291021-k?si=b89a2595cbed4e0b97c0589cba75bf7a

October 28, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 6 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/88264

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/pQHfAgtUGIE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/639824431

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-281021-2?si=4e91dfe1aa86431eb23000486b4ae9be

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-281021-k?si=1dd363ebb92046dc96f499451b76ee02

October 27, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۵ آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای مهندس حسن شریعتمداری دبیر کل شورای مدیریت گذار خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/88244

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/CBIsZ_5eG3s

لینک دانلود:

https://vimeo.com/639401632

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-271021-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-271021-k

October 26, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۴ آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده اشاره ای به سالروز تولد آخرین پادشاه ایران محمدرضا شاه پهلوی خواهیم داشت. سپس به بررسی یاوه گویی های فرمانده سپاه بر علیه اسرائیل، مزایای نمایندگان مجلس، سخنان روحانی و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/88204

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/KkraFcHceDE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/639194289

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-261021-2?si=7c229c2d98b849f38b148cc0bd6e7382

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-261021-k?si=a2b00bff98b542ec99ed98187d17304e

October 25, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۳ آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده ابتدا از خبر درگذشت شاعر گرانمایه زنده یاد هوشنگ چالنگی برادر آقای جمشید چالنگی همکار و دوست عزیزمان شما را باخبر خواهیم نمود. سپس به بررسی و تحلیل انتصاب پاسداران در مقام استانداری و سیلی خوردن استاندار آذربایجان غربی، احمدی نژاد و نقش او در اپوزیسیون نظام، وزیر مسکن و وعده های بدون پشتوانه در ساخت مسکن و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/88157

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/XBugMw0K6BU

لینک دانلود:

https://vimeo.com/638756638

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-251021-2?si=7647b2f96bfb40cd88e84a0a0ed7d6a8

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-251021-k?si=5262d224474e4bcf9e55918a28fb6b17

October 22, 2021

تفسیر خبر جمعه ۳۰ مهر

امشب در تفسیر خبر:

آیا حکومت ایران با مرجعیت گره خورده است؟
میهمانان: آقایان عباس پهلوان و علیرضا نوریزاده

جمعه ۳۰ مهر | ۲۰:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۵ صبح و ۱۳:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/88077

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/gUP9lcPhVlk

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/oct-22-1-1?si=f37bc3cc07124eb5999af4ac74966d0a

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/oct-22-1-k?si=4290fd80e3f145d1be0a836b7533eb3f

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 30 مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای عباس پهلوان سردبیر مجله فردوسی خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/88088

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/7nu_DFcG7z8

لینک دانلود:

https://vimeo.com/637762876

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-221021-2/s-OtTZbGARzTm?si=5a402f596cb040e7bae8d5309d6ff5e7

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-221021-k/s-NpPEmawjgRq?si=1d84dbc0da0b4993b92389cdecc78c20

October 21, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 29 مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/88049

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/N7lh0DEPYNI

لینک دانلود:

https://vimeo.com/637347716

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-211021-2?si=b08955e8dc9b4563b3e5e1d4fb192b51

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-211021-k?si=44cead2069354c5686939b38a3f18996

October 20, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۲۸ مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای حمید آصفی روزنامه نگار و منتقد خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/87971

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/4eDof4JbAvY

لینک دانلود:

https://vimeo.com/636918288

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-201021-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-201021-k

October 19, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۲۷ مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی و تحلیل حضور امام صادقی ها در دولت، تعلل در واکسیناسیون عمومی و آمار نگران کننده مبتلایان به کرونا، برجام و علل به تعویق افتادن مذاکرات و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/87942

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/aC8Ntn005Tg

لینک دانلود:

https://vimeo.com/636494306

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-191021-2?si=60b74975c84c4f2fb480458a3ce0d35b

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-191021-k?si=87db91e0239046efaae2e4f90e8c6998

October 18, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۲۶ مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی و تحلیل مذاکرات برجام، محکومیت سیف و عراقچی، انتصاب پاسداران در مقام استاندار و سفر احمدی نژاد به دبی و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/87894

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/vWSgX1SWzXU

لینک دانلود:

https://vimeo.com/635563269

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-181021-2?si=1b480637a14245439dd2599b83cce53f

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-181021-k?si=43554445c36146ab932172f9928f1375

October 15, 2021

تفسیر خبر جمعه ۲۳ مهر

حکومت ایران و دولت‌های خارجی

میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده

جمعه ۲۳ مهر | ۲۰:۳۰ تهران | ایران فردا


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/87814

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/2EfP7SS0v24

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsire-khabar-151021-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsire-khabar-151021-1-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه ۲۳ مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای علیرضا ساسانیان خبرنگار آزاد خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/87811

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/a7LdlVncg-M

لینک دانلود:

https://vimeo.com/632514125

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-151021-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-151021-k

October 14, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه ۲۲ مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/87774

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/ORWp5Go8xok

لینک دانلود:

https://vimeo.com/631723251

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-141021-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-141021-k

October 13, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 21 مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای حمید آصفی روزنامه نگار و منتقد خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/87725

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/tWXfqHd8LfI

لینک دانلود:

https://vimeo.com/631094102

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-131021-2?si=adbc2a3d56e642e3a5e6cf005adcfbe1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-131021-k?si=513ea35027f34d65aade7e045b0c275b

October 12, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۲۰ مهر

در بخش اول برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای مازیار شکوری فعال سیاسی خواهیم نشست و به بررسی عملکرد مرحوم دکتر ابوالحسن بنی صدر خواهیم پرداخت و در بخش دوم شما را از رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای آگاه خواهیم نمود. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/87669

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/020pahriP5o

لینک دانلود:

https://vimeo.com/630240290

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-121021-2?si=dd53ae829c3c4b6997d3bcab071b2428

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-121021-k?si=07f6469f87ef4fb28e40b0754174b59b

October 11, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۱۹ مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده از خبر درگذشت دکتر ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران شما را باخبر خواهیم ساخت و به بررسی و تحلیل عملکرد وی در زمان ریاست و بعد از آن خواهیم پرداخت و در ادامه نگاهی به رویدادهای منطقه خواهیم داشت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/87611

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/F3pXsi0GjS8

لینک دانلود:

https://vimeo.com/629304480

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-111021-3?si=7187b12c70914023a6fade2834b7658b

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-111021-k-1?si=b13ca616521548edb2e16da288afefad

October 09, 2021

ذوالقدر، از فعالیت زیرزمینی تا جایگاه ویژه در تیم مجتبی خامنه‌ای- علیرضا نوری‌زاده

سردار جا به جا می‌شود، روزی بود که نه سلیمانی در کار بود نه قاآني، یک حاج مرتضی رضایی بود برای سربریدن مخالفان در داخل، یک احمد وحیدی بود برای مأموریت اعزام ضدانقلاب در خارج به لقاءالله، و یک رضایی بود برای شاخ و شانه کشیدن در مقابل ارتشی که سرفراز از جنگ بیرون آمده بود، اما آقازاده حاج آقا علایی نزد هاشمی رفسنجانی گلایه می‌کرد، حاج آقا به ارتشی‌ها درجه ندین پررو می‌شن!


سرگذشت فرزند علی کولو ـ زاغی

تا نیم قرن پیش در استان فارس و به‌خصوص در مناطقی مثل داراب و کازرون و فسا و اغلب در حاشیه شهرها، افرادی زندگی می‌کردند با چهره‌هایی تیره و بعضاً سیاه که به آنها «کولو» می‌گفتند. کولوها نیز هم چون کولی‌ها کارشان ساختن چکش و قیچی و الک و بوریا و در مواردی بافتن جاجیم و نوع ویژ‌های از گلیم بود که نقش‌های آن هیچ نوع هماهنگی با نقش گلیم‌ها و قالی‌‌های محلی نداشت بلکه بعدها که رسانه‌های ایران به چاپ گزارش‌‌هایی از هنر بومی آفریقایی اقدام کردند و تلویزیون نیز هر از گاه آثاری از دست ساخته‌های بومیان آفریقایی را به نمایش گذاشت آشکار شد که کار «کولو»ها شباهت‌های غریبی به کار بومیان مناطق زنگبار، جنوب سودان، تانزانیا، کنیا و… دارد. نخستین بار چهار دهه پیش، در یک تحقیق دانشگاهی در دانشگاه پهلوی شیراز آشکار شد که «کولو»ها بازماندگان آفریقایی‌‌هایی هستند که در دوران قاجار و یا پیش از آن از آفریقا به ایران آورده شده و بعضی از آنها به عنوان برده در خدمت حکومت و قدرتمندان محلی بوده اند. علی کولو (که به علت داشتن چشم‌های روشن با صورتی تیره و مسی رنگ، علی زاغی نیز خطاب ‌می‌شد) یکی از این برده زاده‌ها بود که در نوجوانی در مزارع خوانین و ثروتمندان به مزدوری کار می‌کرد اما پس از مرگ پدرش که او نیز در برابر دستمزد ناچیزی سخت‌ترین کارها را در مزارع و خانه‌های ثروتمندان انجام می‌داد، بخت یارش شد و به خدمت یکی از ثروتمندان سرشناس فسا در آمد. اما بعد از دو سه سال و به دنبال اتفاقی که در خانه ارباب افتاد و او مورد سوءظن قرار گرفت، به چوب و فلک ارباب دچار شد و نیمه شبی از خانه گریخت و به جهرم رفت که تنی چند از اقوام مادری اش در آنجا سکونت داشتند. در جهرم او با یکی از اقوام خود ازدواج کرد. سردار سرتیپ محمد باقر ذوالقدر(متولد ۱۹۵۴-۱۳۳۳ شمسی ) فرزند این کولوی زحمتکش است که دوران کودکی و نوجوانی بسیار سختی را در نهایت فقر و رنج پشت سر گذاشته است. او به مدرسه‌ای رفت که امروز نام «ذوالقدر» را بر پیشانی دارد. شرایط سخت زندگی و دشمنی با ثروتمندان و مالکین، محمدباقر را فردی کینه جو، عصبی و بسیار بی‌رحم بار آورد. در میان آشنایان پدرش که با آنها نسبت فامیلی نیز داشت «ناصر…» گروهبان شهربانی بود و به خانواده ذوالقدر در حدود امکاناتش کمک می‌کرد با این‌همه محمدباقر چنان با این پاسبان دشمنی داشت که بلافاصله پس از پیروزی انقلاب ترتیبی داد که ناصر دستگیر و اعدام شود. استشهادی در جهرم درست کردند که حکایت از جنایات ناصر در آخرین ماه‌های حکومت پیشین ایران می‌کرد. گفته بودند او به دختران مبارز شهر تعدّی کرده و مفسد فی‌الارض است.

مجاهدین انقلاب اسلامی

در آستانه انقلاب ذوالقدر نیز همچون بسیاری از جوانان محروم و فقیر به فعالیت‌های زیرزمینی رو آورده بود. در همین گستره او به مرور جذب گروه مسلح کوچکی شد که تعدادی از اسلامی‌های دانشگاه و هیئت‌‌های مذهبی آن را برپا کرده بودند و نام منصورون را بر آن گذاشته بودند. محسن رضایی، عبدالله‌زاده، علم الهدی از جمله افراد سرشناس این گروه بودند. این گروه به همراه شش گروه دیگر (سازمان بدر که از بچه‌های شهر ری و نازی آباد بود و چهره سرشناس آن علی عسگری نام داشت که بعدها از اطلاعاتی‌ها شد و چندی نیز در بدنه انصار حزب الله فعالیت می‌کرد، گروه فلق که بیشتر اعضایش از اعضای اتحادیه‌های اسلامی در خارج کشور بودند و مصطفی تاجزاده، بهروز ماکویی، حسن واعظی و طیرانی در آن عضویت داشتند. گروه توحیدی صف که مهمترین اعضایش محمد بروجردی، حسین صادقی، اکبر براتی و اباذر بودند، گروه امت واحده که از بچه‌های زندانی و شماری از بریده‌های مجاهدین خلق تشکیل ‌می‌شد و سرشناسترین آنها بهزاد نبوی، محمد سلامتی و پرویز قدیانی بودند، گروه‌های کوچک موحدین و فلاح با کسانی چون حسن منتظر قائم، حسین شیخ عطار، و محمد رضوی دیگر گروه‌‌هایی بودند که پس از مدت‌ها مذاکره تصمیم به پیوند گرفتند) سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را برپا کردند. مرتضی الویری از پایوران رژیم و شهردار اسبق که مدتی نیز سفیر ایران در اسپانیا بود و در برپایی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نقش ویژ‌ه‌ای داشت در خاطرات خود می‌نویسد: «هفت گروه بودیم که در کمیته استقبال از امام خمینی شرکت داشتیم»… در آغاز تشکیل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی این گروه روابط دوستانه و نزدیکی با احمد خمینی، ابوالحسن بنی صدر و هاشمی رفسنجانی داشت. در فروردین سال ۵۸ در جلس‌های که هانی الحسن سفیر فلسطین در تهران و ابوالحسن بنی صدر در آن حاضر بودند؛ بنی صدر سخنرانی مبسوطی درباره اوضاع کشور و جایگاه مجاهدین انقلاب ایراد کرد. از همان هفته‌های نخست انقلاب، سازمان مجاهدین انقلاب تلاش خود را معطوف به تشکیل کمیته‌های انقلاب، دست انداختن روی ساواک و اسنادش، برپایی یک سازمان اطلاعاتی جدید و در نهایت سپاه پاسداران کرد. با دستیابی گروه به قدرت، اسلحه و پول، اختلافها نیز بین اعضای اولیه و نیز شورای مرکزی آغاز شد که توضیح درباره آن و حضور آخوند مرتجعی از نوکران سابق شیخ محمود حلبی رهبرحجتیه به نام آیت الله راستی کاشانی در سازمان به عنوان نمایند‌ه آیت‌الله خمینی، خارج از بحث ما است، تنها این نکته را باید گفت که ذوالقدر و فلاح و رضایی از نخستین سران سازمان بودند که پس از درگیری شدید با بهزاد نبوی سازمان را ترک کردند و خیلی زود نیز صف دشمنان خونین سازمان را تشکیل دادند. ذوالقدر نیز هم چون محسن رضایی، و شمار دیگری از اعضای اولیه مجاهدین انقلاب به سپاه پیوست و خیلی زود قابلیت‌های خود را در عرصه مدیریت نظامی اطلاعاتی‌اشکار ساخت.

یکی از ویژگی‌های ذوالقدر که پیش از انقلاب و در درون گروه کوچک منصورون نیز آن را آشکار کرده بود بی‌رحمی و قساوت عجیب او بود. معمولاً ویژگی را با بار مثبت مورد استفاده قرار می‌دهند اما در باب ذوالقدر ویژگی بار منفی دارد. زمانی که گروه منصورون تصمیم به بمب‌گذاری در کاباره‌ها و رستوران‌ها و دیسکو‌های تهران گرفت، کسی که با خونسردی در چند رستوران از جمله خوانسالار بمب گذاشت همین سردار سرتیپ دکتر محمدباقر ذوالقدر بود. در جریان عملیات ترکمن صحرا به همراه محسن رضایی، و در کردستان به همراه مرتضی رضایی و خواهرزاده اش علیرضا افشار، ذوالقدر چنان قساوتی در کشتار از خود نشان داد که حتی دوستان نزدیکش از او وحشت‌زده بودند.

با چنین سابق‌های، ذوالقدر مدارج ترقی در سپاه را یک به یک پیمود تا آنکه بعد از منصوب شدن سردار یحیی رحیم صفوی آرام و محبوب در میان کادر‌های سپاه، ولی فقیه و فرمانده کل قوا، او ذوالقدر را به جانشینی فرمانده کل سپاه برگزید. در این مقام بود که ذوالقدر بر پایه سی‌دی معروف جلسه فرماندهان نظامی و امنیتی در فردای رویداد‌های دانشگاه، آن خط و نشان‌ها را کشید و زمینه‌های برپایی دولت پادگانی را فراهم آورد. انتقال او به وزارت کشور که در راس آن یکی از سیاهکارترین پایوران امنیت خانه ولی فقیه یعنی مصطفی پورمحمدی قرار گرفته بود کاملا طبیعی به نظر می‌رسید، بعد از ۱۸ تیر پیدا بود که رهبر رژیم، در صدد برقرار ساختن فضای گورستانی در کشور است، ذوالقدر بسیاری از دست پروردگان خود را در سپاه به استانداری و فرمانداری به استان‌ها و شهر‌های بزرگ فرستاد. گهگاه نیز با تهدید آمریکا و اسراییل نشان می‌داد گو اینکه در وزارت داخله است اما از امور خارجه نیز غافل نمانده است. زمانی که ذوالقدر خواهرزاده اش یعنی علیرضا افشار را به وزارت کشور آورد آش انتخابات چنان شور شد که حتی صدای مجتبی خامنه‌ای نیز درآمد. ذوالقدر از وزارت داخله نایب امام زمان به ستاد کل رفت. آن هم در مقام معاون حسن فیروزآبادی رییس پیشین ستاد کل.

نکته دیگری که در باب معاون جدید رییس ستاد کل نیرو‌های مسلح در امور بسیج (مقامی ساختگی که با بودن عزیز جعفری در فرماندهی سپاه و بسیج هیچ معنا و مفهومی نداشت) باید یادآور شوم نقش ذوالقدر در روابط پنهان و آشکار رژیم با گروه‌های تروریستی است. ذوالقدر در نیمه نخست دهه ۹۰ قرن پیش از زمانی که به سودان فرستاده شد تا نظارت بر تشکیل واحد‌های زبده و گارد‌های ریاست جمهوری داشته باشد، روابط نزدیکی با بن لادن و ایمن الظواهری که آن روزها در سودان بودند، برقرار ساخت. همچنان که در لبنان نیز موفق شد روابطی نزدیک با جهاد اسلامی و حماس و گروه‌های ضد صلح فلسطینی برقرار کند. در سودان ذوالقدر افرادی را مامور کرده بود تا در باب چگونگی انتقال برده ها از آفریقا و به ویژه زنگبار به ایران در زمان سلطنت محمدشاه و ناصرالدین شاه تحقیق کنند. ظاهراً سردار سرتیپ محمدباقر خان که حالا از عنوان دکتر نیز استفاده می‌کند همچنان در جستجوی ریشه خویش بود.

کنار گذاشتن ذوالقدر از وزارت کشور تنها چند هفته پیش از برپایی انتخابات دارالشورای اسلامی، یک انتقال ساده نبود، به ویژه آنکه این انتقال به اراده مجتبی ثمره هاشمی صورت گرفته، یعنی فردی که ذوالقدر در همین وزارت کشور زیرآبش را زد و مقامش را به خواهرزاده خود داد. با شناختی که از ذوالقدر داریم با دوران به لاک رفتن او در ستاد کل نباید با بی‌توجهی برخورد کنیم. کسی که نقشه پادگانی کردن جمهوری ولایت فقیه را به دقت و با توفیق به اجرا گذاشت، دوران ستاد کل و معاونت فیروزآبادي را با حوصله، طی کرد (زماني که مدت چند ماه در پایان قرن بیستم، راهی سودان شد، چنان پیوند مستحکمی با بن لادن و الظواهري و سیف العدل و… برقرار کرد که تا امروز هم با اربابان ترور که در قید حیاتند، برقرار مانده است. دو نوبت ذوالقدر برای بن لادن توسط داماد حکمتیار دستگاه دیالیز کلیه از بیمارستان بقیة الله الأعظم فرستاد. ترتیب انتقال پسر بن لادن و عروس و نوادگانش به تهران را همراه با ده‌ها تن از سران و کادر‌های القاعده به ایران و اسکان آنها را در مشهد، زاهدان، منظریه، لواسان و نقاط دیگر را او داد).

ذوالقدر نیز مثل دوست صمیمی‌اش حسین امیر عبداللهیان یک‌چند، به ویژه در ریاست ۸ ساله روحاني در جایگاه خود نبود، میر عبداللهیان در مجلس شورا بعد از شیخ الاسلام مسئول امورخارجه علی لاریجانی و سپس قالیباف شد، و ذوالقدر با برادر علی، یعنی صادق به قوه قضاییه رفت و برکرسی محمد جواد لاریجانی نشست که رهبر گفته بود باید برود.

امروز ذوالقدر از عنایات ویژه مجتبی خامنه‌ای، ولیعهد نایب امام زمان، برخوردار است. اما به توجه به آنکه نامش در بین نام‌‌های ۱۵ سرداری که در فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل قرار دارند، به چشم می‌خورد، عملا ممنوع‌السفر به خارج است و حساب‌ها و ضیاء و عقارش در خارج توقیف است. با این همه، اما در مقام جدیدش یعنی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مأموریت ویژ‌ه‌ حامی صدیق و وفادارش مجتبی بر عهده او گذاشته شده است.

در جمع مردان مجتبی، او و رفیقش قالیباف در جایگاهی هستند که با مرگ رهبر متزلزل نخواهد شد.
دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مقاله، نظر نویسنده بوده و سیاست یا موضع ایندیپندنت فارسی را منعکس نمی‌کند.

October 08, 2021

تفسیر خبر جمعه ۱۶ مهر

ایران، اسرائیل و آنچه در منطقه می گذرد

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و منشه امیر

جمعه ۱۶ مهر | ۲۰:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۵ صبح و ۱۳:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/87530

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/47jRT7VS2to

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/8-oct-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/8-oct-1-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه ۱۶ مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای حمید آصفی در تهران خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/87523

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/1EXYWKPV8Bg

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-081021-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-081021-k

October 07, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه ۱۵ مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/87483

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/W1nlyy0HHOE

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-071021-2?si=d00b5f3f9684455ba1c0c4bee1c4d5f9

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-071021-k?si=9b92d7f29c544f3182e4547a57ac5386

October 06, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۱۴ مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای مهران براتی معاون سیاسی شورای گذار خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/87439

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/iNie5kNkY88

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-061021-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-061021-k

October 05, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۱۳ مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای محمدرضا شاهید همکار و خبرنگار ایران فردا خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/87405

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/cyoft2KnmGg

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-051021-2?si=26cdcd519e5a4574b43c6940c303da64

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-051021-k?si=bc3cb4595e654ac29bff8a74fcfe2575

October 04, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۱۲ مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی و تحلیل تحولات افغانستان، مانور نیروی زمینی ارتش، اظهارات علی خامنه ای در ارتباط با آذربایجان و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/87337

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/EvBS4bppXS4

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-041021-2?si=c48c5d7c54cf4343ba9494ceecd2a686

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-041021-k?si=7c9cc943618a4899a214995e31766a31

October 01, 2021

تفسیر خبر جمعه ۹ مهر

تنش در مرزهای ایران و جمهوری آذربایجان

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و الهیار کنگرلو

جمعه ۹ مهر | ۲۰:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۵ صبح و ۱۳:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/87276

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/oSYEq8Cglks

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/1-oct-1-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/1-oct-1-k-1

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه ۹ مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای عیسی خان حاتمی مدیر مجله ایران مهر خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/87271

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/oVcNmx2kkSY

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-011021-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-011021-k

September 30, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه ۸ مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/87230

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/oCvdrDA83Hw

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-300921-2?si=900c6cca775f484fa833a71e7b9f11b9

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-300921-k?si=de07f758ac504edc8275a38312acafa1

September 29, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۷ مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای حمید آصفی روزنامه نگار در ایران خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/87184

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/4-x39Qe6K8o

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-290921-2?si=ba1fa4807ff940ca81c00c2ffbd1c145

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-290921-k?si=0835683497224b1ebb42aa28766690c2

September 28, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۶ مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی وضعیت کرونا و واکسن های داخلی و وارداتی، سخنان نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/87124

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/odfawanbuQk

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-280921-2?si=517a5d5a90e84d58b2351de18132570c

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-280921-k?si=f95371e8f314448380bf516c49490eaa

September 27, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۵ مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی و تحلیل اظهارات رستم قاسمی در مورد تست کرونا از طریق چشم، سخنان سردار علی فدوی در باب کوانتوم و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/87076

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/98cNk2r6V-A

لینک دانلود:

https://vimeo.com/616312305

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/khaneh-27-sep-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/khaneh-27-sep-k

September 24, 2021

تفسیر خبر جمعه ۲ مهر

جامعه جهانی و حکومت فقیه

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده

جمعه ۲ مهر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/87021

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/S001hnmmb4U

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/24-sep-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/24-sep-1-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه ۲ مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای دکتر کاظم کردوانی خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/87020

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/_CyqKFa5dFs

لینک دانلود:

https://vimeo.com/613295945

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-240921-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-240921-k

September 23, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه ۱ مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86965

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/FanZkWOi1LQ

لینک دانلود:

https://vimeo.com/612719636

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-230921-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-230921-k

September 22, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۳۱ شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای حمید آصفی روزنامه نگار در ایران خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86919

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Y3hLjDcaJew

لینک دانلود:

https://vimeo.com/611747952

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-220921-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-220921-k

September 21, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۳۰ شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی نقش زنان از دیدگاه طالبان و جمهوری جهل و جور خامنه ای و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86885

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/6Uq7u4u6G7g

لینک دانلود:

https://vimeo.com/610944304

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-210921-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-210921-k

September 20, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۲۹ شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی کارنامه دبیر جدید مجلس تشخیص مصلحت نظام سردار پاسدار محمد باقر ذوالقدر، حضور آیت الله قاتل در تاجیکستان، نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل و سخنرانی از راه دور ابراهیم رئیسی و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86822

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/mFLAzUVtRe8

لینک دانلود:

https://vimeo.com/609980681

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-200921-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-200921-1-k

September 17, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 26 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با خانم دکتر شیرین عبادی (حقوقدان و فعال حقوق بشر) خواهیم نشست و در ارتباط با وضعیت زنان در افغانستان و دیگر رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86740

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/nzSNiTqnvTs

لینک دانلود:

https://vimeo.com/607148668

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-170921-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-170921-k

September 16, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 25 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86677

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/0hwGHM8gdk8

لینک دانلود:

https://vimeo.com/606216012

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-160921-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-160921-k

September 15, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 24 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای حمید آصفی روزنامه نگار و فعال سیاسی خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86645

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/KBxlc4OCeDM

لینک دانلود:

https://vimeo.com/605371521

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-150921-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-150921-k

September 14, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 23 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی ازدواج اجباری دختران زیر سن قانونی در حکومت طالبان، کرونا و طب سنتی، تفاوت قرآن طالبان و جمهوری اسلامی و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86611

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/GM9yBMDdPYg

لینک دانلود:

https://vimeo.com/604973602

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-140921-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-140921-k

September 13, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 22 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی و تحلیل وقایع و رویدادهای افغانستان، دیدار مدیر کل آژانس انرژی اتمی با محمد سلامی، سالروز قتل نوید افکاری و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86542

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/ScSl-x52dLA

لینک دانلود:

https://vimeo.com/604225619

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-130921-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-130921-k

September 10, 2021

تفسیر خبر جمعه 19 شهریور

حکومت فقیه، طالبان و غرب

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده

جمعه ۱۹ شهریور | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86498

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/EN6c29wOfpI

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/10-sep-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/10-sep-1-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 19 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای دکتر کاظم کردوانی (نویسنده و جامعه شناس) خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86479

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/32nz3sWEqrk

لینک دانلود:

https://vimeo.com/601472020

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-100921-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-100921-k

September 09, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 18 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86439

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/UPdE02xyQFA

لینک دانلود:

https://vimeo.com/600731280

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-090921-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-090921-k

September 08, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 17 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای دکتر رضا حسین بر (تحلیل گر و کارشناس بلوچستان و ایران) خواهیم نشست و در ارتباط با وضعیت کنونی افغانستان و گفته های برخی از روحانیون بلوچ پیرامون حکومت طالبان و دیگر رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86408

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/QlePN2bZ5dI

لینک دانلود:

https://vimeo.com/599936316

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-080921-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-080921-k

September 07, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۱۶ شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای محمدرضا شاهید همکار و خبرنگار ایران فردا خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86375

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/k7Uzp39v-3Y

لینک دانلود:

https://vimeo.com/599715461

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-070921-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-070921-k

September 06, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۱۵ شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده نگاهی به حمله همه جانبه طالبان با کمک نیروی هوایی پاکستان و مقاومت فرزند احمد شاه مسعود در برابر طالبان، سخنان احمدی نژاد و بحران کرونا و واردات واکسن و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم داشت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86288

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/gp7wg1xQTc4

لینک دانلود:

https://vimeo.com/599019751

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-060921-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-060921-k

September 03, 2021

تفسیر خبر جمعه ۱۲ شهریور

فقیه و طالبان: دو روی یک سکه

گفتگو با آقای علیرضا نوری زاده

جمعه ۱۲ شهریور | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش: ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86197

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/3hheFB0Wzxo

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/3-sep-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/3-sep-1-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه ۱۲ شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای خالد عزیزی دبیر کل حزب دموکرات کردستان خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86196

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/7pT0TtStmIw

لینک دانلود:

https://vimeo.com/596843811

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-030921-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-030921-k

September 02, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه ۱۱ شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای محسن سازگارا خواهیم نشست و در ارتباط با کابینه دولت رئیسی قاتل، افغانستان و مقاومت پنجشیر و دیگر رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86163

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/pgJEUClTrGA

لینک دانلود:

https://vimeo.com/596358079

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-020921-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-020921-k

September 01, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۱۰ شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای حمید آصفی روزنامه نگار و فعال سیاسی خواهیم نشست و در ارتباط با تشدید بیماری کرونا و نبود واکسن و دیگر رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86127

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/KI45nnGhgWE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/595976345

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-010921-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-010921-k

August 31, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۹ شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی وقایع افغانستان، اظهارات خامنه ای در مورد طالبان، حاشیه های وزیر امور خارجه دولت رئیسی و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86079

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/IS8o81Zkgn8

لینک دانلود:

https://vimeo.com/595404200

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-310821-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-310821-k

August 30, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۸ شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی و تحلیل مقاومت فرزند احمد شاه مسعود در برابر طالبان، وزرای پیشنهادی ابراهیم رئیسی به مجلس، بیداد کرونا، نشست بغداد و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86020

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/s9nbL8dYwwM

لینک دانلود:

https://vimeo.com/594763400

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-300821-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-300821-k

August 27, 2021

تفسیر خبر جمعه ۵ شهریور

کلید حل مسئله افغانستان و منطقه در کجاست؟

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده

جمعه ۵ شهریور | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/85966

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/oljPjGJ7KZQ

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/27-aug-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/27-aug-1-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه ۵ شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای نوید جمشیدی روزنامه نگار خواهیم نشست و در ارتباط با کرونا و تاخیر در واکسیناسیون و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/85964

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/-LVanj6kAMM

لینک دانلود:

https://vimeo.com/593334632

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-270821-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-270821-k

August 26, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه ۴ شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و در ارتباط با وقایع افغانستان، کرونا و وزرای دولت جدید و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/85907

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/-sZY3vEtwJs

لینک دانلود:

https://vimeo.com/592599195

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-260821-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-260821-k

August 25, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۳ شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای فهیم دشتی رئیس دفتر سیاسی احمد مسعود خواهیم نشست و در ارتباط با آینده افغانستان و نقش پسر احمدشاه مسعود و همچنین طالبان با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/85866

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/W8QpVK8dflE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/591987362

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-250821-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-250821-k

August 24, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۲ شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی رویدادهای افغانستان و نقض حقوق زنان، فروش واکسن تقلبی، وزرای پیشنهادی دولت ابراهیم رئیسی و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/85830

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/QPSuDhLiXlY

لینک دانلود:

https://vimeo.com/591773636

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-240821-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-240821-k

August 23, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۱ شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی و تحلیل وضعیت کنونی افغانستان و مقاومت فرزند احمد شاه مسعود، وزرای پیشنهادی ابراهیم رئیسی به مجلس، کمبود واکسن و بیداد کرونا و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/85781

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/oZvWy8yzOOQ

لینک دانلود:

https://vimeo.com/591154826

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-230821-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-230821-k

August 20, 2021

تفسیر خبر جمعه ۲۹ امرداد

ایران و افغانستان: به سوی کدام آینده؟

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و جواد لعل محمدی

جمعه ۲۹ مرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/85704

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/83mwwId0DiE

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/20-aug-1-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/20-aug-1-k-1

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه ۲۹ امرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای حمید آصفی خواهیم نشست و در ارتباط با حکومت طالبان در افغانستان و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/85703

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/WgBcBCNLb28

لینک دانلود:

https://vimeo.com/589718956

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-200821-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-200821-k

August 19, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه ۲۸ امرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و در ارتباط با طالبان و آینده افغانستان و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/85638

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/alrZmEHShZc

لینک دانلود:

https://vimeo.com/589177311

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-190821-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-190821-k

August 18, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۲۷ امرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای عیسی خان حاتمی روزنامه نگار، فعال سیاسی و عضو جبهه ملی ایران خواهیم نشست و در ارتباط با اعتراضات گسترده مردم ایران و تسخیر افغانستان توسط گروه طالبان و دیگر رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/85617

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/uK06ywDxNfE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/588907950

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-180821-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-180821-k

August 17, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۲۶ امرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی و تحلیل وضعیت امروز افغانستان و حامیان گروه تروریستی طالبان، برکناری فرمانده نیروی دریایی ارتش، پیام های حامد کرزای و دکتر عبدالله عبدالله و اظهارات احمدی نژاد و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/85584

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/kROPjHqFuVc

لینک دانلود:

https://vimeo.com/588461653

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-170821-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-170821-k

August 16, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۲۵ امرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به ویژه برنامه افغانستان و آنچه بر منطقه می گذرد خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/85521

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Wq6ldhDwzus

لینک دانلود:

https://vimeo.com/587936219

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-160821-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-160821-k

August 13, 2021

تفسیر خبر جمعه ۲۲ امرداد

چه کسی گورستان های ایران را آباد کرد؟

میهمانان:
آقای علیرضا نوری زاده و خانم پوران ناظمی

جمعه ۲۲ مرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/85463

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/t7HZdeQZqvs

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/13-aug-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/13-aug-1-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه ۲۲ امرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای دکتر کاظم کردوانی خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/85454

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/A-wNApcHo-w

لینک دانلود:

https://vimeo.com/586649154

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-130821-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-130821-k

August 12, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه ۲۱ امرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/85408

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/t37X9BGfHjM

لینک دانلود:

https://vimeo.com/586102237

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-120821-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-120821-k

August 11, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۲۰ امرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای قاسم شعله سعدی حقوقدان و فعال حقوق بشر خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/85346

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/nnMsnX8u_pM

لینک دانلود:

https://vimeo.com/585628954

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-110821-abs-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-110821-abs-k

August 10, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۱۹ امرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده، اشاره ای به سالروز قتل شاپور بختیار خواهیم داشت و سپس به بررسی اظهارات محسنی اژه ای، محاکمه حمید نوری در سوئد و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/85328

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/KSQ0zItr47I

لینک دانلود:

https://vimeo.com/585433624

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-100821-abs-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-100821-abs-k

August 09, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۱۸ امرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی انتخاب زاکانی به عنوان شهردار تهران، ثبت رکورد جدید قربانیان کرونا، انتخاب معاون اول ریاست جمهوری و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/85266

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/03f2R6OaGkE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/584980255

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-090821-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-090821-k

August 06, 2021

تفسیر خبر جمعه ۱۵ امرداد

حمایت حکومت فقیه از کشتار در افغانستان

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده

جمعه ۱۵ مرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/85177

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/A01asCSNoJ8

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/6-aug-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/6-aug-1-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه ۱۵ امرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای حمید آصفی روزنامه نگار و منتقد سیاسی خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با مهمترین رویدادها و مسائل روز به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/85176

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/vDNsJisCJY4

لینک دانلود:

https://vimeo.com/583595648

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-060821-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-060821-k

August 05, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه ۱۴ امرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با مهمترین رویدادها و مسائل روز به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/85151

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/qasCkNeM06A

لینک دانلود:

https://vimeo.com/583436794

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-050821-abs-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-050821-abs-k

August 04, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۱۳ امرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای مهران براتی معاون سیاسی شورای گذار خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/85089

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/RvH9q-DJUic

لینک دانلود:

https://vimeo.com/582802497

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-040821-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-040821-k

August 03, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۱۲ امرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی و تحلیل پایان دوران مرگبار دولت روحانی و تنصیب ابراهیم رئیسی قاتل، بحران حمله به کشتی اسرائیلی و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/85066

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/IG-qg0wDcdw

لینک دانلود:

https://vimeo.com/582597868

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-030821-3

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-030821-k

August 02, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۱۱ امرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی ادامه اعتراضات مردم تهران، تشدید بیماری کرونا و کمبود تخت بیمارستان،اظهارات احمدی نژاد، خامنه ای و برجام و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/85020

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/x-artVHtzoI

لینک دانلود:

https://vimeo.com/582208559

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-020821-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-020821-k

July 30, 2021

تفسیر خبر جمعه ۸ امرداد

آیا حکومت فقیه با سرکوب مردم ماندگارست؟

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و بیژن کیان

جمعه ۸ مرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/84937

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/3CR3UiLvBFc

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/30-july-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/30-july-1-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه ۸ امرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای دکتر رضا حسین بر تحلیلگر و کارشناس بلوچستان و ایران خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/84936

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/GlStRApCfwo

لینک دانلود:

https://vimeo.com/581274300

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-300721-abs-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-300721-abs-k

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه ۷ امرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/84898

لینک یوتیوب:

https://www.youtube.com/watch?v=vzC1KX1HeFQ

لینک دانلود:

https://vimeo.com/580664672

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-290721-k

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-290721-2

July 28, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۶ امرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای حمید آصفی روزنامه نگار و منتقد سیاسی در ایران خواهیم نشست، و در ارتباط با ادامه اعتراضات مردم در تهران و اصفهان و دیگر رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/84851

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/JrEHoTpf3OY

لینک دانلود:

https://vimeo.com/580274721

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-280721-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-280721-k

July 27, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۵ امرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی ادامه اعتراضات مردم در شهرهای مختلف ایران، علل شکست مذاکرات وین از زبان روحانی، سالروز درگذشت محمدرضا شاه پهلوی پادشاه فقید ایران و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/84806

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/z2gsyGoz-TI

لینک دانلود:

https://vimeo.com/579963214

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-270721-abs-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-270721-abs-k

July 26, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۴ امرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی اعتراضات مردم تهران و تبریز و دیگر شهرهای ایران در حمایت از معترضین خوزستانی و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/84762

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/J9R_5wr1lx8

لینک دانلود:

https://vimeo.com/579499219

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-260721-abs-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-260721-abs-k

July 23, 2021

تفسیر خبر جمعه ۱ امرداد

در سراسر ایران شنیده می شود: خوزستان تنها نیست

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و الهیار کنگرلو
و مجتبی موسوی (اهواز)

جمعه ۱ مرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/84689

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/lmBAUQtXUPw

لینک دانلود:

https://vimeo.com/578568061

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/23-jul-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/23-jul-1-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه ۱ امرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای حمید آصفی روزنامه نگار و منتقد سیاسی در ایران خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/84684

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/sP09QbQ6EQA

لینک دانلود:

https://vimeo.com/578341814

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-230721-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-230721-k

July 22, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه ۳۱ تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست، و در ارتباط با تداوم اعتراضات مردم در خوزستان و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/84641

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/_lTcpZH41nQ

لینک دانلود:

https://vimeo.com/577888869

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-220721-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-220721-k

July 21, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۳۰ تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای دکتر قاسم شعله سعدی حقوقدان و نماینده سابق مجلس خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با اعتراضات مردم در خوزستان و دیگر رویدادهای مهم روز به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/84599

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/C8jg_jgbWVg

لینک دانلود:

https://vimeo.com/577474016

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-210721-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-210721-k

July 20, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۲۹ تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی پنجمین روز اعتراضات مردم خوزستان، پیام شاهزاده رضا پهلوی، اظهارات احمدی نژاد، توقف مذاکرات وین تا روی کار آمدن دولت جدید و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/84550

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/c6PZsN-f480

لینک دانلود:

https://vimeo.com/577300698

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/khaneh-20-july-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/khaneh-20-july-1-k

July 19, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۲۸ تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به تحلیل و بررسی اعتراضات مردم خوزستان خواهیم پرداخت. سپس از پیام شهبانو فرح پهلوی شما را مطلع خواهیم نمود و همچنین به دیدن چندین ویدیو کلیپ از اعتراضات مردم شهرهای مختلف خوزستان خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/84496

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/InjMYeViodM

لینک دانلود:

https://vimeo.com/576853682

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-190721-abs-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-190721-abs-k

July 16, 2021

تفسیر خبر جمعه ۲۵ تیر

ایران: اعتراضات به بی آبی در خوزستان و مناطق دیگر

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده

جمعه ۲۵ تیر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/84412

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/-RaKrM8YA4w

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/16-jul-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/16-jul-1-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 25 تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای دکتر کاظم کردوانی خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/84409

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/DP-6RPBpZWM

لینک دانلود:

https://vimeo.com/575630394

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-160721-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-160721-k

July 15, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه ۲۴ تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با مهمترین رویدادها و مسائل روز به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/84356

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/coHRFekE17U

لینک دانلود:

https://vimeo.com/575239957

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-150721-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-150721-k

July 14, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۲۳ تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با خانم دکتر شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با مهمترین رویدادها و مسائل روز به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/84320

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/06-VncY9Zx8

لینک دانلود:

https://vimeo.com/574748920

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-140721-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-140721-k

July 13, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۲۲ تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقایان مهندس هوشنگ کردستانی و محسن خاتمی خواهیم نشست و در ارتباط با درگذشت زنده یاد خسرو سیف دبیر کل حزب ملت ایران با ایشان صحبت خواهیم کرد و در ادامه به مسائل روز خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/84274

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/lHnVOQ2fw64

لینک دانلود:

https://vimeo.com/574542055

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-130721-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-130721-k

July 12, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۲۱ تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به تحلیل و بررسی وقایع افغانستان و هجوم طالبان و مذاکرات ایران با طالبان خواهیم نشست. سپس نگاهی به ایرانیان در صف واکسن کرونا در مرز ارمنستان و انفجار در تهران خواهیم داشت و در ادامه اشاره ای به زنده یاد عباس امیر انتظام و درگذشت جهان سادات همسر انور السادات خواهیم نمود و در انتها شما را از دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای باخبر خواهیم ساخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/84239

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/8-z239GD65I

لینک دانلود:

https://vimeo.com/574075054

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/khaneh-12-july-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/khaneh-12-july-1-k

July 09, 2021

تفسیر خبر جمعه ۱۸ تیر

اتحاد حکومت فقیه و طالبان

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و عباس واحدیان شاهرودی

جمعه ۱۸ تیر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/84154

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/5A4B6mQXStg

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/9-july-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/9-july-1-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه ۱۸ تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و در سالروز قیام دانشجویان به گفتگو با خانم نرگس منصوری کنشگر حقوق بشر و فعال زنان و آقای منصور اسانلو از پایه گذاران جنبش نوین سندیکای ایران خواهیم نشست و در ارتباط با مسائل روز ایران و منطقه با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/84153

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/TjROq7mauLM

لینک دانلود:

https://vimeo.com/573026833

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-090721-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-090721-k

July 08, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه ۱۷ تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/84107

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/JwrY8Ycm84o

لینک دانلود:

https://vimeo.com/572418894

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-080721-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-080721-k

July 07, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۱۶ تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای حمید آصفی روزنامه نگار و منتقد سیاسی خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/84069

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/ugjmEVIzixo

لینک دانلود:

https://vimeo.com/572152804

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-070721-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-070721-k

July 06, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 15 تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به تحلیل و بررسی انتصاب محسنی اژه ای به ریاست قوه قضاییه، فتنه طالبان در افغانستان، اظهارات یونسی در ارتباط با نفوذ اسرائیل در ایران و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/84063

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/NOZ4sSHBdnE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/571753928

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-060721-abs-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-060721-abs-k

July 02, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 11 تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر کاظم کردوانی (نویسنده و جامعه شناس) خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/83923

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/CC6Vhk3h1os

لینک دانلود:

https://vimeo.com/570333135

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-020721-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-020721-k

July 01, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه ۱۰ تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و در ارتباط با اعتصاب کارگران نفت و گاز و پتروشیمی و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/83864

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/OYAoFlf3hfc

لینک دانلود:

https://vimeo.com/569714648

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-010721-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-010721-k

June 30, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۹ تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقایان مهندس کوروش زعیم عضو شورای رهبری جبهه ملی و منوچهر یزدی عضو حزب پان ایرانیست ایران خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/83834

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/wJ1xc6YFz-o

لینک دانلود:

https://vimeo.com/569415617

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/khaneh-30-june-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/khaneh-30-june-1-k

June 29, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۸ تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای دکتر خسرو سمنانی کارشناس نفت و کارآفرین خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با نفت ایران و بازار نفت و اعتصاب کارگران به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/83780

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/IPHHwRkBwZc

لینک دانلود:

https://vimeo.com/569003151

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-290621-abs-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-290621-abs-k

June 28, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۷ تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به تحلیل و بررسی واکسن زدن قلابی علی خامنه ای، اعتصاب کارگران و کارکنان پیمانی نفت و گاز ایران، حمایت علنی جمهوری اسلامی از طالبان در افغانستان و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/83741

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/oj03moWdDww

لینک دانلود:

https://vimeo.com/568541681

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/khaneh-28-june-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/khaneh-28-june-1-k

June 25, 2021

تفسیر خبر جمعه ۴ تیر

پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری فقیه و گسترش اعتصابات در ایران

میهمانان :
آقایان علیرضا نوری زاده و عطا هودشتیان

جمعه 4 تیر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/83672

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/b0XeTZwBVB8

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-250621-3

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-250621-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه ۴ تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقایان عیسی خان حاتمی مدیر مجله ایران مهر و روزبه اکرادی فعال سیاسی خواهیم نشست و در ارتباط با انتخابات و دیگر رویدادهای مهم داخلی با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/83667

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Vp-cY2ctfws

لینک دانلود:

https://vimeo.com/567318014

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-250621-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-250621-k

June 24, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 3 تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و در ارتباط با انتخابات و انتصاب ابراهیم رئیسی عضو کمیته مرگ بعنوان رئیس جمهور و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/83623

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/lg_ZhEXa8EY

لینک دانلود:

https://vimeo.com/567068285

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-240621-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-240621-k

June 23, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۲ تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای مهران براتی – معاون سیاسی شورای گذار خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/83559

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/qCTvocZxasM

لینک دانلود:

https://vimeo.com/566400063

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-230621-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-230621-k

June 22, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 1 تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای حمید آصفی روزنامه نگار و منتقد سیاسی خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/83544

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/foOOdQZ0lBg

لینک دانلود:

https://vimeo.com/566194563

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-220621-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-220621-k

June 21, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۳۱ خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به تحلیل و بررسی انتخاب ابراهیم رئیسی عضو هیئت مرگ در یک انتخابات مهندسی شده به عنوان رئیس جمهور خواهیم پرداخت. همچنین اشاره ای به مصاحبه احمدی نژاد خواهیم داشت و به دیدن چند ویدیو کلیپ خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/83463

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/oA_VJXkSmgc

لینک دانلود:

https://vimeo.com/565720903

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-210621-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-210621-k

June 18, 2021

تفسیر خبر جمعه ۲۸ خرداد

ایران: پس از انتخابات حکومت فقیه

میهمانان :
آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده

جمعه ۲۸ خرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/83403

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/7L0ZhxJpLxQ

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/18-jun-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/18-jun-1-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه ۲۸ خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با خانم فرانک چالاک نویسنده و فعال سیاسی و آقای حمید آصفی روزنامه نگار و فعال سیاسی خواهیم نشست و در ارتباط با مشارکت مردم در انتخابات امروز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/83402

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/3cQWzfDXb7E

لینک دانلود:

https://vimeo.com/564728067

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-180621-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-180621-k

June 17, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 27 خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/83367

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/nfo28LuJBsE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/564241298

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/khaneh-17-june-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/khaneh-17-june-1-k

June 16, 2021

پنجره‌ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۲۶ خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای حمید آصفی روزنامه نگار و منتقد سیاسی خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/83304

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/iP0CDWedJeE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/563782606

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-160621-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-160621-k

June 15, 2021

پنجره‌ای رو به خانه پدری سه شنبه ۲۵ خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به انتخابات ریاست جمهوری ایران خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/83281

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/PIFYQ5EVsUo

لینک دانلود:

https://vimeo.com/563329472

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-150621-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-150621-k

June 14, 2021

پنجره‌ای رو به خانه پدری دوشنبه ۲۴ خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان ابتدا یادی از یار و همکار دیرینه ایران فردا زنده یاد پرویز کاردان که چندی پیش به هفت هزار سالگان پیوست خواهیم نمود. سپس به گفتگو با خانم دکتر شهران طبری روزنامه نگار خواهیم نشست. و در ادامه به بررسی انتخابات ریاست جمهوری ایران و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/83212

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/SGsIR3vy_qA

لینک دانلود:

https://vimeo.com/562923454

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-140621-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-140621-k

June 11, 2021

تفسیر خبر جمعه۲۱ خرداد

اسرائیل تا چه اندازه در ایران نفوذ دارد؟

میهمانان :
آقایان علیرضا نوری زاده و منشه امیر

جمعه ۲۱ خرداد| ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/83147

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/yTuJ8ebDgj0

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/11-june-1-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/11-june-1-k-1

پنجره‌ای رو به خانه پدری جمعه ۲۱ خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با خانم دکتر شیرین عبادی حقوقدان و مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/83146

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/fZ8PIte84Jo

لینک دانلود:

https://vimeo.com/561656280

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-110621-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-110621-k

June 10, 2021

پنجره‌ای رو به خانه پدری پنجشنبه 20 خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و در ارتباط با مناظرات کاندیداهای ریاست جمهوری و رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/83100

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/JRpb48eyhZE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/561338290

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-100621-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-100621-k

June 09, 2021

پنجره‌ای رو به خانه پدری چهارشنبه 19 خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر ماشاالله آجودانی – نویسنده و محقق خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/83052

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/KV8qOzKFC70

لینک دانلود:

https://vimeo.com/560696505

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-090621-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-090621-k

June 08, 2021

پنجره‌ای رو به خانه پدری سه شنبه 18 خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان گفتگویی خواهیم داشت با آقای حمید آصفی منتقد سیاسی و روزنامه نگار، پیرامون مسائل روز ایران و منطقه و بررسی مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/82999

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/j5qzYRAbC-E

لینک دانلود:

https://vimeo.com/560511136

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-080621-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-080621-k

June 07, 2021

پنجره‌ای رو به خانه پدری دوشنبه 17 خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل مناظره انتخابات ریاست جمهوری ایران و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/82946

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/5vbgUjwdjuQ

لینک دانلود:

https://vimeo.com/560069801

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-070621-abs-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-070621-abs-k

June 04, 2021

تفسیر خبر جمعه ۱۴ خرداد

علی خامنه ای: عقب نشینی در برابر …؟

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و الهیار کنگرلو

جمعه 14 خرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/82876

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/SOeREWI1vTI

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-040621-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-040621-k

پنجره‌ای رو به خانه پدری جمعه ۱۴ خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای مهندس حسن شریعتمداری دبیر کل شورای گذار خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/82875

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/N1TkU8G97FY

لینک دانلود:

https://vimeo.com/559036781

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-040621-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-040621-k

June 03, 2021

پنجره‌ای رو به خانه پدری پنجشنبه 13 خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/82833

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/8XYuZG6UQ8A

لینک دانلود:

https://vimeo.com/558592151

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-030621-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-030621-k

June 02, 2021

پنجره‌ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۱۲ خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با خانم فاطمه سپهری و آقای زرتشت احمدی راغب در ایران خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/82775

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/MuWiI7ri8jE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/557874125

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-020621-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-020621-k

June 01, 2021

پنجره‌ای رو به خانه پدری سه شنبه ۱۱ خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای حمید آصفی روزنامه نگار و منتقد سیاسی از تهران خواهیم نشست و در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/82753

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/9rftchcTzzE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/557681215

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-010621-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-010621-k

May 31, 2021

پنجره‌ای رو به خانه پدری دوشنبه ۱۰ خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل انتخابات و چرائی تحریم آن و شعارهای دروغین کاندیداهای انتخاباتی و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/82691

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Oxsnr2slXjQ

لینک دانلود:

https://vimeo.com/557252675

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/khaneh-31-may-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/khaneh-31-may-1-k

May 28, 2021

تفسیر خبر جمعه ۷ خرداد

آیا ریاست جمهوری فقیه کاملا انتصابی میشود؟
میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و عباس واحدیان شاهرودی

جمعه ۷ خرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

iranefardalive.com/Archive/82612

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/T1bucQSkFF0

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/28-may-1-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/28-may-1-k-1

پنجره‌ای رو به خانه پدری جمعه ۷ خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر مهران براتی خواهیم نشست و در ارتباط باانتخابات و رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/82611

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/-gWitvWU6XE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/556010506

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-280521-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-280521-k

May 27, 2021

پنجره‌ای رو به خانه پدری پنجشنبه ۶ خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/82533

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/I9ueaXpHkdE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/555728376

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-270521-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-270521-k

May 26, 2021

پنجره‌ای رو به خانه پدری چهارشنبه 5 خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر ماشاالله آجودانی خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/82504

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/9biH2j1qbWU

لینک دانلود:

https://vimeo.com/555213897

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-260521-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-260521-k

May 25, 2021

پنجره‌ای رو به خانه پدری سه شنبه ۴ خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده، ابتدا شما را از درگذشت اسماعیل خویی باخبر خواهیم نمود. سپس همراه با شما خوبان به تحلیل و بررسی قلع و قمع کاندیداها توسط شورای نگهبان و کارنامه کاندیداهای انتخاب شده و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/82462

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/zr2ZRR9MMyk

لینک دانلود:

https://vimeo.com/554833984

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-250521-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-250521-k

May 24, 2021

پنجره‌ای رو به خانه پدری دوشنبه ۳ خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده، ابتدا اشاره ای به سالروز فتح خرمشهر خواهیم داشت. سپس به بررسی و تحلیل کمک های مالی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی به حماس در جنگ با اسراییل، انتخابات بی رمق ریاست جمهوری، اظهارات احمدی نژاد و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/82398

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/RV2alwxepu4

لینک دانلود:

https://vimeo.com/554356585

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-240521-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-240521-k

May 21, 2021

تفسیر خبر جمعه ۳۱ اردیبهشت

چرا بازار انتخابات حکومت فقیه کسادست؟
با نگاهی به اوضاع منطقه

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده

جمعه ۳۱ اردیبهشت | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/82332

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/KsFbPsKLsWc

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/21-may-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/21-may-1-k

پنجره‌ای رو به خانه پدری جمعه ۳۱ اردیبهشت

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای حمید آصفی روزنامه نگار و منتقد سیاسی خواهیم نشست و در ارتباط با قتل بابک خرمدین کارگردان سینما و انتخابات ریاست جمهوری به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/82331

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/FjWGlBSYW9E

لینک دانلود:

https://vimeo.com/553362874

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-210521-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-210521-k

May 20, 2021

پنجره‌ای رو به خانه پدری پنجشنبه 30 اردیبهشت

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/82268

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/FZHz3nbn_UM

لینک دانلود:

https://vimeo.com/552876559

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-200521-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-200521-k

May 19, 2021

پنجره‌ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقایان مهندس هوشنگ کردستانی و عیسی خان خاتمی خواهیم نشست و در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/82244

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/p6vITY85EUQ

لینک دانلود:

https://vimeo.com/552424377

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-revised-190521-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-revised-190521-k

May 18, 2021

پنجره‌ای رو به خانه پدری سه شنبه ۲۸ اردیبهشت

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محمدحسین صدیق یزدچی خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/82185

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Jy5Z9Bz_6rs

لینک دانلود:

https://vimeo.com/552072377

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-180521-3

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-180521-k-1

May 17, 2021

پنجره‌ای رو به خانه پدری دوشنبه ۲۷ اردیبهشت

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل بحران اسرائیل و فلسطین، انتخابات ریاست جمهوری و کاندیداهای شرکت کننده و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/82152

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/4XKXo8RjGLo

لینک دانلود:

https://vimeo.com/551585039

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-170521-abs-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-170521-abs-k

May 14, 2021

پنجره‌ای رو به خانه پدری جمعه ۲۴ اردیبهشت

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای دکتر کاظم کردوانی خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/82086

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Z1mGLj7ljpk

لینک دانلود:

https://vimeo.com/549118225

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-140521-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-140521-k

تفسیر خبر جمعه ۲۴ اردیبهشت

راه حل بحران فلسطینی ها و اسرائیل: جنگ یا …؟

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و منشه امیر

جمعه ۲۴ اردیبهشت | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/82103

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/vRq7pWy6HiQ

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/14-may-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/14-may-1-k

May 13, 2021

پنجره‌ای رو به خانه پدری پنجشنبه 23 اردیبهشت

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/82030

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/wMH-r9EXxqE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/548631152

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-130521-2/s-aQbvJm6spkf

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-130521-k/s-l8cBCmJgTwj

May 12, 2021

پنجره‌ای رو به خانه پدری چهارشنبه 22 اردیبهشت

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای دکتر ماشاالله آجودانی خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/81996

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/lUZrvlt2xtE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/548233827

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-120521-2/s-ssAfBoyuf3j

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-120521-k/s-OVsSeNm3N8g

May 11, 2021

پنجره‌ای رو به خانه پدری سه شنبه ۲۱ اردیبهشت

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان اشاره ای به ربوده شدن محمد خاتمی و تحویل وی به جمهوری جهل و جور و فساد خواهیم کرد. سپس به بررسی و تحلیل بازی خطرناک خامنه ای در انتخابات ریاست جمهوری، خیز قالیباف و ابراهیم رئیسی برای کاندید شدن و اظهارات احمدی نژاد در ارتباط با قلع و قمع کاندیداها و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/81965

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/utcTFWwlDh4

لینک دانلود:

https://vimeo.com/548066590

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-110521-abs-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-110521-abs-k

May 10, 2021

پنجره‌ای رو به خانه پدری دوشنبه ۲۰ اردیبهشت

در برنامه امروز پنجره‌ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل ربوده شدن محمد خاتمی در اربیل عراق، نامه تاج زاده به خامنه ای، روحانی و مصوبه شورای نگهبان و نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره‌ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/81898

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/vCZ8THnORPE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/547618438

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-100521-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-100521-k

May 07, 2021

تفسیر خبر جمعه ۱۷ اردیبهشت

جمهوری اسلامی: حنائی که دیگر رنگی ندارد

میهمانان:
نیمه اول: آقایان علیرضا نوری زاده و عطا هودشتیان

جمعه ۱۷ اردیبهشت | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/81825

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/8HlsVwRv-ug

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/7-may-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/7-may-k

پنجره‌ای رو به خانه پدری جمعه ۱۷ اردیبهشت

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای حمید آصفی روزنامه نگار و منتقد سیاسی خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/81808

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/YCBVjRWz48w

لینک دانلود:

https://vimeo.com/546211836

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-070521-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-070521-k

May 06, 2021

پنجره‌ای رو به خانه پدری پنجشنبه 16 اردیبهشت

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/81765

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/jDKKXoUCZbI

لینک دانلود:

https://vimeo.com/545819211

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-060521-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-060521-k

May 05, 2021

پنجره‌ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای فرهاد متقی خبرنگار مستقل خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/81727

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/we4J7B0mh5Q

لینک دانلود:

https://vimeo.com/545483403

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-050521-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-050521-k

May 04, 2021

پنجره‌ای رو به خانه پدری سه شنبه ۱۴ اردیبهشت

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل پس لرزه های مصاحبه ظریف، احیای برجام و شرایط آمریکا، بحران کرونا و سخنان وزیر بهداشت و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/81685

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Ng79EF2xct0

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-040521-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-040521-k

May 03, 2021

پنجره‌ای رو به خانه پدری دوشنبه ۱۳ اردیبهشت

در برنامه امروز پنجره‌ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل اظهارات علی خامنه ای، عذرخواهی ظریف، انتخابات ریاست جمهوری، تصمیم ستاد مبارزه با کرونا در خرید واکسن آمریکایی و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره‌ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/81638

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Wnp-Z4qDeJI

لینک دانلود:

https://vimeo.com/544660736

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-030521-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-030521-k

April 30, 2021

تفسیر خبر جمعه ۱۰ اردیبهشت

مشکل ظریف برای جان کری
و خبرهای دیگر

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و جمشید اسدی

جمعه ۱۰ اردیبهشت | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/81566

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/fZ8DmFJa3WA

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/tafsir-khabar-300421-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/tafsir-khabar-300421-1-k

پنجره‌ای رو به خانه پدری جمعه 10 اردیبهشت

در برنامه امروز پنجره‌ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای نوید جمشیدی روزنامه نگار خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/81565

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/8vP7Sufuwhs

لینک دانلود:

https://vimeo.com/543445592

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-300421-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-300421-k

April 29, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 9 اردیبهشت

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/81539

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/sBL4ArIDd7k

لینک دانلود:

https://vimeo.com/543147051

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-290421-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-290421-k

April 28, 2021

پنجره‌ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۸ اردیبهشت

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای دکتر ماشاالله آجودانی خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/81486

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/-IRWpqqte5o

لینک دانلود:

https://vimeo.com/542461831

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-280421-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-280421-k

April 27, 2021

پنجره‌ای رو به خانه پدری سه شنبه ۷ اردیبهشت

در برنامه امروز پنجره‌ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل سخنان فائزه رفسنجانی و سفر محمد جواد ظریف به عراق خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره‌ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/81455

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/mgUSMtAdw3U

لینک دانلود:

https://vimeo.com/542245844

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-270421-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-270421-k

April 26, 2021

پنجره‌ای رو به خانه پدری دوشنبه ۶ اردیبهشت

در برنامه امروز پنجره‌ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری‌زاده و همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل مصاحبه جنجالی و محرمانه ظریف، هدف از سخنان فائزه رفسنجانی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه‌ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره‌ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/81408

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/sGrSudthmL8

لینک دانلود:

https://vimeo.com/541737666

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-260421-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-260421-k

April 23, 2021

تفسیر خبر جمعه ۳ اردیبهشت

چرا جمهوری اسلامی جاسوس پرورست؟

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده

جمعه ۳ اردیبهشت | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/81342

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/fJoXJ7iJLak

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/23-april-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/23-april-1-k

پنجره‌ای رو به خانه پدری جمعه ۳ اردیبهشت

در برنامه امروز پنجره‌ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای دکتر رضا حسین‌بر کارشناس و تحلیلگر بلوچستان و ایران خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره‌ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/81334

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Hz51P4Y74fQ

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-230421-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-230421-k

April 22, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 2 اردیبهشت

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/81280

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/gK3wNZH9BgY

لینک دانلود:

https://vimeo.com/540179828

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-220421-2/s-cDDADhUVpBw

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-220421-k/s-Dz1vZ8zDHGh

April 21, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 1 اردیبهشت

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای حمید آصفی تحلیلگر سیاسی از تهران خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/81270

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/RcAZrTti1Nk

لینک دانلود:

https://vimeo.com/539441733

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-210421-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-210421-k

April 20, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 31 فروردین

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل سخنان تاج زاده و احمد توکلی و فریدون عباسی در ارتباط با مدیریت نظام ولایی خواهیم نشست. همچنین شما را از پشت پرده کشته شدن سردار حجازی و انتخاب جانشین او با خبر خواهیم نمود. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/81228

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/P7YkpO-GHAY

لینک دانلود:

https://vimeo.com/539253850

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/54rd

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/45dx

April 19, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 30 فروردین

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده ابتدا شما را از خبر درگذشت دکتر منوچهر فرحبخش آگاه خواهیم ساخت. سپس به نقد و بررسی مرگ سردار محمد حجازی معاون سپاه قدس و شهید اعلام نمودن وی توسط سپاه پاسداران، اظهارات احمدی نژاد و حمله به نهادهای اطلاعاتی، سخنان ضد و نقیض روحانی و وزیر بهداشت در ارتباط با واردات واکسن ویروس کرونا و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/81183

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/npPtd9xkC9U

لینک دانلود:

https://vimeo.com/538781322

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-190421-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-190421-k

April 16, 2021

تفسیر خبر جمعه 27 فروردین

چرا داشتن بمب اتمی هم باعث بقای جمهوری اسلامی نخواهد بود؟

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و منشه امیر

جمعه ۲۷ فروردین | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/81104

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/eoPkDCmK11I

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-160421-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-160421-1-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 27 فروردین

در این شماره از برنامه‌ی «پنجره‌ای رو به خانه پدری» برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر نوری زاده آغاز می‌کنیم و سپس به گفتگو با میهمان عزیز برنامه آقای دکتر کاظم کردوانی خواهیم پرداخت و با ایشان درباره‌ انتشار جدید نشریه‌ «سپهر اندیشه» و چرایی آن و چرایی ضرورت وجود نشریه‌های روشنفکری، مهاجرت ایرانیان به خارج، کتاب و شمارگان آن، اهمیت پرداختن به حرکت‌ها و جنبش‌های اجتماعی، موضوع حاشیه‌نشینی و حاشیه‌نشینان در ایران و نقش آنان در جامعه به سخن خواهیم نشست.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/81071

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/mKOqhS6WOQ4

لینک دانلود:

https://vimeo.com/537586739

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-160421-2/s-N9Br0MRoLR7

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-160421-k/s-rHnIGclR3B4

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1-0N0ersPm-JipGBtz56slaNmiX2OdhYL/view?usp=sharing

April 15, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 26 فروردین

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/81022

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/VZkflGuw7DE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/537300294

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-150421-2/s-PhAyvKcPxCw

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-150421-k/s-gEog075YknT

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1b8y7iw-FcUSV844TirVYBxEHKucxm_Il/view?usp=sharing

April 14, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۲۵ فروردین

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر ماشاالله آجودانی خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم پرداخت . با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/81003

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/MaIalSIsyUc

لینک دانلود:

https://vimeo.com/536813495

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-140421-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-140421-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1vog_v6xXNB5R8TWnMtKqQcxW2XsFVvM-/view?usp=sharing

April 13, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۲۴ فروردین

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل مخالفت خامنه ای با کاندید شدن حسن خمینی برای ریاست جمهوری، سفر نخست وزیر کره جنوبی به ایران، اختلاف نظر سردمداران رژیم در مورد واکسن کرونا و حمله اسرائیل به نیروگاه هسته ای نطنز خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/80940

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/RRYzzHJz7Ng

لینک دانلود:

https://vimeo.com/536443210

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-130421-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-130421-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1vaJhmZ4Xgi72JRGpiqGlJUJxbcEsoQjN/view?usp=sharing

April 12, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 23 فروردین

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به نقد و بررسی حمله سایبری اسراییل به تاسیسات برق نطنز، اظهارات احمدی نژاد و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/80931

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/x2_asJc4BVo

لینک دانلود:

https://vimeo.com/535978556

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-120421-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-120421-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1b7ORbIkdmhPORIC1VFc6PPA7HFhSjgrZ/view?usp=sharing

April 09, 2021

تفسیر خبر جمعه 20 فروردین

آیا آمریکا و چین به ادامه جمهوری اسلامی اعتماد دارند؟

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و عطا هودشتیان

جمعه 20 فروردین | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/80850

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/P5CbQqsf4Hs

لینک دانلود:

https://vimeo.com/534967668

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/9-april-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/9-april-1-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 20 فروردین

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای مهندس حسن شریعتمداری دبیر کل شورای گذار خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/80846

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Q6zC_qgKuiQ

لینک دانلود:

https://vimeo.com/534863986

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-090421-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-090421-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/185zZB_TCoLMXPYVijvE9dDLc41RePnTs/view?usp=sharing

April 08, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 19 فروردین

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/80768

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/j2xKMMFh8xg

لینک دانلود:

https://vimeo.com/534291427

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-080421-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-080421-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1wpcDU13Ibs4_1otOzwtUILBPFdrwcmII/view?usp=sharing

April 07, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 18 فروردین

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با جناب سرهنگ مسعود سررشته خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/80746

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/eyI_oBu_tss

لینک دانلود:

https://vimeo.com/534000019

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-070421-2/s-I403koGUb5Y

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-070421-k/s-Fzj1MUAG7fR

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1QlFZ4MJN_9WHSWmIc4SIRjnTS7h9Wywl/view?usp=sharing

April 06, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۱۷ فروردین

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل سند منتشر شده بر علیه شمخانی، قرارداد وطن فروشی با چین، مصاحبه دکتر آخوندی، خیز عزت الله ضرغامی برای ریاست جمهوری، اظهارات دکتر نمکی درباره ورود واکسن و نامه زیبا کلام به عباس عراقچی و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/80713

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Vom0egRFYH4

لینک دانلود:

https://vimeo.com/533639999

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-060421-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-060421-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1q9VTuf5_SDpfU-roScWW1q_-o2yHk8Hs/view?usp=sharing

April 05, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 16 فروردین

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان اشاره ای به سفر فرزند احمد شاه مسعود به فرانسه خواهیم داشت. سپس به بررسی و تحلیل مصاحبه میرسلیم در ارتباط با قرارداد با چین و اظهارات عباس عراقچی در باب مذاکرات اتمی و دیگر رویدادهای مهم داخلی خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/80674

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/G7wOtowu5yw

لینک دانلود:

https://vimeo.com/533235785

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-050421-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-050421-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1Q5Q4g_yrorFaKl210vQEs_sa3UKBdqOT/view?usp=sharing

April 02, 2021

تفسیر خبر جمعه 13 فروردین

زیان های حکومت فقیه و چین
میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و حسن منصور

جمعه ۱۳ فروردین | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/80593

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/mOQINYOVN2w

لینک دانلود:

https://vimeo.com/532371002

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/2-april-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/2-april-1-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 13 فروردین

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای علی احساسی عضو پارلمان کانادا خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/80591

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/LvXPu3gZ0eg

لینک دانلود:

https://vimeo.com/532308306

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-020421-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-020421-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1ri0LMKqzqFeZLBoSQDEwf15y5H5geuYd/view?usp=sharing

April 01, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 12 فروردین

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و در ارتباط با قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/80558

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/JBeAsAPpVaw

لینک دانلود:

https://vimeo.com/531592681

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-010421-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-010421-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1WjGk3l3RMPVuZsdH66oQ-dbWE8S4YJsl/view?usp=sharing

March 31, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 11 فروردین

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر ماشاالله آجودانی خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با قرارداد ننگین ۲۵ ساله بین ایران و چین به تبادل نظر خواهیم پرداخت . با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/80516

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/ezkHd-YtkAs

لینک دانلود:

https://vimeo.com/531106082

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-310321-2/s-c7SAUP633JX

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-310321-k/s-Y2oowegRQXE

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1Qm6lxB8QCQFnhpneWTJRAdhDiq3PGGgj/view?usp=sharing

March 30, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 10 فروردین

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان اشاره ای به اعتراضات مردم به انعقاد قرارداد با کشور چین خواهیم نمود. سپس به گفتگو با آقای محسن خاتمی خواهیم پرداخت و در رابطه با قرارداد ننگین ۲۵ ساله با ایشان سخن خواهیم گفت و در این میان به دیدن چند ویدیو کلیپ خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/80470

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/5weVNj03rPc

لینک دانلود:

https://vimeo.com/530907152

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-300321-abs-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-300321-abs-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1OKTLR_yxjthR_L0AvbqqVko76terq1Wm/view?usp=sharing

March 29, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 9 فروردین

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به بررسی و نقد قرارداد ننگین ۲۵ ساله بین کشور چین و جمهوری جهل و جور فساد خواهیم نشست و همچنین نگاهی به مرگ مشکوک آزاده نامداری و پخش سریال گاندو خواهیم داشت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/80426

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/VTgtPqUKtPw

لینک دانلود:

https://vimeo.com/530428223

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-290321-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-290321-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1A5Rkauqn4fgvFzQoLRLYtyVoFh-Xqn9x/view?usp=sharing

March 26, 2021

تفسیر خبر جمعه ۶ فروردین

ایران: اکنون و آینده

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده

جمعه ۶ فروردین | ۲۲:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/80311

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/TLd9P1TiTaA

لینک دانلود:

https://vimeo.com/529524488

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/26-mar-1-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/26-mar-1-k-1

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 6 فروردین

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای حمید آصفی روزنامه نگار و منتقد سیاسی در تهران خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی به تبادل نظر خواهیم پرداخت . با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/80288

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/BXVmn-JNfx8

لینک دانلود:

https://vimeo.com/529144676

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-260321-2/s-BxSIzstePPq

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-260321-k/s-I7vqfZKExLy

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1nQmaFMvdobPo-Zx7FpTDw-nlfrtlG00j/view?usp=sharing

March 25, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 5 فروردین

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/80276

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/lbaue_t5leU

لینک دانلود:

https://vimeo.com/528737471

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-250321-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-250321-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1Ic2dLsl0833WvXsKBFIOInGxOQDQHPL4/view?usp=sharing

March 24, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 4 فروردین

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با مهندس هوشنگ کردستانی خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی به تبادل نظر خواهیم پرداخت . با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/80239

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/OmPJAP0gboU

لینک دانلود:

https://vimeo.com/528106036

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-240321-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-240321-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1P7Nf3bTeSylJvSCF52kg4LUVOayyEjK9/view?usp=sharing

March 23, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 3 فروردین

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان اشاره ای به سخنان خامنه ای در مورد فضای مجازی و تحریم ها خواهیم نمود و به بررسی دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت و در این میان به دیدن چند ویدیو کلیپ خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/80193

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/WaS6pKVcaV4

لینک دانلود:

https://vimeo.com/527939714

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-230321-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-230321-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1pmwbu9CFMojG0UrqQ9Cmk7EFufuRpw5C/view?usp=sharing

March 22, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 2 فروردین

در اولین برنامه پنجره ای رو به خانه پدری در سال ۱۴۰۰ به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به بررسی اظهارات علی خامنه ای به مناسبت سال جدید خواهیم نشست و همچنین شما را از دیگر رویداد های مهم داخلی و منطقه ای آگاه خواهیم ساخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/80153

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/xUg6vQzEpNA

لینک دانلود:

https://vimeo.com/527453462

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-220321-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-220321-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1wqFE0FxJrYa2vRusVO44ITgSDPQC7WwD/view?usp=sharing

March 19, 2021

تفسیر خبر جمعه ۲۹ اسفند

سال رفته و سالی که می آید!

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و جمشید اسدی

جمعه ۲۹ اسفند | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/80037

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/i6uJvkem3TQ

لینک دانلود:

https://vimeo.com/526267796

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/19-mar-1-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/19-mar-1-k-1

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 29 اسفند

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای مرتضی خجسته هنرمند و فعال سیاسی خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/80052

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/tC_w90_IjO4

لینک دانلود:

https://vimeo.com/525986726

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-190321-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-190321-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/19Y8PWOXgzB_I1HUKXCN8uyiBodqw7GPM/view?usp=sharing

March 18, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 28 اسفند

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/79956

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/zO8TLzZO_0k

لینک دانلود:

https://vimeo.com/525376409

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-180321-2/s-kiz4tbgrhcQ

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-180321-k/s-DopNMZuKcUr

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/14MbE_WFORcxJzbxzUQQ4AYPWLhLmZ7MV/view?usp=sharing

March 17, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 27 اسفند

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای حمید آصفی فعال سیاسی در تهران خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی به تبادل نظر خواهیم پرداخت . با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/79912

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/nJZJcRbeJyE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/524643468

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-170321-2/s-btOYELUQF9d

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-170321-k/s-vzhIFzh6ytg

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1V5hIHjSJgS5Wr1np8z_nfSPQgnbVgzi6/view?usp=sharing

March 16, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 26 اسفند

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل سخنان شاهزاده رضا پهلوی، جمهوری اسلامی و آمریکا در بن بست مذاکرات برجام و دیگر رویداد های مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/79902

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/1p8hBvUGp4k

لینک دانلود:

https://vimeo.com/524464647

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-160321-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-160321-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1z8D5u2YEqe_9mYLWssY1ww0Q996oFeUV/view?usp=sharing

March 15, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 25 اسفند

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل اظهارات اخیر خامنه ای درباره دگراندیشان، انتخابات ریاست جمهوری، احمدی نژاد و انصراف سعید محمد و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/79851

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/J2X1bWkY1pk

لینک دانلود:

https://vimeo.com/523929674

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-150321-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-150321-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1rGvaG9xd7MXyKZipz4VjlaV8GYd_uF8V/view?usp=sharing

March 12, 2021

تفسیر خبر جمعه ۲۲ اسفند

آمریکا، ایران و آینده منطقه

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و عطا هودشتیان

جمعه ۲۲ اسفند | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/79744

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/pJ4SOXTq2Wk

لینک دانلود:

https://vimeo.com/522894774

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/12-mar-1-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/12-mar-1-k-1

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 22 اسفند

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای دکتر کاظم کردوانی خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/79738

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/XfTai_ONT2w

لینک دانلود:

https://vimeo.com/522651804

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-120321-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-120321-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1kMhe1W9GwsQOQxyceXMp0qkODL67yaNm/view?usp=sharing

March 11, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 21 اسفند

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/79685

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/KOSyM57bPtI

لینک دانلود:

https://vimeo.com/522369228

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-110321-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-110321-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1tLTD688o6A84yttHP6wqN-VXP4Frp_rt/view?usp=sharing

March 10, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 20 اسفند

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با خانم دکتر شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه نوبل خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با حقوق بشر در جمهوری ولایت فقیه و دیگر رویدادهای مهم داخلی به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/79630

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Sf8rHyUwIgk

لینک دانلود:

https://vimeo.com/521718147

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-100321-2/s-2eEMuUjOgeh

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-100321-k/s-ROXLtmFj8Nb

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1YvGYp5xOGj6iMz2GQCTTr1iFt3xXB-5h/view?usp=sharing

March 09, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 19 اسفند

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به بررسی نامزدهای ریاست جمهوری، دیدار پاپ با آیت الله سیستانی و روابط ایران با واتیکان و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/79623

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/og_11lC8Spw

لینک دانلود:

https://vimeo.com/521559002

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-090321-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-090321-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/12bhcAdhGjb5kaouUZOTEWQFS90QFY3tN/view?usp=sharing

March 08, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 18 اسفند

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به مناسبت 8 مارس و روز جهانی زن ابتدا نگاهی خواهیم داشت به پیام شهبانو فرح پهلوی و سخنان ایشان با زنان سرزمینمان، و در ادامه به بررسی و تحلیل سفر پاپ اعظم به عراق، مقایسه جایگاه آیت الله خامنه ای و آیت الله سیستانی، تجمع بازنشستگان در شهرهای مختلف به علت شرایط بد اقتصادی و گسترش مافیای عظیم با ازدواج های فامیلی در حکومت جهل و جور و فساد خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/79569

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/rENuYDSJWj0

لینک دانلود:

https://vimeo.com/521108981

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-080321-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-080321-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1MTcE1CIXAAzwAHFvVaHrUA7PEPj6BfGR/view?usp=sharing

March 05, 2021

تفسیر خبر جمعه ۱۵ اسفند

دیدار پاپ از عراق: رهبران مستقل مذهبی و وضعیت حقوق انسانها در منطقه

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و الهیار کنگرلو

جمعه ۱۵ اسفند | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/79466

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Ud5TV1-9RTA

لینک دانلود:

https://vimeo.com/520037778

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/5-mar-1-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/5-mar-1-k-1

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 15 اسفند

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای حسن شریعتمداری دبیر کل شورای گذار خواهیم نشست و در ارتباط با پیر احمد آباد دکتر محمد مصدق و موافقت جدید آژانس انرژی اتمی با رژیم فقیه و دیگر رویدادهای داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/79496

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/vOLoux5V4EE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/519968430

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-050321-abs-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-050321-abs-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1L-vWv3Q-QwgOYDW56vFAG0_ejrVP8ues/view?usp=sharing

March 04, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 14 اسفند

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/79441

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/D9btNjKWY5E

لینک دانلود:

https://vimeo.com/519545096

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-040321-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-040321-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1izfryudiqAx9iTodWY_NCLEZfCRmAi4_/view?usp=sharing

March 03, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 13 اسفند

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای حمید آصفی تحلیلگر سیاسی و روزنامه نگار در تهران خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با موج جدید ویروس کرونا و واکسیناسیون کرونا و دیگر رویدادهای مهم داخلی به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/79392

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Pjk38IE9HfQ

لینک دانلود:

https://vimeo.com/518887838

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-0030321-abs-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-0030321-abs-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1wLFYgDllwDA2a7NFLmpapxuRqAHKmxXV/view?usp=sharing

March 02, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 12 اسفند

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به بررسی اعدام چهار زندانی در اهواز، جنگ مذهبی در کشور، حمله گروه جیش العدل به خودرو سپاه پاسداران، سخنگوی دولت و تهدید سازمان انرژی اتمی و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/79351

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/BYpbhCyhVjc

لینک دانلود:

https://vimeo.com/518739635

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-020321-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-020321-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1WyBL32-mYB1m8DFNwvPVbZV2x1ULlg23/view?usp=sharing

March 01, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 11 اسفند

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان ابتدا شما را از درگذشت نوذر آزادی هنرمند سینما و تئاتر آگاه خواهیم ساخت، سپس اشاره ای به سخنان دردناک نرگس محمدی خواهیم نمود، به دنبال آن شما را در جریان رد پیشنهاد مذاکرات مستقیم آمریکا توسط جمهوری جهل و جور و فساد قرار خواهیم داد و در ادامه از داستان ترور احمدی نژاد از زبان خودش با شما سخن خواهیم گفت و همچنین به بررسی دیگر رویداد های مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت . با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/79311

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Cmu5TpF4njA

لینک دانلود:

https://vimeo.com/518250411

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/khaneh-1-mar-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/khaneh-1-mar-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1uXGWFj_mry9AA9ey1hRl81OCI-GmycKM/view?usp=sharing

February 26, 2021

تفسیر خبر جمعه ۸ اسفند

در سیستان و بلوچستان چه می گذرد؟

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و رامین پرهام

جمعه ۸ اسفند | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/79225

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/AobdfjVbCh4

لینک دانلود:

https://vimeo.com/517246174

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/26-feb-1-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/26-feb-1-k-1

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 8 اسفند

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای دکتر کاظم کردوانی خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/79235

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/5DdI82gH9Tw

لینک دانلود:

https://vimeo.com/517004273

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-260221-abs-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-260221-abs-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1MYNOIfxPU9EnGx6Sga5bBlCm2fvl6ONF/view?usp=sharing

February 25, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 7 اسفند

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/79191

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/pywDbEURBNM

لینک دانلود:

https://vimeo.com/516553887

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-250221-abs-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-250221-abs-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1TrrDtm-N5FjHSjGX61sDPySy8vnEtO-J/view?usp=sharing

February 24, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 6 اسفند

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر ماشاالله آجودانی محقق و نویسنده خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/79122

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/bqk1ZBNLzmg

لینک دانلود:

https://vimeo.com/516061238

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-240221-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-240221-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/17UU_X50-DQi3TvfMERVeOdB9DKJbbIB6/view?usp=sharing

February 23, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 5 اسفند

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به بررسی کشتن سوخت بران در سراوان، مذاکرات ایران و آمریکا و شرایط جدید ایران، سخنان عباس عراقچی، توئیت دکتر مهاجرانی و دیگر رویداد های مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/79119

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/G8h-IrXBr6k

لینک دانلود:

https://vimeo.com/515909591

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-230221-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-230221-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/11dKUhO6f12YYlFk9d8emtcu7YQlfi-wI/view?usp=sharing

February 22, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 4 اسفند

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان اشاره ای به مرگ بهنام محجوبی درویش زندانی در بیمارستان خواهیم کرد. سپس به بررسی زلزله سی سخت و همچنین مذاکره رافائل گروسی با مقامات ایران و دیگر رویداد های داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/79074

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/wql-1MR0rL8

لینک دانلود:

https://vimeo.com/515426126

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-220221-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-220221-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1RBfzMTKcXawauDFkY7JS2t3OORYitmiW/view?usp=sharing

February 19, 2021

تفسیر خبر جمعه ۱ اسفند

آیا حکومت فقیه در سراشیب سقوط است؟

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و جمشید اسدی

جمعه ۱ اسفند | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/78974

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/-GlvHIQ4TI8

لینک دانلود:

https://vimeo.com/514389397

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/19-feb-1-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/19-feb-1-k-1

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 1 اسفند

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای مهران براتی خواهیم نشست و در ارتباط با بازگشت آمریکا به برجام و بیانیه مشترک اروپاییان و دیگر رویداد های داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/78984

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/cDOs-gIzYEQ

لینک دانلود:

https://vimeo.com/514157422

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-190221-abs-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-190221-abs-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1CMwh1h1-LxLy5iA7BMIu9SKcn-8tupYX/view?usp=sharing

February 18, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 30 بهمن

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/78910

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/sOUVCleLUIw

لینک دانلود:

https://vimeo.com/513685968

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-180221-abs-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-180221-abs-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1VS0RJOMV74xJM1rTAi9QJ9lCSMKJIViW/view?usp=sharing

February 17, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 29 بهمن

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای عیسی خان حاتمی مدیر مجله ایران مهر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/78901

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/lBtJWzX9Ge0

لینک دانلود:

https://vimeo.com/513252022

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-170221-abs-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-170221-abs-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/17rrgZ7xPcqD9UIcyUMA47MoRbUemFgd0/view?usp=sharing

February 16, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 28 بهمن

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به بررسی وقایع و رویدادهای مهم در سال ۵۷، ویروس کرونای جهش یافته و ابتلای ۱۷ هموطن، حمله موشکی به مقر نیروهای آمریکایی در اربیل کردستان عراق و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/78865

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/sVpQ1xE-JN0

لینک دانلود:

https://vimeo.com/513080638

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-160221-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-160221-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1_2yjoBBNN5YTQKSIy2-kWuifSZD698is/view?usp=sharing

February 15, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 27 بهمن

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل دفاع حداد عادل از خلخالی قاتل، دستگیری دیپلمات ایرانی در ترکیه در ارتباط با ترور مسعود مولوی، سخنان علوی وزیر اطلاعات درباره ترور فخری زاده و دیگر رویداد های داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/78821

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/r8_FYOjnOY0

لینک دانلود:

https://vimeo.com/512650512

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-150221-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-150221-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1f9JtZ_iqoYXx-0gVQ5w7ZK-5dpkzSA-2/view?usp=sharing

February 12, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 24 بهمن

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقایان مهندس هوشنگ کردستانی و محسن خاتمی خواهیم نشست و در ارتباط با سالروز انقلاب ۵۷ و دیگر رویدادهای داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/78729

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Krgm1Pv9h4k

لینک دانلود:

https://vimeo.com/511442441

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-120221-abs-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-120221-abs-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1Gl24b_bG_eJGANQFDLv1otp_St5icgl2/view?usp=sharing

February 11, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 23 بهمن

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/78690

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/JoKHSCKJ6IA

لینک دانلود:

https://vimeo.com/510972821

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-110221-abs-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-110221-abs-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1xFd2hnuAJEO0p4xSPvUTQDrwar0ai3lr/view?usp=sharing

February 10, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۲۲ بهمن

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر ماشاالله آجودانی محقق و نویسنده خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با انقلاب ۲۲ بهمن سال ۵۷ و دیگر رویدادهای مهم به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/78627

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/iR1ahpq3zic

لینک دانلود:

https://vimeo.com/510519578

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-100221-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-100221-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1ANMy9RhBq578tyTsPa-CbUo620Ae-HWN/view?usp=sharing

February 09, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۲۱ بهمن

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان ابتدا گذری به روزهای انقلاب ۵۷ خواهیم زد، سپس به گفتگو با دکتر قاسم شعله سعدی وکیل دعاوی و فعال حقوق بشر خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/78576

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/tlQOEMzG1BQ

لینک دانلود:

https://vimeo.com/510379027

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-090221-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-090221-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/12ijbK_68MtakJofVqzx3m2M-BDRSx2-R/view?usp=sharing

February 08, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 20 بهمن

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان ابتدا اشاره ای به وقایع بهمن ماه سال 1357 خواهیم داشت. سپس به بررسی سفر قالیباف به مسکو و نپذیرفتن وی توسط پوتین و سخنان خامنه ای در جمع افسران و فرماندهان نیروی هوایی و دیگر رویداد های داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/78510

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/xKl9fBO6WX0

لینک دانلود:

https://vimeo.com/509926215

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-080221-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-080221-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1PkWgOFIFlhxjIUG639s33m6LTD5WVRdI/view?usp=sharing

February 05, 2021

تفسیر خبر جمعه ۱۷ بهمن

سیاست خارجی ایران پیش و پس از انقلاب

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و عطا هودشتیان

جمعه ۱۷ بهمن | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/78430

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/QulbCJItKkU

لینک دانلود:

https://vimeo.com/508972613

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/5-feb-1-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/5-feb-1-k-1

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 17 بهمن

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای حمید آصفی روزنامه نگار و فعال سیاسی خواهیم نشست و در ارتباط با رویداد های داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/78461

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/bdS34Ws0X-c

لینک دانلود:

https://vimeo.com/508717394

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-050221-abs-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-050221-abs-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1A2z-xk0vEv8nRdG1jseWRdlXW5rhn8ls/view?usp=sharing

February 04, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 16 بهمن

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/78372

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/GirGQFPJg2o

لینک دانلود:

https://vimeo.com/508262746

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-040221-abs-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-040221-abs-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1vqONSYHGia1rBlKb6taCaix4FOthFEV3/view?usp=sharing

February 03, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 15 بهمن

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با واکسن کرونا و حضور نظامیان در پست های اجرایی کشور و دیگر رویدادهای مهم به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/78359

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/lqC6tBi5Qjs

لینک دانلود:

https://vimeo.com/507828228

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-030221-abs-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-030221-abs-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1sQQHwOIdaqFn9FFuWbntwccQbo0nRurT/view?usp=sharing

February 02, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 14 بهمن

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل رد بودجه ارائه شده روحانی توسط مجلس، واردات واکسن روسی کرونا و رابطه رژیم جهل و جور و فساد با اخوان المسلمین و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/78320

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/B_Q5uzsE80k

لینک دانلود:

https://vimeo.com/507672535

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-020221-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-020221-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1al7YGqXbWDN0P71wU5pu8n8hZFRY3CLO/view?usp=sharing

February 01, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 13 بهمن

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان اشاره ای به ورود خمینی در بهمن ۵۷ خواهیم داشت، سپس به بررسی دیدار محمدجواد ظریف با نمایندگان طالبان در وزارت امور خارجه ایران، کودتای ارتش در میانمار و دیگر رویداد های داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/78267

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/xE75q7l_V9U

لینک دانلود:

https://vimeo.com/507239879

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-010221-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-010221-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1OgnIdQlLHCLH_iPO8hB9K-xxmt32ilML/view?usp=sharing

January 29, 2021

تفسیر خبر جمعه 10 بهمن

مردم و آینده ایران

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و الهیار کنگرلو

جمعه ۱۰ بهمن | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/78187

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/2cAXL7Okp2g

لینک دانلود:

https://vimeo.com/506224630

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/29-jan-1-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/29-jan-1-k-1

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 10 بهمن

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر کاظم کردوانی خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/78183

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/vMHZzJaTNgQ

لینک دانلود:

https://vimeo.com/506140049

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-290121-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-290121-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1OPvoWfI_u9SFjx5A9_2W2iv9rrZQ6Z-e/view?usp=sharing

January 28, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 9 بهمن

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/78126

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/VlkHl_l481E

لینک دانلود:

https://vimeo.com/505736674

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-280121-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-280121-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/18MvEAW0aoDaVKBV9GN7dMaXfPjXztVo2/view?usp=sharing

January 27, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 8 بهمن

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر ماشاالله آجودانی خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با تعریف و چگونگی ایجاد دولت ملی به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/78085

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/mv6RJXHvBDM

لینک دانلود:

https://vimeo.com/505260082

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-270121-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-270121-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1Ws-e8d3yi4LUQgBWNbz9QRlUzAlR4lxd/view?usp=sharing

January 26, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 7 بهمن

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل محکومیت برادر اسحاق جهانگیری به جرم قاچاق ارز، دستگیری کاوه افراسیابی در آمریکا، دشمنی رژیم با اهل سنت و تخریب مصلای ایرانشهر و مناظره حسین شریعتمداری و صادق خرازی در صدا و سیما خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/78038

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/X7OSrQxYYig

لینک دانلود:

https://vimeo.com/504916516

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-260121-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-260121-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1ffdX_MLDfuBFa7TSIzpl0OqHupY2sRCA/view?usp=sharing

January 25, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 6 بهمن

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده ضمن تشکر از تمام هموطنان و دوستان و یاران عزیزی که جویای احوال دکتر نوری زاده بوده اند، در این بخش از برنامه به بررسی و تحلیل سخنان حشمت الله طبرزدی، سالروز ششم بهمن ، فیلم نجات اقلیم کردستان توسط قاسم سلیمانی، آمدن پرزیدنت جو بایدن و تغییرات سیاسی در منطقه و دیگر رویداد های داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/77995

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Y2GQNLEijkc

لینک دانلود:

https://vimeo.com/504514165

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-250121-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-250121-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1E0qxp-IlEcwYjeaSBmUvlU8XYzxoEHCQ/view?usp=sharing

January 15, 2021

تفسیر خبر جمعه 26 دی

ایران: ۴۲ سال پس از رفتن شاه

میهمانان:
آقایان الهیار کنگرلو و کامران (شهروند/تهران)

جمعه ۲۶ دی | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/77702

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/mcMnW49V3-A

لینک دانلود:

https://vimeo.com/500984647

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-150121-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-150121-k

January 13, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 24 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر محمد حسین صدیق یزدچی خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با ممنوعیت ورود واکسن از آمریکا و انگلستان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/77621

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/6NcrfbasEpk

لینک دانلود:

https://vimeo.com/499908772

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-130121-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-130121-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1MaCFogtKLq6KoEqJ9k4L6yXmkwHD4ef6/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 23 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان ابتدا نگاهی به منع ورود واکسن کرونا از آمریکا و انگلیس توسط خامنه ای خواهیم افکند. و در ادامه به گفتگو با دکتر رضا حسین بر فعال سیاسی بلوچ خواهیم نشست . با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/77591

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/U5iZ9-5dPO8

لینک دانلود:

https://vimeo.com/499744951

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-120121-1-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-120121-1-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1IN84te_ig84MwkTH9k5pNaO5c9lXFMQF/view?usp=sharing

January 08, 2021

تفسیر خبر جمعه 19 دی

آیا تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه آمریکا کارسازست؟
میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده

جمعه ۱۹ دی | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/77461

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/ke4JB0kKCaA

لینک دانلود:

https://vimeo.com/498430383

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/8-jan-1-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/8-jan-1-k-1

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 19 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر قاسم شعله سعدی خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/77463

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Agz2UwQYG70

لینک دانلود:

https://vimeo.com/498227110

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-080121-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-080121-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1QS4nNE8r8riGx567MSCwbjN-UbduCMPq/view?usp=sharing

January 07, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 18 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و در ارتباط با سالروز سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/77416

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/_jctV-waCVc

لینک دانلود:

https://vimeo.com/498031507

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-070121-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-070121-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1By0wR7Eiwrbug4m0AIySCId9Wq3TBFRB/view?usp=sharing

January 06, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 17 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر ماشاالله آجودانی خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با رویداد های مهم به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/77378

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/px7Jz8VQ-lY

لینک دانلود:

https://vimeo.com/497662994

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-060121-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-060121-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1ImZ64Mg0ja_7Eez_Zg5SJY6-hY11LAX4/view?usp=sharing

January 05, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 16 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان نگاهی به فاجعه هواپیمای اکراینی، مصاحبه تاج زاده ، اظهارات روحانی و دیگر رویدادهای داخلی و منطقه ای خواهیم داشت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/77347

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/wI6SkueF13Q

لینک دانلود:

https://vimeo.com/497383653

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-050121-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-050121-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1YoL5nJ0SU2dIMm0apxm7w1bvAybm07BF/view?usp=sharing

January 04, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 15 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل زندگی و مرگ آیت الله مصباح یزدی، مراسم سالروز مرگ قاسم سلیمانی، بودجه تصویبی مجلس شورای اسلامی برای نیروی قدس سپاه و دیگر رویداد های داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/77300

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/QwqHa7n8NGE

لینک دانلود:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-040121-1-1

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-040121-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-040121-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1ab5X9aRndM5rnUBQIQEf3UGiU1fdiLIK/view?usp=sharing

January 01, 2021

تفسیر خبر جمعه 12 دی

چشم انداز وضعیت ایران در ۲۰۲۱
میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و الهیار کنگرلو

جمعه ۱۲ دی | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/77218

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/R3qnRyM38W0

لینک دانلود:

https://vimeo.com/496248098

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/1-jan-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/1-jan-1-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 12 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با خانم فاطمه سپهری از امضاء کنندگان بیانیه ۱۴ نفره خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/77211

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/zJnQORXNUrs

لینک دانلود:

https://vimeo.com/496236699

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-010121-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-010121-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1AWYq1fkIFTLi1R7P2RmXf9nkpJV4vR5Y/view?usp=sharing

December 31, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 11 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/77162

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Pi95k2FrCi4

لینک دانلود:

https://vimeo.com/495957506

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-311220-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-311220-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1te9LZCy8mB13i7ntjF690OUWeecooNKq/view?usp=sharing

December 30, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 10 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر محمد سیف زاده خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با حقوق بشر و نقض آن به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/77114

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/d4PT3buoG94

لینک دانلود:

https://vimeo.com/495655396

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-301220-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-301220-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1O_BKB8DJvmrSeWhBtskN4bEOII6fccca/view?usp=sharing

December 29, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 9 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای ابوالقاسم مصباحی در ارتباط با فساد درون حکومت و دیگر رویدادهای داخلی و منطقه ای خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/77088

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/mT95Na0t5os

لینک دانلود:

https://vimeo.com/495568862

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/lsjkyvk40dfj

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/u8bgteztua5c

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1Ko8EYrfTDme2nngjN_HKstzhzNQ_2aEE/view?usp=sharing

December 28, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 8 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل فیلم مستند (غیر رسمی ۲) از دیدارهای علی خامنه ای، تناقض گویی های رژیم در باب خرید واکسن کرونا، ورود هیات عراقی به ایران و دیگر رویداد های داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/77050

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/9_2w4aqqZLU

لینک دانلود:

https://vimeo.com/495278167

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-281220-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-281220-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1sEKl9bbAENVHBW3UNcZSDdpHr4u_Q5im/view?usp=sharing

December 25, 2020

تفسیر خبر جمعه 5 دی

ایران، منطقه و آمریکا

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و مرتضی انواری

جمعه ۵ دی | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/76961

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/du-7-lI4qEw

لینک دانلود:

https://vimeo.com/494696671

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-251220-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-251220-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 5 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر کاظم کردوانی خواهیم نشست . با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/76958

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/c-GcipMiSAA

لینک دانلود:

https://vimeo.com/494579480

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-251220-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-251220-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1DmMvGewpMz1uhvgZyR6FPsOz1_oZAMnC/view?usp=sharing

December 24, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 4 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/76920

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/nvotggm35uE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/494461747

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-241220-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-241220-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1UGvpKeNPBvlVZrh5wIxl_AK-OCZfcxwi/view?usp=sharing

December 23, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 3 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر ماشاالله آجودانی خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با رویداد های مهم داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/76872

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/fknEm1SsEQ0

لینک دانلود:

https://vimeo.com/494169960

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-231220-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-231220-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/15IlYrNFQTBV0l_xcik9T3NSENeQlrJht/view?usp=sharing

December 22, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 2 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل اظهارات احمدی نژاد، سخنان مطهری در ارتباط با لایحه FITF، روابط جمهوری جهل و جور و فساد با گروه طالبان و دیگر رویدادهای داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/76843

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/XUJDEd9KJ0U

لینک دانلود:

https://vimeo.com/493848198

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-221220-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-221220-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1o7nB_ry5I_GR5UV5lsqmHOZYHTiYDdFQ/view?usp=sharing

December 21, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 1 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان در بخش اول به بررسی سخنان انتقادی آیت الله امجد و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. و در بخش دوم به گفتگو با آقای ابوالقاسم مصباحی فعال سیاسی در ارتباط با روابط ایران و ترکیه و ربایش حبیب کعبی از ترکیه خواهیم نشست . با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/76801

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/kiEWWbY79c4

لینک دانلود:

https://vimeo.com/493485569

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-211220-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-211220-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1IiIW1PynP6NXqbJzfvY5Ps-CY5PVDlcO/view?usp=sharing

December 18, 2020

تفسیر خبر جمعه 28 آذر

ایران و منطقه پس از آیت الله خامنه ای

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده

جمعه ۲۸ آذر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/76694

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/FxRxQozMeek

لینک دانلود:

https://vimeo.com/492604781

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/18-dec-1-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/18-dec-1-k-1

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 28 آذر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان در بخش اول به گفتگو با خانم یاسی گرامی فیلمساز خواهیم نشست و در بخش دوم برنامه نیز با آقای مازیار در ارتباط با روح الله زم گفتگو خواهیم داشت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/76698

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Ea0wMWX0rpY

لینک دانلود:

https://vimeo.com/492358258

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-181220-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-181220-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1_fHbuQ7a1IpxgIBcRRjtXjFLpWikbKF7/view?usp=sharing

December 17, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 27 آذر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/76639

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/2ksRJlhb-wo

لینک دانلود:

https://vimeo.com/492112836

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-171220-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-171220-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1NMjmYMu0lsP8vrM-4Ka1VDSsTS-lqq7S/view?usp=sharing

December 16, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 26 آذر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با مهندس حسن شریعتمداری دبیر شورای گذار خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/76601

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/qpWlNkSCuZc

لینک دانلود:

https://vimeo.com/491519296

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-161220

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-161220-1

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1eosdaMkp-_H5XbvSQw3HZU_VPkNplBO_/view?usp=sharing

December 15, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 25 آذر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان نگاهی به زندگینامه روح الله زم و چرایی اعدام او و دستگیری تعدادی از ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در ترکیه در ارتباط با کشتن و ربودن مخالفین ایرانی و گزارش از تورنتو کانادا در مورد پولشویی های جمهوری اسلامی و دیگر رویدادهای داخلی و منطقه ای خواهیم داشت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/76564

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/xvXiwpa9ZkU

لینک دانلود:

https://vimeo.com/491342337

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-151220-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-151220-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1BxqDWnytVUcpIr5wyw0EPzPPEmxCiDW2/view?usp=sharing

December 14, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 24 آذر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل اعدام روح الله زم و واکنش ها به آن، دستگیری یک باند تروریستی مرتبط با ایران در ترکیه و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/76522

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/gBBSpwotrtE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/490872885

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-141220-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-141220-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/19Dt_-OcGhB0x4AJoY-s96gKB4bIgrYqt/view?usp=sharing

December 11, 2020

تفسیر خبر جمعه 21 آذر

از شعرخوانی اردوغان تا دوستی مراکش و اسرائیل

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و عطا هودشتیان

جمعه ۲۱ آذر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/76425

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/FOUCd2_rnGg

لینک دانلود:

https://vimeo.com/489956662

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-111220-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-111220-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 21 آذر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای دکتر قاسم شعله سعدی خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/76427

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/cjQqxjdWn_4

لینک دانلود:

https://vimeo.com/489759195

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-111220-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-111220-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1qb3BTK-VqWhPkLFCUKGbfXFrxrzkHUwG/view?usp=sharing

December 10, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 20 آذر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/76393

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/ji1EJ2ok89M

لینک دانلود:

https://vimeo.com/489247201

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-101220-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-101220-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1a4fz_Hxrpzo8j_RSJ1S8sTY-fdym8dFR/view?usp=sharing

December 09, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 19 آذر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر ماشاالله آجودانی خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با رویداد های مهم داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/76352

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/X4tMiBC9vl4

لینک دانلود:

https://vimeo.com/488802094

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-091220-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-091220-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/10mVCxZWsP3IMsGfBUnIC1gSIl_brzFx2/view?usp=sharing

December 08, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 18 آذر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به تحلیل و بررسی تایید حکم اعدام روح الله زم، بررسی جرايد خارجی، اظهارات محمد علی بشارتی، سخنان حسین شریعتمداری و دیگر رویدادهای داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/76316

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/YwKRNmSxz-w

لینک دانلود:

https://vimeo.com/488643796

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-081220-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-081220-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1ArTVggQmrBSRJ9ghfReA0AuL13ESK50K/view?usp=sharing

December 07, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 17 آذر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل سالروز ۱۶ آذر، گفتگوی اختصاصی دکتر نوری زاده با جوزف دیجنوا و ویکتوریا تانسینگ از اعضای تیم حقوقی کمپین انتخاباتی پرزیدنت ترامپ، ابعاد مختلف ترور محسن فخری زاده و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت . با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/76267

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/n3ZZtqBU9GQ

لینک دانلود:

https://vimeo.com/488207597

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-071220-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-071220-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1kUUWwpnuJ5vqHfOcmZz1HpGe_xPGIAFx/view?usp=sharing

December 04, 2020

تفسیر خبر جمعه 14 آذر

ترور محسن فخری زاده و آینده جمهوری اسلامی

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و الهیار کنگرلو

جمعه 14 آذر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/76177

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/qLQzbvJTd-I

لینک دانلود:

https://vimeo.com/487350797

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-041220-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-041220-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 14 آذر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای دکتر کاظم کردوانی خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/76178

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/KYboq8-qkgg

لینک دانلود:

https://vimeo.com/487118209

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-041220-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-041220-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1JPFQugOmd0I-vrQDsikcix1UM1fhDvhE/view?usp=sharing

December 03, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 13 آذر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم پرداخت . با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/76132

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/uvSsJYV6A1U

لینک دانلود:

https://vimeo.com/486695649

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-031220-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-031220-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1-xxoWJ2JVQJMOlrmZvcEynEnJ1z5GTpf/view?usp=sharing

December 02, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 12 آذر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر قاسم شعله سعدی حقوقدان خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با رویداد های مهم داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/76091

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/tLj53R2HZr0

لینک دانلود:

https://vimeo.com/486442566

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-021220-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-021220-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1FH-wxThS-KLj0V5mylK5uuWTIo2gMN2s/view?usp=sharing

December 01, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 11 آذر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به تحلیل و بررسی روایت های مختلف از ترور محسن فخری زاده، زندگینامه و دیپلماسی محمد جواد ظریف و دیگر رویدادهای داخلی و منطقه ای خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/76067

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/eB0uNqwS8NM

لینک دانلود:

https://vimeo.com/486120475

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/dfggdg123

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/aaggg2341

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/13lr9vQ_eCnB8vIyGYbD0x__e-t9Zm-v1/view?usp=sharing

November 30, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 10 آذر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل ترور محسن فخری زاده و گفتگو با علیرضا ساسانیان و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/76032

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Ao_1p12RTL8

لینک دانلود:

https://vimeo.com/485628151

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-301120-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-301120-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1uaM_NF52zTGlyFObwuuAkQTLPXsrFA5j/view?usp=sharing

November 27, 2020

تفسیر خبر جمعه 7 آذر

آیا جو بایدن سیاست های اوباما را ادامه میدهد؟
میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده

جمعه ۷ آذر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/75950

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/wxtvRa_s4Po

لینک دانلود:

https://vimeo.com/484559689

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/27-nov-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/27-nov-1-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 7 آذر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقایان مهندس هوشنگ کردستانی و محسن خاتمی خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/75943

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/GVrT9YTY0UE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/484343111

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-271120-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-271120-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1uW5G8-T6uNEZhilfsr4frBJSac8kPJP1/view?usp=sharing

November 26, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 6 آذر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/75900

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/PRc3qaK9GQk

لینک دانلود:

https://vimeo.com/483936564

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-261120-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-261120-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1fVFesLpfsVZWiuSc_bq6-6jvxCaIOXwB/view?usp=sharing

November 25, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 5 آذر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر ماشاالله آجودانی خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با رویداد های مهم داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/75864

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/EvMaHw0zR4Q

لینک دانلود:

https://vimeo.com/483712503

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-revise-251120-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-revise-251120-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1eqJFhNOwA9YClcRiI2ep31H-x7s6-Kmc/view?usp=sharing

November 24, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 4 آذر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به تحلیل و بررسی سخنان خامنه ای در شورای اقتصاد، معرفی تیم جو بایدن و دیگر رویدادهای داخلی و منطقه ای خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/75845

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/wEqtm1I0uxk

لینک دانلود:

https://vimeo.com/483223623

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-241120-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-241120-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1T-W2wOf8lQCFwRa42gh-5bkZkLpWRWDH/view?usp=sharing

November 23, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 3 آذر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان و در سالروز قتل های زنجیره ای و زنده یادان داریوش و پروانه فروهر به بررسی و تحلیل کنفرانس جی ۲۲، کرونا و تلفات روزافزون آن در جهان، حملات اسرائیل به پایگاه سپاه قدس در سوریه و اظهارات خطیب زاده و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/75784

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/biu_fnt8oCQ

لینک دانلود:

https://vimeo.com/482762790

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-231120-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-231120-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1uQIPXo0TifeuKVccIdS8LW6AZEIHgErS/view?usp=sharing

November 20, 2020

تفسیر خبر جمعه 30 آبان

آمریکا و تغییرات در خاورمیانه

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و مرتضی انواری

جمعه ۳۰ آبان | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/75708

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/azVQIrQH1hM

لینک دانلود:

https://vimeo.com/481793213

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-201120-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-201120-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 30 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با مهندس حسن شریعتمداری دبیر کل شورای گذار خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/75698

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/5mzdMuZSgRQ

لینک دانلود:

https://vimeo.com/481559625

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-201120-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-201120-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/10mdiCcOwCpOSbw7k2xek7XxJL5Iy_M2C/view?usp=sharing

November 19, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 29 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/75659

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/v-qcZkDk4aQ

لینک دانلود:

https://vimeo.com/481079423

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-191120-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-191120-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1sD2iDK9CO5dxN7AxqtClYpOW4dKMFnLc/view?usp=sharing

November 18, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 28 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر قاسم شعله سعدی خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با رویداد های مهم داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/75614

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/sfn4S-mb1bM

لینک دانلود:

https://vimeo.com/480618076

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-181120-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-181120-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1ySFS51nizp1Gr5HMt5vTqL4F-kwh3SHd/view?usp=sharing

November 17, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 27 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به تحلیل و بررسی سالروز قیام خونین آبان ماه، اظهارات سخنگوی دولت و دیگر رویدادهای داخلی و منطقه ای خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/75591

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/kzmpGutBuFk

لینک دانلود:

https://vimeo.com/480469891

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-171120-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-171120-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/18tbyIKTWTcpSxASSL_qt7OuDae4pZwAe/view?usp=sharing

November 16, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 26 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به بررسی اظهارات احمد زید آبادی، داستان ترور ابومحمد المصری از سران القاعده توسط اسرائیل در تهران و تلفات روز افزون بیماری کرونا و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/75541

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/XqAd3aD_gR4

لینک دانلود:

https://vimeo.com/480010301

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-161120-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-161120-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1t1jicQK7n7pA-lFjgW6kEVvIvihB0RCR/view?usp=sharing

November 13, 2020

تفسیر خبر جمعه 23 آبان

آیا نجات اقتصاد ایران در گرو لغو تحریم هاست؟
میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و حسن منصور

جمعه ۲۳ آبان | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/75469

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/O77otYOZ0So

لینک دانلود:

https://vimeo.com/479043420

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-131120-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-131120-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 23 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر کاظم کردوانی خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/75457

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/ntk3GmS18Yg

لینک دانلود:

https://vimeo.com/479045900

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-131120-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-131120-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1dcz_ERn_KiTrQ5-pT9PpayTFdefW8G_I/view?usp=sharing

November 12, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 22 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/75417

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/xMwJLOko3i8

لینک دانلود:

https://vimeo.com/478342411

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-121120-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-121120-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1TT-mKYwu1OQCLNG-3jkxGB-yLZsMuqfF/view?usp=sharing

November 11, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 21 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر ماشاالله آجودانی خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با رویداد های مهم داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/75377

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/4UCTHtbp1gY

لینک دانلود:

https://vimeo.com/477892815

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-111120-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-111120-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1kAgQTJeOPOqj42IyriKpKJByGXrlpwsV/view?usp=sharing

November 10, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 20 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به تحلیل و بررسی تحریم های جدید آمریکا علیه ایران، تاثیر پیروزی جو بایدن بر اقتصاد و سیاست ایران، آتش بس در قرباغ و دیگر رویدادهای داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/75342

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/cxFyBDHCDZU

لینک دانلود:

https://vimeo.com/477720166

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-101120-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-101120-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1bbiDumZhmv5zCDN3vTd7q9qSUxLD7ks1/view?usp=sharing

November 09, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 19 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به بررسی پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا، موج سوم کرونا و تلفات روز افزون آن در ایران و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/75303

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/zDuf0er4PO4

لینک دانلود:

https://vimeo.com/477279647

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-091120-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-091120-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1gBGUHhoaQXgpsDbPADbScJoJOk8rhZpC/view?usp=sharing

November 06, 2020

تفسیر خبر جمعه 16 آبان

انتخابات آمریکا: آیا سیاست واشنگتن در برابر حکومت ایران تغییر خواهد کرد؟

میهمانان:
آقایان امیر طاهری و علیرضا نوری زاده

جمعه ۱۶ آبان | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/75210

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/nVzgl6Nb2uk

لینک دانلود:

https://vimeo.com/476402901

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-061120-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-061120-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 16 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر قاسم شعله سعدی خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/75212

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/gHrIK-C5T8k

لینک دانلود:

https://vimeo.com/476156011

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-061120-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-061120-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1xjgV11cJmlntD-zqU8dgPOrwY7b7pcGR/view?usp=sharing

November 05, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 15 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محمد حسین صدیق یزدچی خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/75169

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/tPifQhVM9cM

لینک دانلود:

https://vimeo.com/475730870

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-revised-051120-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-revised-051120-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1HcQTwkXLSQucHi88sxPGvdigmh2shcPS/view?usp=sharing

November 04, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 14 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با انتخابات آمریکا به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/75127

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/HdYa16UXGzg

لینک دانلود:

https://vimeo.com/475513145

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-041120-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-041120-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1ddT2DUjyHslsQ4NyJkNB33fBWyL0zfHe/view?usp=sharing

November 03, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 13 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان در سالروز سیزده آبان به تحلیل و بررسی حمله دانشجویان خط امام به سفارت آمریکا و گروگانگیری دیپلمات های آمریکایی ، حمله تروریست های اسلام ناب محمدی در وین اتریش، انتخابات آمریکا و دیگر رویدادهای داخلی و منطقه ای خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/75108

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/cFlYrKjK02I

لینک دانلود:

https://vimeo.com/475234594

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-031120-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-031120-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1TuLPSrme4YK_VYieUbSHYOV_1B74Oa8-/view?usp=sharing

November 02, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 12 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به بررسی ربوده شدن حبیب کعبی توسط وزارت اطلاعات، داستان آیت الله سید کمال حیدری و انتخابات آمریکا و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/75055

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/d8HjUaha8Yk

لینک دانلود:

https://vimeo.com/474782359

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-021120-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-021120-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1lYzwUbC-JdRoBQm3un0H2_3TCtfKq4H0/view?usp=sharing

October 30, 2020

تفسیر خبر جمعه 9 آبان

جمهوری اسلامی، انتخابات آمریکا و ترورهای فرانسه

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و عطا هودشتیان

جمعه ۹ آبان | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/74979

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/WlRcVy2aka0

لینک دانلود:

https://vimeo.com/473911238

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-301020-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-301020-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 9 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده در سالروز تولد شاهزاده رضا پهلوی همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر قاسم شعله سعدی خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/74971

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/i1xCJH-34oQ

لینک دانلود:

https://vimeo.com/473696266

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-301020-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-301020-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1uNCjWdWygdHELK6VTxKsAeZQph1DXzuF/view?usp=sharing

October 29, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 8 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم پرداخت و در ارتباط با مهمترین رویدادهای داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم نشست . با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/74928

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/62UPNRdcWwc

لینک دانلود:

https://vimeo.com/473303851

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-291020-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-291020-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1zHjcn7qkrXwzppc_HGm6_HOv_GAOmo-O/view?usp=sharing

October 28, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 7 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی قتل فجیع معلم فرانسوی و واکنش امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و موضع گیری کشورهای اسلامی به آن و دیگر رویدادهای مهم خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/74891

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/akRHU8O591s

لینک دانلود:

https://vimeo.com/472897869

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-281020-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-281020-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1ouQFmwakT4sk9_jNBjwseqpqnU5deGng/view?usp=sharing

October 27, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 6 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به تحلیل و بررسی انتخابات آمریکا، کرونا و توصیه های رهبری، اظهارات ظریف و دیگر رویدادهای داخلی و منطقه ای خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/74852

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/QmCWef4H8KU

لینک دانلود:

https://vimeo.com/472755811

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-271020-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-271020-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1Gtt3NqE8TmUrQwsmljrbX_BCe8gBl5Ot/view?usp=sharing

October 26, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 5 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان ابتدا اشاره ای خواهیم داشت به چهارم آبان ماه تولد محمدرضا شاه پهلوی، و در ادامه به بررسی سخنان نماینده ایلام، اظهارات خامنه ای در دیدار با مسئولین مبارزه با کرونا و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/74801

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/bqa8tld5Ixc

لینک دانلود:

https://vimeo.com/472353899

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-261020-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-261020-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/18xRMYer4MBR47X-iElAqk4lDV3i8RI8I/view?usp=sharing

October 23, 2020

تفسیر خبر جمعه 2 آبان

نقش کارتون خواب های لواسان در اقتصاد ایران!

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و نوید جمشیدی

جمعه ۲ آبان | ۲۰:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/74724

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/gRvpEX_POKc

لینک دانلود:

https://vimeo.com/471468682

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-231020-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-231020-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 2 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دو میهمان امروز برنامه آقایان مهندس هوشنگ کردستانی و دکتر رضا حسین بر خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/74723

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/sBEp6r8kCH0

لینک دانلود:

https://vimeo.com/471285833

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-231020-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-231020-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1kVP33fVfzMCrD3jjNPhwKSq5OvPGfFfM/view?usp=sharing

October 22, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 1 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم پرداخت و در ارتباط با مهمترین رویدادهای داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/74683

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/J2aNTw2IdZw

لینک دانلود:

https://vimeo.com/471004096

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-221020-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-221020-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/134zdOTUccQ2FBPjGysAhQiJaRF6GgDSP/view?usp=sharing

October 21, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 30 مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای دکتر ماشاالله آجودانی نویسنده و تاریخدان خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/74645

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Qo9D50Qz-Qg

لینک دانلود:

https://vimeo.com/470473270

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-211020-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-211020-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1VLXx-yj7V4z-dk7hXmOgVNweyfK9YShL/view?usp=sharing

October 20, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 29 مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به تحلیل و بررسی سفر هیات اماراتی به اسرائیل، نقش ترکیه در جنگ قرباغ، سخنان تاج زاده و اظهار نگرانی او و دیگر رویدادهای داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/74606

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/XDoEAHlLquQ

لینک دانلود:

https://vimeo.com/470289252

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-201020-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-201020-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1xWy3tYOwBNRDXt2iCN5zw0M6v3J_TZLV/view?usp=sharing

October 19, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 28 مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به نقد و بررسی سخنان احمدی نژاد در ارتباط با اراذل و اوباش، پایان تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی، قاچاق دارو به عراق و آمار روز افزون تلفات کرونا و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/74560

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/qrQJjB6HQB4

لینک دانلود:

https://vimeo.com/469885068

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-revised-191020-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-revised-191020-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1ljNV-_LJSX7XnHPKYK5YMpMrkp_2Tj3M/view?usp=sharing

October 16, 2020

تفسیر خبر جمعه 25 مهر

انتخابات آمریکا و آینده جمهوری اسلامی

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده

جمعه ۲۵ مهر | ۲۰:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/74483

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/XrrXfuAjg1w

لینک دانلود:

https://vimeo.com/469069596

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/15-oct-1-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/15-oct-1-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 25 مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با مهندس حسن شریعتمداری دبیر کل شورای مدیریت گذار خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/74476

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/twyQaEjQMtw

لینک دانلود:

https://vimeo.com/468836511

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-161020-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-161020-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1EFMvt5m0j5Hafet7pVs9E7jNn6JOjZQj/view?usp=sharing

October 15, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 24 مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم پرداخت و در ارتباط با مهمترین رویدادهای داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/74430

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/-B5dAKxZrfo

لینک دانلود:

https://vimeo.com/468565123

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-151020-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-151020-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1xZnOursr1cD1MYkdaDQX4hadgH3pyRNp/view?usp=sharing

October 14, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 23 مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای جلال سرفراز شاعر و نقاش خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/74387

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/uJu4NuYqDF4

لینک دانلود:

https://vimeo.com/468148061

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-141020-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-141020-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1-E4O5BWBFIvxzHesrE1fMjARp7IgdRbZ/view?usp=sharing

October 13, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 22 مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به تحلیل و بررسی پیک سوم کرونا و سردرگمی اقتصادی دولت با دلار ۳۱ هزار تومانی، ادعاهای سردار نقدی، سفر عبدالناصر همتی به عراق و دیگر رویدادهای داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/74345

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/1tg_GL6ylr4

لینک دانلود:

https://vimeo.com/467853824

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-131020-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-131020-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1LlopF7TXZfaAmDMUHSkQ5Q6DPUoN-DzM/view?usp=sharing

October 12, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 21 مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان نگاهی به درگذشت و تشییع خسرو آواز ایران محمدرضا شجریان و واکنش حکومت خواهیم افکند. سپس با شما از انتخاب مجدد امام علی رحمان به ریاست جمهوری تاجیکستان و آمار روزافزون تلفات کرونا و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای سخن خواهیم گفت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/74317

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/hxYK-_ECRaA

لینک دانلود:

https://vimeo.com/467499619

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-121020-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-121020-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/13aB_9yCa5dt5dL-4VDDA8welmLMBpIZH/view?usp=sharing

October 09, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 18 مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده ابتدا شما را از درگذشت خسرو آواز ایران محمدرضا شجریان و همچنین آزادی نرگس محمدی پس از ۸ سال زندان آگاه خواهیم ساخت. سپس همراه با شما خوبان به ادامه گفتگو با سرکار خانم نرگس منصوری کنشگر حقوق بشر و فعال زنان خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/74213

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/WexOuLuLspg

لینک دانلود:

https://vimeo.com/466464498

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-091020-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-091020-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1iw-4XQ6IsL2HOyELcGUWymyURFiUagRN/view?usp=sharing

تفسیر خبر جمعه 18 مهر

شجریان: همراه با صدای مردم ایران

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و الهیار کنگرلو

جمعه ۱۸ مهر | ۲۰:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/74211

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/PIdQSX-C9lY

لینک دانلود:

https://vimeo.com/466673712

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-091020-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-091020-k

October 08, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 17 مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم پرداخت و در ارتباط با مهمترین رویدادهای داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/74168

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/X5HmXNIXSes

لینک دانلود:

https://vimeo.com/466189226

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-081020-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-081020-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1x2BIY_kBCQ8sZAeg98iLirIdknxX5koa/view?usp=sharing

October 07, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 16 مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای دکتر ماشاالله آجودانی (نویسنده و محقق) خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/74102

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/dVgmUHwtvj8

لینک دانلود:

https://vimeo.com/465803341

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-071020-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-071020-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1kXBXMC5w1t_CAc9dbGir20Itc3q-VnNX/view?usp=sharing

October 06, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 15 مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به تحلیل و بررسی اظهارات سردار سلامی و مصاحبه محمد جواد ظریف با CNN و دیگر رویدادهای داخلی و منطقه ای خواهیم نشست . با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/74059

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/nYOiN9g-2dc

لینک دانلود:

https://vimeo.com/465491978

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-061020-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-061020

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1TrVk6GV9LjLOogBJ2MV4PQo8fW-X7HYX/view?usp=sharing

October 05, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 14 مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان نگاهی خواهیم داشت به شادی مردم برای پیروزی تیم پرسپولیس و ورود به فینال آسیا، فساد و دزدی وزیر پیشنهادی مجلس علیرضا رزم حسینی در وزارت صنعت و معدن و تجارت، مصاحبه مصطفی تاجزاده در ارتباط با نقش خامنه ای برای ایجاد تحولات در قانون اساسی و امور کشور، ترجمه همزمان سخنان وزیر امور خارجه هلند در تهران، مصاحبه های دروغین صداو سیما، سخنان حسن روحانی در ارتباط با پیشرفته تر بودن اقتصاد ایران از آلمان، دروغگویی دولت و مجلس ایران، و بی خبری از وضعیت منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری به جرم دادخواهی خون فرزندش. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/74005

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/L5zb0oLyA08

لینک دانلود:

https://vimeo.com/465107683

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-051020-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-051020-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1iJM8rOdMTVN1Bd1Ksu5KtkluZf-6swvP/view?usp=sharing

October 02, 2020

تفسیر خبر جمعه 11 مهر

ایران و مسئله رهبری

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و عطا هودشتیان

جمعه ۱۱ مهر | ۲۰:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/73944

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/FhoOsQyHhYo

لینک دانلود:

https://vimeo.com/464309494

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-021020-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-021020-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 11 مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با خانم نرگس منصوری کنشگر حقوق بشر و فعال زنان خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/73946

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/lx1BQk2XxKk

لینک دانلود:

https://vimeo.com/464257241

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-021020-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-021020-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1kVJrszolR9X0-nV--OjqQpUaagpLBrlo/view?usp=sharing

October 01, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 10 مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم پرداخت و در ارتباط با مهمترین رویدادهای داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/73902

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/WmXW7q9m-XM

لینک دانلود:

https://vimeo.com/463712589

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-011020-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-011020-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1zOLEr-eO_Ul-yXduSBViZKxpvAOsoTVH/view?usp=sharing

September 30, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 9 مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای دکتر محمد حسین صدیق یزدچی خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/73859

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/UOsHjirZEXc

لینک دانلود:

https://vimeo.com/463307026

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-300920-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-300920-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1q-FGOxG3KfJURH5SScZ3bGP4JXii59uA/view?usp=sharing

September 29, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 8 مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به تحلیل و بررسی پیام شاهزاده رضا پهلوی، و دیگر رویدادهای داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/73834

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/SMYk9M3JcA0

لینک دانلود:

https://vimeo.com/463140495

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-290920-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-290920-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1BmeviZMisj81i4maceq6fe1Mqd_i8oUV/view?usp=sharing

September 28, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 7 مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل انتقاد حسین بازجو (شریعتمداری) از آیت الله سیستانی و دفاع نوری مالکی از آیت الله سیستانی، سخنان وزیر بهداشت و سفر ظریف به روسیه و درگیری های ارمنستان و آذربایجان و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/73777

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/_fn5GIBv4ps

لینک دانلود:

https://vimeo.com/462731114

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-280920-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-280920-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1QR0mky4G4voKVgTdeNKks7o-8iAXWMBy/view?usp=sharing

پیمان نوین – پیام شاهزاده رضا پهلوی مهرماه ۱۳۹۹

این نظام اصلاح پذیر نیست و واقعیت اینست که لیاقت شما این نیست، این جایگاه در خور نام ایران نیست، انگیزه من برای این پیمان نوین رسیدن به قدرت سیاسی نیست بلکه تلاش برای برقراری سیستمی است که در آن قدرت هرگز در انحصار یک فرد یا گروه نباشد.

September 25, 2020

تفسیر خبر جمعه 4 مهر

جمهوری اسلامی: وابسته تر از هر زمان به شرق و غرب

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و عباس واحدیان

جمعه ۴ مهر | ۲۰:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/73693

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/5StLlcIQg5c

لینک دانلود:

https://vimeo.com/461918174

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/25-sep-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/25-sep-1-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 4 مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر کاظم جاجرمی رئیس بنیاد بین المللی مطالعات شرقی خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/73690

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/o3y78JCHJR4

لینک دانلود:

https://vimeo.com/461690440

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-250920-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-250920-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1F36SegwDp_plp8GhOtAHwGrXfPzKjHb0/view?usp=sharing

September 24, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 3 مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم پرداخت و در ارتباط با مهمترین رویدادهای داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/73646

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/2yEHr_2Jk6Q

لینک دانلود:

https://vimeo.com/461274406

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-240920-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-240920-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1JNLvnJSFtvQM0hWpeGdEVCuCu0uA2Ff0/view?usp=sharing

September 23, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 2 مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای دکتر ماشاالله آجودانی خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/73603

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/5bl_On20mZg

لینک دانلود:

https://vimeo.com/460854257

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-230920-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-230920-kam

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1e1Hd-ILDkARwAoK_xekMAFfUp_VSiQx1/view?usp=sharing

September 22, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 1 مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به تحلیل و بررسی اول مهر و شروع سال تحصیلی، اظهارات خامنه ای در سالروز جنگ ایران و عراق ، سخنان روحانی و برگشت تحریم های سازمان ملل و دیگر رویدادهای داخلی و منطقه ای خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/73562

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/JWKn0uha-70

لینک دانلود:

https://vimeo.com/460663664

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-220920-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-220920-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1J-iseJQ0-Wnu8jyr8PwSeMNYQWn5HkJv/view?usp=sharing

September 21, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 31 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل مصاحبه احمدی نژاد، شروع تحریم های جدید از طرف آمریکا و ادعاهای حسن روحانی و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/73529

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/gyLdZAo659A

لینک دانلود:

https://vimeo.com/460293722

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-210920-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-210920-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1pOyhBgjChC8zc85d-oVqyZKayI_Inyxs/view?usp=sharing

September 18, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 28 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان در بخش اول برنامه به گفتگو با آقای علیرضا ساسانیان خواهیم نشست و در ارتباط با تغییر موضع دکتر خزعلی و فساد اقتصادی به تبادل نظر خواهیم پرداخت. در بخش دوم برنامه به گفتگو با آقای عزیزان خواهیم نشست و شما را از چگونگی دزدیدن و ترور جمشید شارمهد آگاه خواهیم ساخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/73434

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/r3pZfyXPgSY

لینک دانلود:

https://vimeo.com/459472395

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-1809201-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-1809201-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1xA5Kvpy4ApafR98fMrbwX46SN9_FMPlT/view?usp=sharing

تفسیر خبر جمعه 28 شهریور

آینده منطقه، آینده جمهوری اسلامی

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و منشه امیر

جمعه ۲۸ شهریور | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/73432

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/vmfcqbNL7hw

لینک دانلود:

https://vimeo.com/459455166

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/18-sep-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/18-sep-1-k

September 17, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 27 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم پرداخت و در ارتباط با مهمترین رویدادهای داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم نشست . با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/73385

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/VoWqGkot8Pw

لینک دانلود:

https://vimeo.com/459023891

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-170920-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-170920-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1o0l1ID8MGFSbAJPGMscZMpnINS2vSkq9/view?usp=sharing

September 16, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 26 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای دکتر قاسم شعله سعدی خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/73345

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/p8629cohKJk

لینک دانلود:

https://vimeo.com/458426626

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-160920-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-160920-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1-VOZ_jhacdriUyBziXAf73K-eT-BIZ_S/view?usp=sharing

September 15, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 25 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به تحلیل و بررسی اعدام ناجوانمردانه نوید افکاری، نامه ابوالفضل قدیانی ، تهدید جمهوری اسلامی توسط پرزیدنت ترامپ و امضای قرارداد صلح بین اسرائیل و امارات و بحرین و دیگر رویدادهای داخلی و منطقه ای خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/73307

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/eAeTOsYo0Vg

لینک دانلود:

https://vimeo.com/458260625

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-150920-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-150920-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1eEkXFTmXyQVRWEoy1EXc3i-4BI3IM6Px/view?usp=sharing

September 14, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 24 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل اعدام نوید افکاری و واکنش های جهانی به آن و ممانعت از سفر ظریف به اروپا و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/73270

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/I9OSI7gakdE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/457894887

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-140920-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-140920-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1EiO_IFfI_c8PIezxeizhhh7DJ-sPpkj6/view?usp=sharing

September 12, 2020

به پسرم نوید افکاری/دکتر علیرضا نوری زاده

به پسرم نوید افکاری

دلش را شکستی

چو نوباوه اش را

به روی درختی،

به بندی کشیدی و بندش گسستی

فقیه جنایت !

ولایتمداری که ننگت

به تاریخ آدمکشان جاودان شد

نویدم ! به یاد تو بر گونه های نویدم*

هزاران گل اشک و بوسه چکاندم

به بام دلم روح پروانه ات را

از اینسو به آنسو پراندم

غمت کوه البرز بر سینه ی مادرت بود

که گور سیه ، خانه و بسترت بود

فقیه جنایت ،

سیه روی تاریخ

به در گاه ملت فروهشته عمامه مرگ

به شادی زمین را برای ولیعهد هموار میکرد

تن نازنین نوید و ندا را

بخاک سیه برخی یار میکرد

همه برگهای سیاه به خون بر نوشته

به تاریخ اسلام ناب ولائی

زحلاج تا مرگ سهراب

همه در گذر از فقیهان جلاد تا ،

بامداد رهائی

نویدم ، عزیزم

چو حلاج بر دار مرگ خلافت

به شوق سفر تا سحرگاه خورشید

آواز خواندی

منم حق تو اما علی بن هیچی

منم جاودانه

تو در ننگ و مرگت

شدی همنشین هلاکو و چنگیز

منم عاشقانه

توئی ، نفرت بیکرانه

*نام پسر دوم من هم نوید است

علیرضا نوری زاده شنبه 12 سپتامبر 2020

September 11, 2020

تفسیر خبر جمعه 21 شهریور

آیا جمهوری اسلامی در عملیات تروریستی ۱۱ سپتامبر نقش داشته است؟

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و عطا هودشتیان

جمعه ۲۱ شهریور | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/73165

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/7F2Wu6w-LC8

لینک دانلود:

https://vimeo.com/457004648

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-110920-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-110920-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 21 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای دکتر منوچهر فرحبخش خواهیم نشست و در ارتباط با وضعیت اقتصادی و سیاسی جمهوری جهل و جور و فساد به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/73167

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/bfcK1KZbS1I

لینک دانلود:

https://vimeo.com/456808140

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-110920-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-110920-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1woTSEhzJzGGcBGmUa8S5M5dI1YltB7t9/view?usp=sharing

September 10, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 20 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم پرداخت و در ارتباط با مهمترین رویدادهای داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم نشست . با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/73111

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/gxEaGPNu0EQ

لینک دانلود:

https://vimeo.com/456433448

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-100920-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-100920-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1NRZHy6r_9qiD6jhuZFGN0oC_5Y2vBduh/view?usp=sharing

September 09, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 19 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای دکتر ماشاالله آجودانی خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/73067

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/PsnyKvZkNGw

لینک دانلود:

https://vimeo.com/456182979

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-090920-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-090920-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1nEQ_LEIKl6D2hoQYcsdtVg5iL3e9MnmR/view?usp=sharing

September 08, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 18 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به تحلیل و بررسی کیفرخواست جدید علیه نازنین زاغری ، دیدار وزیر خارجه سوئیس با روحانی، اظهارات صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و دیگر رویدادهای داخلی و منطقه ای خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/73034

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/yj1950QzQYY

لینک دانلود:

https://vimeo.com/455924622

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-080920-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-080920-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1bdxvJmin9mJ0bZpOo9DUXEAyFEMGwSLP/view?usp=sharing

September 07, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 17 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل سخنان روحانی در آغاز سال تحصیلی، سفر امانوئل مکرون به عراق، فساد در تمامی ارکان حکومت و اعترافات اجباری نوید افکاری و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/73005

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/m8eL5G_cmVM

لینک دانلود:

https://vimeo.com/455581954

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-070920-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-070920-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1g1rbSt-7a1waMDSB6JhKLG1ox5puxPgC/view?usp=sharing

September 04, 2020

تفسیر خبر جمعه 14 شهریور

ایران، منطقه و انتخابات آمریکا

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و علی جوانمردی

جمعه ۱۴ شهریور | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/72888

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Q5r-ZiVg1aY

لینک دانلود:

https://vimeo.com/454837407

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-040920-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-040920-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 14 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای مهندس حسن شریعتمداری دبیر کل شورای گذار خواهیم نشست و در ارتباط با محرم و مجالس عزاداری و دیگر رویدادهای مهم با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/72885

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/GNWxLr2fpSo

لینک دانلود:

https://vimeo.com/454657040

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-040920-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-040920-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1or0m3-Z4PObkaKOCr27P9xLEmVO_ivNh/view?usp=sharing

September 03, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 13 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم پرداخت و در ارتباط با مهمترین رویدادهای داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم نشست . با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/72836

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/LoCCSyLvU8w

لینک دانلود:

https://vimeo.com/454265422

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-030920-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-030920-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/18YXUAYxJlT_QQeKHiHxrQp5gq2WfzrVn/view?usp=sharing

September 02, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 12 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای دکتر محمدحسین صدیق یزدچی خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/72810

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/aylTjDEK3zs

لینک دانلود:

https://vimeo.com/453912261

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-020920-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-020920-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1lyvTbO77mFmc0VDu8iz5iLA0RsJZfz5f/view?usp=sharing

بانوی شعر و عشق


بانوی شعر و عشق
*ماکرون
بر دستهای بانوی آواز شرق
یک دسته بوسه میکارد
فیروز سرفرازتر از تاریخ
با نغمه های جادوئی
بر بستر خرابه بیروت
اشک میریزد
بیروت ای مدینه آوازهای دور
ای خانه ی صنوبر و سدر
ای صور ، مرجعیون ، صیدا
ای مینیاتور عاشقی و پرواز
ای بعلبک
دیدی که خیل مزدوران
از حضرت ولایت جهل و جور
الهام میگرفتند
و خانه ی شکوفه و زیبائی را آتش زدند
ماکرون،
خم میکند سرش را
فیروز،
بر ابر مینویسد
آواز آخرش را

سه شنبه 11 شهریور اول سپتامبر

September 01, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 11 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به تحلیل و بررسی اهداف سفر امانوئل مکرون به لبنان، پیام خامنه ای به امارات متحده عربی و دیگر رویدادهای داخلی و منطقه ای خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/72768

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/tCaOH1DeDoA

لینک دانلود:

https://vimeo.com/453755111

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-010920-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-010920-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1uafcblZQuMoAwtkcmYPoIhqqHZFaxK3Y/view?usp=sharing

August 31, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 10 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده ابتدا با پوزش از ناصر کاخساز عزیز که عمرش دراز باد، همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل سوء استفاده رژیم از عاشورا، حکم اعدام برای نوید افکاری، روضه خوانی روحانی در هیئت مبارزه با کرونا، اظهارات علی مطهری و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/72716

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/jACkXVzVqyc

لینک دانلود:

https://vimeo.com/453389413

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-310820-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-310820-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1tHOOJ1pxhIjT0SkuAv1gQCwfZDrpo8h2/view?usp=sharing

August 28, 2020

تفسیر خبر جمعه 7 شهریور

همزمانی محرم با تحولات تازه در منطقه

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و عبدالله مهتدی

جمعه ۷ شهریور | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/72641

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/doOj9agJeF0

لینک دانلود:

https://vimeo.com/452668363

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/28-aug-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/28-aug-1-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 7 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای دکتر کاظم کردوانی خواهیم نشست و در ارتباط با اخوان ثالث و دیگر رویدادهای مهم با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/72631

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/6noRHzLk8do

لینک دانلود:

https://vimeo.com/452577686

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-280820-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-280820-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1u4IR2bgCz0_2dBfclSJpM_i0HSWLdyNP/view?usp=sharing

August 27, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 6 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم پرداخت و در ارتباط با مهمترین رویدادهای داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/72583

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/prMBu8C3qh0

لینک دانلود:

https://vimeo.com/452092277

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-270820-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-270820-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1_2jBZGcvMB9nrgeoL-IFayHPn5O_HIyo/view?usp=sharing

August 26, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 5 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای دکتر ماشاالله آجودانی، محقق و نویسنده و شاعر خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای مهم خانه پدری با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/72545

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Y4I3kNGuZeQ

لینک دانلود:

https://vimeo.com/451731704

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-260820-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-260820-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1BbPBfrrom0721uZHaWekwje1m5bukI5-/view?usp=sharing

August 25, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 4 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده شما را از مرگ روح الله حسینی ملقب به خسرو خوبان که دستش به خون هزاران نفر آلوده بود باخبر خواهیم ساخت. سپس همراه با شما خوبان به تحلیل و بررسی سخنان زنگنه وزیر نفت و اظهارات حسن روحانی و دیگر رویدادهای داخلی و منطقه ای خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/72526

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/SSvB_MQQeHo

لینک دانلود:

https://vimeo.com/451601679

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-250820-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-250820-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1LoG9qgtUX9ZIEOWHxypjBybw4UdXLap9/view?usp=sharing

August 24, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 3 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل سخنان خامنه ای، طرح صلح امارات و اسرائیل، مکانیزم ماشه و اعلام نتایج جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/72470

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/IBO-YSePVwQ

لینک دانلود:

https://vimeo.com/451247229

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-240820-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-240820-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1_MfZ9q8F9YfqzMNR0-O-MfBDBGpd7J1m/view?usp=sharing

August 21, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 31 امرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای نوید جمشیدی خواهیم پرداخت و شما را از رویدادهای اقتصادی ، بورس و طرح فروش سهام نفت باخبر خواهیم ساخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/72368

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/R3QpLUfqM1U

لینک دانلود:

https://vimeo.com/450167172

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-210820-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-210820-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1pHlCVE4WSlVPdt8f_d2MnBWx7lrAcOHT/view?usp=sharing

August 20, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 30 امرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم پرداخت و در ارتباط با مهمترین رویدادهای داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/72323

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/z_fX881XwGc

لینک دانلود:

https://vimeo.com/449551224

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-200820-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-200820-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1T6FqerCDHsfiivi6EGQnnxlUTYyYirSd/view?usp=sharing

August 19, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 29 امرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای مرتضی برجسته هنرمند و خواننده خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/72299

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/pGJteZGModM

لینک دانلود:

https://vimeo.com/449138804

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-190820-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-190820-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1QgJvw2g0kLRf7Vs7dSLMHCbeQNTMxF3S/view?usp=sharing

August 18, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 28 امرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده در سالروز ۲۸ امرداد همراه با شما خوبان به تحلیل و بررسی رای دادگاه لاهه در ارتباط با قتل رفیق حریری، وقایع ۲۸ امرداد، ادعاهای حداد عادل و سخنان رئیسی در تهدید امارات و دیگر رویدادهای داخلی و منطقه ای خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/72244

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/XO2Q0T4zDHI

لینک دانلود:

https://vimeo.com/448995969

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-180820-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-180820-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/11tsiTYX1izONviFP6MOElfzCT4-Z49__/view?usp=sharing

August 17, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 27 امرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل به رسمیت شناختن اسرائیل توسط امارات متحده عربی و واکنش جمهوری اسلامی، رد قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران و اظهارات حسام الدین آشنا و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/72201

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/azDRqvhESes

لینک دانلود:

https://vimeo.com/448647490

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-170820-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-170820-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1TWLflm5sNflYxDdA7ynTrQzkAd9iygrK/view?usp=sharing

August 14, 2020

تفسیر خبر جمعه 24 امرداد

برقراری روابط کامل میان اسرائیل و امارات و پیامدهای آن

میهمانان:
علیرضا نوری زاده، رضا تقی زاده و منشه امیر

جمعه ۲۴ مرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/72119

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/2PHHg6wDFHs

لینک دانلود:

https://vimeo.com/447895007

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/14-aug-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/14-aug-1-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 24 امرداد

در برنامه امروز ابوالقاسم مصباحی شاهدC در دادگاه میکونوس اسرار تازه ای را از ایرانگیت و میکونوس و نقش آیت الله خامنه ای رهبر رژیم فاش میکند. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/72116

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/5mpsLCJ3frY

لینک دانلود:

https://vimeo.com/447745312

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-140820-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-140820-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1z3DrCghpTXjwDj1dpMWp9idpMlGMJ4uW/view?usp=sharing

August 13, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 23 امرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم پرداخت و در ارتباط با مهمترین رویدادهای داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم نشست . با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/72076

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/jCfSNRcXkiU

لینک دانلود:

https://vimeo.com/447527532

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-130820-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-130820-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/18rM9Vn8SjbdD2FoQKQF1_5RbiTy0COmr/view?usp=sharing

August 12, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 22 امرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر ماشاءالله آجودانی می نشینیم و با ایشان در ارتباط با رویدادهای مهم ایران و منطقه به تبادل نظر می پردازیم. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/72031

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/veLASZYdWVA

لینک دانلود:

https://vimeo.com/447049328

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-120820-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-120820-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1jX02GLEUefz-hHe99qYMLJqRuhHi8ZMu/view?usp=sharing

August 11, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 21 امرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به تحلیل و بررسی محکومیت مسعود مصاحب و شهرام شیرخانی به جرم جاسوسی و وعده های گشایش اقتصادی شیخ حسن روحانی و رویدادهای مهم لبنان و منطقه خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/72008

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/XD5HY4FRC58

لینک دانلود:

https://vimeo.com/446885585

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-110820-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-110820-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1-sA-SasPXIJlWdm70MvOd_LriiG2hStQ/view?usp=sharing

August 10, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 20 امرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل رویدادهای لبنان و اظهارات پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت . با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/71968

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Qmqxtoo15Ro

لینک دانلود:

https://vimeo.com/446586032

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-100820-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-100820-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1si4ifg0rJjvtncKwaVCIgQMwKuKVPB7t/view?usp=sharing

August 07, 2020

تفسیر خبر جمعه 17 امرداد

امشب در تفسير خبر : در سالگرد قتل شاپور بختيار آخرين نخست وزير پيش از انقلاب و رهبر نهضت مقاومت ملي ايران و فريدون فرخزاد هنرمند ارجمند ايران نگاهي خواهيم داشت به ترورهايي كه حكومت فقيه در داخل و خارج ایران انجام داده است. در ادامه پیامدهای انفجار در بیروت مورد بررسی قرار می گیرد. آیا جمهوری اسلامی آینده ای خواهد داشت؟ و پرسش هایی دیگر که در میان خواهیم گذاشت با میهمانان برنامه: آقای علیرضا نوری زاده – لندن و آقای عطا هودشتیان – تورنتو
ساعت پخش: 9.30 امشب به وقت تهران
بازپخش: 6 صبح و 14.30

با امید به فردایی بهتر


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/71834

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/VFCGlUteXx8

لینک دانلود:

https://vimeo.com/445632407

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-070820-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-070820-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 17 امرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای مهندس حسن شریعتمداری دبیر کل شورای گذار خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/71837

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/i5gYKsgNDQA

لینک دانلود:

https://vimeo.com/445460242

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-070820-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-070820-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1icZ4XoTfLrRiQATCQxeB1T2ajNhmdKYK/view?usp=sharing

August 06, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 16 امرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم پرداخت و در ارتباط با مهمترین رویدادهای داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم نشست . با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/71774

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/TezilI9XHHQ

لینک دانلود:

https://vimeo.com/445110141

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-060820-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-060820-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1RoyxfxcdyoObGlJYiRpCF7ZfNgzb5qYS/view?usp=sharing

August 05, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 15 امرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و در سالروز قتل شاپور بختیار همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محمد حسین صدیق یزدچی می نشینیم و با ایشان در این باره به تبادل نظر می پردازیم. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/71726

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/ACVC7qsACZs

لینک دانلود:

https://vimeo.com/444953267

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-revised-050820-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-revised-050820-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/19OGze_lIZxffCOXkM3ZwfRPzuXVbGehx/view?usp=sharing

August 04, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 14 امرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای محمدرضا شاهید دوست و همکار دیرینه خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با کرونا و رویدادهای فرانسه و بررسی عملکرد روحانی به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/71663

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/foxTVlHBUkc

لینک دانلود:

https://vimeo.com/444628161

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1WQbeUTce0-n06W-sFjo2Ml0pw_OcXWQ3/view?usp=sharing

August 03, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 13 امرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل داستان دستگیری جمشید شارمهد و کارنامه وی و واکنش ها به آن و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/71603

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/6GUdRscWxwE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/444337710

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-030820-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-030820-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1WSEZQK4ykLx-6I8wU4EPClCW-7v7KxaG/view?usp=sharing

July 31, 2020

تفسیر خبر جمعه 10 امرداد

جمهوری اسلامی و ترس از آینده

میهمانان:
خانم گیتی پورفاضل و آقای علیرضا نوری زاده

جمعه ۱۰ مرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/71464

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/8k3ajrzAfl8

لینک دانلود:

https://vimeo.com/443449007

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 10 امرداد

در برنامه امشب دکتر کاظم کردوانی نویسنده، جامعه شناس و محقق میهمان ماست. او درباره طرح رژیم برای مصادره کوه دماوند حقایقی تکان دهنده را آشکار میکند. دکتر علیرضا نوری زاده از دروغ سپاه در تصویر برداری ماهواره ای از پایگاه هوائی آمریکا در قطر میگوید و میزبان و میهمان همچنین در بیستمین سالروز خاموشی الف بامداد احمد شاملو به زیارت او میروند. پنجره بگشایید لحظه سفر به خانه پدری فرا میرسد.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/71447

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/OuNaOdJXL38

لینک دانلود:

https://vimeo.com/443273177

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-310720-1

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1l4bJcAPJV5vupx1vlg_YkK1KMAVoXq_f/view?usp=sharing

July 30, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 9 امرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم پرداخت و در ارتباط با مهمترین رویدادهای داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم نشست . با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/71400

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/wZig4wskoio

لینک دانلود:

https://vimeo.com/442945064

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-300720-1

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1oE3MEvhtfN8UiYtRLmozDMNM7A-VHQhF/view?usp=sharing

July 29, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 8 مرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با میهمان عزیزبرنامه آقای دکتر ماشاالله آجودانی خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/71340

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/rCvEW96ggQA

لینک دانلود:

https://vimeo.com/442586749

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-290720-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-290720-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1o7KdqJkDbfedgWgtkRoqB-VaYyGf2t66/view?usp=sharing

July 28, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 7 مرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل اصرار روحانیون حکومت جهل و جور به برپایی مراسم محرم در اوج شیوع کرونا، هدف اسرائیل از بمباران مواضع حزب الله و طرح ترامپ، و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/71275

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Sgh6zZVgRiE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/442467254

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1ltnLNrjKrPgpBGJR26IvA6h6mIZikxZc/view?usp=sharing

July 27, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 6 مرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل کرونا و عزاداری محرم، حملات اسرائیل به حزب الله، سخنان برایان هوک، و دروغ پردازی های روحانی و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/71241

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/TVdsPr2YeXs

لینک دانلود:

https://vimeo.com/442141664

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-270720-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-270720-1-k

July 24, 2020

تفسیر خبر جمعه 3 مرداد

ایران و جمهوری اسلامی: کدامیک می ماند؟

میهمانان:
خانم مهناز شیرالی و آقای علیرضا نوری زاده

جمعه ۳ مرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/71073

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/JL6UdvMrBmM

لینک دانلود:

https://vimeo.com/441408686

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-240720-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-240720-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 3 مرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده ابتدا اشاره ای به سالروز درگذشت احمد شاملو خواهیم داشت. سپس همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل سفر محمد جواد ظریف به مسکو و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/71061

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/U2__C0er9kQ

لینک دانلود:

https://vimeo.com/441263266

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-240720-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-240720-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1db-YguzcO2XK-gICgL9GWaktaRP80grv/view?usp=sharing

July 23, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 2 مرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم پرداخت و در ارتباط با مهمترین رویدادهای داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/71006

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/ypbnwDctbLk

لینک دانلود:

https://vimeo.com/440916084

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-230720-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-230720-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1dvN4VVUFWYAc2R7EfB8LCMFc_LxGyWSp/view?usp=sharing

July 22, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 1 مرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با میهمان عزیز برنامه دکتر قاسم شعله سعدی خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/70930

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Agurufpmzc4

لینک دانلود:

https://vimeo.com/440571843

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-220720-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-220720-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/12ZvEk8lrGJXFw9xCnuzK4mTL2euwWA5g/view?usp=sharing

July 21, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 31 تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل سخنان روحانی در رابطه با کرونا و برجام، حمله اسرائیل به نیروهای وابسته به ایران در سوریه و سفر مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق به ایران و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/70886

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/qMBHmHXuihM

لینک دانلود:

https://vimeo.com/440441455

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-210720-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-210720-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1IEy5oCC5Pa_rv8LFS0GiHnNJAOIgJoDR/view?usp=sharing

July 20, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 30 تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده ابتدا شما را از درگذشت آقای سعید قائم مقامی باخبر خواهیم ساخت. سپس همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل اعدام محمود موسوی مجد به جرم جاسوسی و سفر محمد جواد ظریف به عراق و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/70818

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/-tKWB-HEAZQ

لینک دانلود:

https://vimeo.com/440085149

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-200720-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-200720-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1hltfxipRk44ryO5GUmBHY2mLIaSQXeHn/view?usp=sharing

July 17, 2020

تفسیر خبر جمعه 27 تیر

ایران: آیا راه نجاتی هست؟

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده

جمعه ۲۷ تیر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/70702

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/9TeGBJlMIiU

لینک دانلود:

https://vimeo.com/439363115

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/17-july-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/17-july-1-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 27 تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با مهندس حسن شریعتمداری دبیر کل شورای مدیریت گذار خواهیم پرداخت و در ارتباط با رویداد های مهم روز به تبادل نظر خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/70696

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/pAm3uIjEelA

لینک دانلود:

https://vimeo.com/439287212

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-170720-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-170720-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1XcZuiAY7FT2cf6CUto7bSMTANFEwzJlH/view?usp=sharing

July 16, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 26 تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم پرداخت و در ارتباط با مهمترین رویدادهای داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم نشست . با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/70636

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/q9RjZ0YOn1o

لینک دانلود:

https://vimeo.com/438803001

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-160720-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-160720-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1Tv_aYVEmIGYPeRN9B_aBwwsKXLw_vdka/view?usp=sharing

July 15, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 25 تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دو میهمان برنامه آقایان مهندس هوشنگ کردستانی و محسن خاتمی خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/70562

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/h59GOvaq5ts

لینک دانلود:

https://vimeo.com/438659456

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/khaneye-pedari-revised-150720-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/khaneye-pedari-revised-150720-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/10hBzsRscjrFV0IsQdNt6_uvlYyjTqSs-/view?usp=sharing

July 14, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 24 تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل مصاحبه محمد سرافراز در باب فساد سپاه و نقش سردار طائب و آبرومند، اعدام سه مبارز کرد در زندان ارومیه، و انفجار در کارخانه معاینات گازی در فریمان و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/70516

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/PGSt4t1WNRA

لینک دانلود:

https://vimeo.com/438300010

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-140720-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-140720-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1mAsSq4gP0Xgs-amwtlysaDS5gWb41eFA/view?usp=sharing

July 13, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 23 تیر‎

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل هشدار خامنه ای به نمایندگان مجلس، قرارداد چین و غارت ایران و افزایش جانباختگان ویروس کرونا در ایران و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/70475

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/KL6a6Us3YNo

لینک دانلود:

https://vimeo.com/437965947

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-130720-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-130720-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1b5JkK4AxEk1Byjxi1SzkbEcIp1wSKqly/view?usp=sharing

July 10, 2020

تفسیر خبر جمعه 20 تیر

ایران: آیا جمهوری اسلامی درحال فروپاشی است؟

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و کوروش زعیم

جمعه ۲۰ تیر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/70346

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/-OMqtS7cfxE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/437232152

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-100720-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-100720-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 20 تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر کاظم کردوانی خواهیم پرداخت و در ارتباط با رویدادهای مهم روز به تبادل نظر خواهیم نشست . با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/70324

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/6tXc2110SQw

لینک دانلود:

https://vimeo.com/437171217

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-100720-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-100720-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1jtOplS_j5e2QSOUh8A-n3zhMUUqeEn6d/view?usp=sharing

July 09, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 19 تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم پرداخت و در ارتباط با مهمترین رویدادهای داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/70274

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/92rGO_wW-34

لینک دانلود:

https://vimeo.com/436793356

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-090720-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-090720-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1zfYgV6ZbNZsIQZCBa6eU6dHpN0nvhIGP/view?usp=sharing

July 08, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 18 تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای دکتر ماشاالله آجودانی نویسنده و تاریخدان خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/70215

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/1KJEFBwG614

لینک دانلود:

https://vimeo.com/436431231

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-080720-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-080720-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1P_HaZuUHxznKddLEQIGqG8sukdT8Zkab/view?usp=sharing

July 07, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 17 تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل ترور هشام الهاشمی تحلیلگر سیاسی و منتقد توسط ایادی جمهوری اسلامی در عراق و نامه خامنه ای به اسماعیل هنیه و کرونا و بی مسئولیتی دولت و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/70185

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/W5cX4M13sgw

لینک دانلود:

https://vimeo.com/436178807

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-070720-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-070720-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1XdFkAHkejZNOmEEvRIk0rw7cuMOAXLpj/view?usp=sharing

July 06, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 16 تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل سخنان محمد جواد ظریف در مجلس و دستگیری محمد سعیدی عضو تیم مذاکره کننده اتمی ایران و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/70107

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/4mCXPVA7Htc

لینک دانلود:

https://vimeo.com/435813235

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-060720-abs-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-060720-abs-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/17YgN9bdqYRZws2NMhiuKgKSeqZCjSguP/view?usp=sharing

July 03, 2020

تفسیر خبر جمعه 13 تیر

ایران: بازیچه روسیه و چین در عرصه بین المللی

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و عطا هودشتیان

جمعه ۱۳ تیر| ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/69977

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/8_mxcfTCAOc

لینک دانلود:

https://vimeo.com/435124530

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-030720-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-030720-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1J2uMb0iTydH37BGwJ-IWY-7pexzi9uqT/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 13 تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با کاک عبدالله مهتدی دبیر کل سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان خواهیم پرداخت و در ارتباط با رویدادهای مهم روز به تبادل نظر خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/69979

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/pp12ZVe-iag

لینک دانلود:

https://vimeo.com/434962617

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-030720-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-030720-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/10eB55EgHin6D_9u8HG40_I6xRrHJFm34/view?usp=sharing

July 02, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 12 تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم پرداخت و در ارتباط با مهمترین رویدادهای داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/69895

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/_MBFC-YdqLM

لینک دانلود:

https://vimeo.com/434573397

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-020720-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-020720-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1rkB1tZiUYI7h-g0s8D5M0TpkAouUTvZO/view?usp=sharing

July 01, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 11 تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای دکتر محمد حسین صدیق یزدچی خواهیم پرداخت و در ارتباط با موضوعات اسلام و خشونت، چرا عاشقان فردوسی تیغ کشان را می ستایند و ملایان، صادر کنندگان مرگ و جنایت به تبادل نظر خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/69842

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/VcshB3r4FZE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/434243653

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-010720-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-010720-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1q0aiMK9CCSVtB8Q06d9YDcznq_9U11bC/view?usp=sharing

June 30, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 10 تیر

https://vimeo.com/434093410

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل محکومیت روح الله زم به اعدام، بررسی قطعنامه تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/69805

لینک دانلود:

https://vimeo.com/434093410

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-300620-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-300620-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/19CUTBQOdZRObuamnuwrkcT4i6UTXtLYG/view?usp=sharing

June 29, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 9 تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل انفجار در پارچین، کرونا و آمار نگران کننده در ایران و سفر سردار اسماعیل قاآنی به سوریه و حمله اسراییل به مقر آنها و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/69732

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/6Q8luDk_Cpk

لینک دانلود:

https://vimeo.com/433710007

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-290620-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-290620-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1LsfugTQHYT9rrUJOLR5cL5Bk4ZHBshRu/view?usp=sharing

June 26, 2020

تفسیر خبر جمعه 6 تیر

ایران: شکاف عمیق اقتصادی

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و حسن منصور

جمعه ۶ تیر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/69613

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/iLFAjDNE_l4

لینک دانلود:

https://vimeo.com/432907871

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-260620-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-260620-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1g6wte1mwGkf3b-Q3kweV5jFsBBe4i3s-/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 6 تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای نوید جمشیدی روزنامه نگار خواهیم پرداخت و در ارتباط با رویداد های مهم روز به تبادل نظر خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/69595

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Bhlq9dPzw6g

لینک دانلود:

https://vimeo.com/432865406

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-260620-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-260620-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1sKCRhsgFOAp3wFBtQgYK5MjL9YeiShYG/view?usp=sharing

June 25, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 5 تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم پرداخت و در ارتباط با مهمترین رویدادهای داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم نشست . با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/69546

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/JBJ1tLIxEiA

لینک دانلود:

https://vimeo.com/432408345

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-250620-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-250620-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1IAE1lSbl6CMrP37ai7smd6o1MwINNDUg/view?usp=sharing

June 24, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 4 تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای مهندس حسن شریعتمداری دبیر شورای گذار خواهیم پرداخت و در ارتباط با مهمترین رویدادهای داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/69501

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/KON115_8udE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/432192521

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-240620-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-240620-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1W7HpiZ73IGN4coGGJu7MQiG8G5YAs6OZ/view?usp=sharing

June 23, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 3 تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل جلسه اتحادیه عرب در قاهره، معیشت مردم با دلار بیست هزار تومانی و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/69454

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/FaoJqsSn7ME

لینک دانلود:

https://vimeo.com/431871734

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-230620-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-230620-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1O3aMSUTOjY6ovvGUjNArIIVXpZU1lE1N/view?usp=sharing

June 22, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 2 تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل حکایت قتل قاضی منصوری و تمهیدات مجتبی خامنه ای در پسا مرگ پدر و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/69391

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/5QWcdNMvZGA

لینک دانلود:

https://vimeo.com/431527952

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-220620-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-220620-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/185R8v03ge4YOF-IFvV9MSAmm7y--saWE/view?usp=sharing
--

June 19, 2020

تفسیر خبر جمعه 30 خرداد

همراهی اروپا با آمریکا در برابر برنامه اتمی جمهوری اسلامی

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده

جمعه ۳۰ خرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/69282

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Qe-O314qdHs

لینک دانلود:

https://vimeo.com/430821903

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/tafsir-khabar-190620-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/tafsir-khabar-190620-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1qncalNCgzCeVSPevpeLsXLIQM8ab3Keg/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 30 خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با خانم دکتر شیرین عبادی حقوقدان و فعال حقوق بشر خواهیم پرداخت و در ارتباط با رویداد های مهم روز به تبادل نظر خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/69269

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/IuhNxdb_Sio

لینک دانلود:

https://vimeo.com/430730668

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-190620-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-190620-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1wY_oxvqJgCY-H5Sohuk6a5asaOyj4AO2/view?usp=sharing

June 18, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 29 خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم پرداخت و در ارتباط با مهمترین رویدادهای داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم نشست . با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/69202

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/FJRBo-AA_zs

لینک دانلود:

https://vimeo.com/430251394

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-180620-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-180620-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1DjSeVj5-3BpMmS7GdiIwm1uKC7E4q97n/view?usp=sharing

June 17, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 28 خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای دکتر ماشاالله آجودانی نویسنده و محقق خواهیم پرداخت و در ارتباط با مهمترین رویدادهای داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم نشست . با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/69154

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/bQbKHLLEIzM

لینک دانلود:

https://vimeo.com/429863179

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-170620-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-170620-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1LwDLYb0w6m2wDgXIUOYTAn25kTeqXY44/view?usp=sharing

June 16, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 27 خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل سفر ظریف به مسکو و موج بزرگ شیوع مجدد کرونا و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/69111

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/J55Me3UswO4

لینک دانلود:

https://vimeo.com/429697119

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-160620-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-160620-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1TY0wkltdDWX-Q6wkwFNsUP0L1h21MA3F/view?usp=sharing

June 15, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 26 خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل پیک دوم کرونا در کشور، دادگاه طبری، دستگیری عبدالله بزرگ زاده در ترکیه، و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/69055

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/IzjtuTKxvG4

لینک دانلود:

https://vimeo.com/429374943

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-150620-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-150620-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1cgJmCEZWlrUcuggdUkFXN8arKqtWadQs/view?usp=sharing

June 12, 2020

تفسیر خبر جمعه 23 خرداد

جمهوری اسلامی: زمینه ساز نزدیکی اعراب و اسرائیل

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و منشه امیر

جمعه ۲۳ خرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/68919

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/IOR7d5nvhSc

لینک دانلود:

https://vimeo.com/428566546

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-120620-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-120620-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/11WXJmR6y8YwYe51sQTJiYWZy9VQ1mMfd/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 23 خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر کاظم کردوانی خواهیم پرداخت و در ارتباط با رویداد های مهم روز به تبادل نظر خواهیم نشست . با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/68916

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Oh2UmRVoLLA

لینک دانلود:

https://vimeo.com/428514530

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-120620-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-120620-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1zGE_MqzvbfAHLBaYTiX1vOkVt6cmiyn-/view?usp=sharing

June 11, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 22 خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم پرداخت و در ارتباط با مهمترین رویدادهای داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/68862

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/gpsCToL1JgA

لینک دانلود:

https://vimeo.com/428149556

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-110620-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-110620-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1GzIYoB-Pq62ZRTAX1QqSgJjentNPJxY0/view?usp=sharing

June 10, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 21 خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای دکتر محمد حسین صدیق یزدچی خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/68814

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/1wiRAZe117Q

لینک دانلود:

https://vimeo.com/427610922

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-100620-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-100620-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1gs9_p1nw4EXyY5Kq9gl770AUTT5SmyuQ/view?usp=sharing

June 09, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 20 خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل گزارش سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با حکم اعدام برای محمود موسوی مجد و داستان غلامرضا منصوری و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/68779

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/d_QqvD3H6B0

لینک دانلود:

https://vimeo.com/427449144

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-090620-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-090620-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1422-FV-40dshl4XH64FhqWIpmgCtc1Sp/view?usp=sharing

June 08, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 19 خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل محاکمه اکبر طبری، الزام دانشجویان دوره دکترا به گذراندن طب سنتی، واکنش خامنه ای به تظاهرات آمریکا و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/68719

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/WaeIOLK1kvg

لینک دانلود:

https://vimeo.com/427089021

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-080620-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-080620-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1VovSIcW-2EQYt-Y24E-8BeGTSJPpeO5v/view?usp=sharing

June 05, 2020

تفسیر خبر جمعه 16 خرداد

اشک تمساح فقیه برای جورج فلوید

میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و عطا هودشتیان

جمعه ۱۶ خرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/68603

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/fvyQ8RIeD8w

لینک دانلود:

https://vimeo.com/426344100

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-050620-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-050620-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1_kf3yZ1c75M7D-igBU07uh76mpAUQMQF/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 16 خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای نوید جمشیدی روزنامه نگار خواهیم پرداخت و در ارتباط با رویداد های مهم روز به تبادل نظر خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/68574

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/KpMgjEWL4SM

لینک دانلود:

https://vimeo.com/426153694

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-050620-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-050620-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1SQiXVMEiLTZFiqwCwbQGVXdh-h1Uj2oU/view?usp=sharing

June 04, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 15 خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم پرداخت و در ارتباط با مهمترین رویدادهای داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم نشست . با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/68526

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/hLb25MWv1tc

لینک دانلود:

https://vimeo.com/425763413

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-040620-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-040620-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1Dk-Wy2awwNP2IpS1klJnuvKjeFeYhrY7/view?usp=sharing

June 03, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 14 خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای دکتر مهران براتی عضو شورای مدیریت گذار خواهیم پرداخت و در ارتباط با مهمترین رویدادهای داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/68458

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/tmkYwtbOJNQ

لینک دانلود:

https://vimeo.com/425389378

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-030620-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-030620-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/13XHm47d5YBK9MHuFkexVnBvvasWXpJRo/view?usp=sharing

June 02, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 13 خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل پاسخ روحانی به حملات قالیباف و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت . با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/68425

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/A3S2r3ddTig

لینک دانلود:

https://vimeo.com/425200919

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-020620-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-020620-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1VTXh04PrhVhsGzzlQndWS5cNwEG7NtHj/view?usp=sharing

June 01, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 12 خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل کارنامه رئیس و هیئت رئیسه مجلس یازدهم، مصاحبه دریادار حبیب الله سیاری، و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/68370

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/r8sbNAzTlGo

لینک دانلود:

https://vimeo.com/424859275

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-010620-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-010620-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1MbypPptfL9v9TBtA73kpHLE9Cb2vPX6L/view?usp=sharing

May 29, 2020

تفسیر خبر جمعه 9 خرداد

از گشایش مجلس حکومتی تا بی آبی در خوزستان

میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده

جمعه ۹ خرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/68253

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/VhcHBBPOiOM

لینک دانلود:

https://vimeo.com/424108441

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/29-may-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/29-may-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1qbe11-_vhGEj3b_wwYpqGDQ5Jw6Qi2NW/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 9 خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر ماشاالله آجودانی استاد دانشگاه و رئیس کتابخانه ایرانی لندن خواهیم پرداخت و در ارتباط با مسائل فرهنگی به تبادل نظر خواهیم نشست . با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/68245

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/jh3lXPF1xms

لینک دانلود:

https://vimeo.com/423904847

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-290520-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-290520-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1Bh0oqCwHllPCd72R3LaxhPqZeXuZgq3w/view?usp=sharing

May 28, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 8 خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم پرداخت و در ارتباط با مهمترین رویدادهای داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/68191

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/2UP8ugqURzw

لینک دانلود:

https://vimeo.com/423453901

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-280520-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-280520-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1ORBXJexFZfFkcDz3GLcCtbpml8WcqEB9/view?usp=sharing

May 27, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 7 خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای مهندس حسن شریعتمداری دبیر کل شورای همبستگی گذار خواهیم پرداخت و در ارتباط با مهمترین رویدادهای داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/68128

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/flj78mAbBdQ

لینک دانلود:

https://vimeo.com/423032048

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-270520-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-270520-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1cgbH1nobcMufuJjrOYWyT-n5dIdELw11/view?usp=sharing

May 26, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 6 خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل ارتباط خامنه ای با امام زمان، ارتش و فتح خرمشهر، اظهارات زنگنه و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/68095

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/fZD4yCqO264

لینک دانلود:

https://vimeo.com/422872219

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-260520-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-260520-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1ewmc5CkXBj62QdaW5Q6x9fJqvzHGU6TE/view?usp=sharing

May 25, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 5 خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل سخنان خامنه ای در روز قدس، ورود نفت کش های ایرانی به ونزوئلا و نگرانی ها از شیوع بالای ویروس کرونا با بازگشایی مراکز اقتصادی و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/68038

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/F-taNEcsJeE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/422500071

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-250520-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-250520-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/18Xn8Y2mLNRzWPEpFJ40pK6QmqRazG6V5/view?usp=sharing

May 22, 2020

تفسیر خبر جمعه 2 خرداد

جمهوری اسلامی: پژواک صدای آدولف هیتلر در روز قدس

میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و علی افشاری

جمعه ۲ خرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/67880

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/0p77clO6drw

لینک دانلود:

https://vimeo.com/421603929

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/22-may-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/22-may-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1kc16TtPHo57lbWZYwQkEBhYUX_PULyUz/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 2 خرداد

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با میهمان برنامه آقای دکتر کاظم کردوانی می نشینیم و با ایشان در ارتباط با مسایل فرهنگی و همچنین روش های مقابله با ویروس کرونا در کشور آلمان و مقایسه با دیگر کشورها به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/67862

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Hl6vmjqaYEg

لینک دانلود:

https://vimeo.com/421396963

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-220520-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-220520-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1pbdW-wQtqM3x_IjBftNOg0POkeuk6z5g/view?usp=sharing

May 21, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 1 خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم پرداخت و در ارتباط با سخنان اخیر سید علی خامنه ای با دانشجویان پیرامون جوانگرایی و چیدن کابینه برای مجتبی خامنه ای و خروج علی لاریجانی از صحنه به تبادل نظر خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/67796

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/UWh4pbKsz1s

لینک دانلود:

https://vimeo.com/420929602

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-210520-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-210520-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1mC0JWUWWQehsatNyhUCExpJX9fHzoBFC/view?usp=sharing

May 20, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 31 اردیبهشت

در ابتدای برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان نگاهی خواهیم داشت به گزیده سخنان رییس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا و در ادامه شما را به دیدن ویدیو کلیپی در ارتباط با چگونگی مقابله با ویروس کرونا و کمک به مردم در این شرایط بحرانی توسط دولت کانادا دعوت می نماییم. در بخش دوم گفتگویی خواهیم داشت با میهمان برنامه آقای ناخدا کاظمی که با ایشان پیرامون مساله جزایر و ناخدا شهریار شفیق و اتفاقاتی که در ارتباط با نیروی دریایی ایران رخ داده است به گفتگو خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/67745

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/FV-fF7E-QaA

لینک دانلود:

https://vimeo.com/420532229

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-200520-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-200520-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1BMzYt3ge6PezgEwljWBdpR2_8R7TiNFu/view?usp=sharing

May 19, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 30 اردیبهشت

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل جوانگرایی مورد نظر خامنه ای در دولت آینده و گمانه زنی برای انتخاب رئیس جمهوری و ادعای سخنگوی دولت در باب زندگی یهودیان در ایران و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/67728

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/NP-afagNIEA

لینک دانلود:

https://vimeo.com/420370436

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-190520-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-190520-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/16fPa4bTnKya-efJHr7RPvAg-r3hPYY9y/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 29 اردیبهشت

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل سخنان رهبر ایران برای دانشجویان، و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/67678

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/bS85lru9ckg

لینک دانلود:

https://vimeo.com/419996008

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-180520-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-180520-mp3-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1Nugg8A7U1qi8Vw79rsTwQtZ2e3KChgo7/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 26 اردیبهشت

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محمد حسین صدیق یزدچی خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/67547

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/IxcIl9rWQNg

لینک دانلود:

https://vimeo.com/418770361

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-150520-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-150520mp3-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/11rpeo0TnkdCwEyPjCAp43pqgAlT_ZIxe/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 25 اردیبهشت

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم پرداخت و در ارتباط با مهمترین رویدادهای داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/67491

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/CrNFaai4D64

لینک دانلود:

https://vimeo.com/418318524

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-140520-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-140520-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/12a8YTP-lIL6s-F3pBjeAUswW5-8hwN1U/view?usp=sharing

May 13, 2020

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 24 اردیبهشت

در برنامه امروز پنجره ا